Detail předmětu

Úpravy odtokových poměrů povodí

FAST-NSA015Ak. rok: 2024/2025

Analýza historického vývoje a stavu krajiny. Vývoj krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z oblasti Hydrologie, Pozemkových úprav, Ochrany a organizace povodí, Revitalizace a stabilita krajiny

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Poskytnou studentům informace o vývoji krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.
Student zvládne problematiku chrany půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem, tvorby krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků

Základní literatura

Kadlec, V., Dostál, T., Vrána, K., a kol. (2014). Navrhování technických protierozních opatření: metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. ISBN 978-80-87361-29-0.

(CS)

Janeček, M., a kol. (2012). Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika PEO. Praha: Powerprint. ISBN 978-80-87415-42-9..

(CS)

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; CHLUBNA, L.; VÁCHALOVÁ, R. Cost-effectiveness evaluation of model design variants of broad-base terrace in soil erosion control. ECOLOGICAL ENGINEERING, 2014, roč. 68, č. 2014, s. 260-269. ISSN: 0925-8574.

(EN)

DRBAL, K., DUMBROVSKÝ, M. a kol. (2009): Metodický návod pro identifikaci KB.Brno: Ministerstvo životního prostředí ČR

(CS)

VRÁNA, K. a kol.: Krajinné inženýrství. ČKAIT Praha, 1998. 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Extrémní hydrologické jevy v povodí - povodňové ohrožení, sucho 3.–4. Komplexní návrh přírodě blízkých adaptačních opatření v povodí 5.–6. Návrh liniových technických ochranných a retenčních opatření 7.–8. Návrh plošných technických ochranných a retenčních opatření, zemní terasy, retenční nádrže 9.–10. Revitalizace hydrografické sítě a mikrosítě 11.–13.Územní systémy ekologické stability krajiny a pozemkové úpravy v kontextu ochrany a organizace povodí

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Digitální a standardní data, rozbor krajinného pokryvu a hydrografické sítě. 2. Analýza erozních poměrů. 3. Analýza odtokových poměrů. 4. Návrh přírodě blízkých opatření- organizační opatření. 5. Návrh přírodě blízkých opatření- liniová biotechnická opatření. 6. Návrh přírodě blízkých opatření- plošná biotechnická opatření.