Detail předmětu

Vodohospodářská legislativa

FAST-NSA016Ak. rok: 2024/2025

Právo, úloha práva, prameny práva, principy práva.
Správní řízení – zákon, prováděcí předpisy.
Územní plánování, stavební řád – zákon, prováděcí předpisy.
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa.
Zákon o vodovech a kanalizacích.
Prováděcí předpisy k zákonům.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základy ekonomiky, pozemního stavitelství, vodního stavitelství.
Základní pojmy životního prostředí.
Právní základy, Ústava, Listina základních práv a svobod.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

K celkovému hodnocení předmětu je potřeba splnit zápočet a zkoušku. Zápočet je udělen za aktivní účast a zpracování zadaných úloh. Zkouška pak hodnotí teoretickou i praktickou znalost předmětu. 


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení se s významem a posláním státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a vodního hodpodářství.
Seznámení se z rozsahem vodního práva a vodohospodářské legislativy.
Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky, vlastnických vztahů s ohledem na platnou legislativu EU.

Základní znalosti vodohospodářské legislativy.

Základní literatura

Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád.

(CS)

Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

(CS)
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). (CS)
MARTON, D.; HORSKÁ, M. Legislativa ve vodním hospodářství. Vodní hospodářství, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 1-14. ISSN: 1211-0760. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Právo, prameny práva, pricipy práva.
 2. Obecné členění legislativní soustavy ČR.
 3. Správní právo, správní řád, správní řízení.
 4. Stavební právo, územní plánování.
 5. Stavební právo, stavební řád a stavebí řízení.
 6. Vodní právo, prameny a zásady vodního práva.
 7. Správa a státní správa ve vodním hospodářství.
 8. Zákon o vodách, část 1, právní povaha vod.
 9. Zákon o vodách, část 2, nakládání s vodami.
 10. Zákon o vodách, část 3, vodní díla.
 11. Zákon o vodách, část 4, povodně, ochrana před povodněmi.
 12. Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 1.
 13. Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 2.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Ústava České republiky, Listina základních lidských práv a svobod.
 2. Plná moc k zastupování v stavebním řízení ve věci výstavby vodovodní přípojky.
 3. Povolení s nakládání s vodami a stavební povolení, orientace v zákoně o vodách a vyhlášce č. 432/2001 Sb.
 4. Žádost o povolení s nakládání s vodami a Žádost o stavební povolení.
 5. Plná moc ve věci zastupování při vodoprávním řízení.
 6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – podání žádosti vodoprávnímu úřadu.