studijní program

Automatizační a měřicí technika

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-AMTAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.7.2022 - 29.7.2032

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Předseda :
Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D.
Člen interní :
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D.
Člen externí :
Ing. Milan Findura, Ph.D.
Ing. Tomáš Neužil, Ph.D.

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 50
Kybernetika Bez tematického okruhu 50

Cíle studia

Studijní program Automatizační a měřicí technika nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky a kybernetiky s užším zaměřením na problematiku automatizace a instrumentace v oblasti průmyslu, dopravy a dalších odvětví. Cílem je seznámit studenty
- se základními principy a metodami vyšší matematiky, elektrotechniky a teorie obvodů, vybraných partií klasické a kvantové fyziky, se zákony mechaniky, elektřiny a magnetizmu, se základy práce s elektrickými měřicími přístroji,
- se základními pojmy teorie signálů a systémů, a to jak se spojitým, tak s diskrétním časem,
- se syntaxí a sémantikou jazyka pro popis hardware,
- se základními způsoby uložení dat v počítači, binárními operacemi, základními principy fungování Von Neumannova počítače a se základy programování v jazyce C,
- s principy činnosti mikroprocesorových systémů, subsystémy mikrokontrolérů a základy tvorby softwarového vybavení pro embedded systémy,
- s metodami sestavování a simulacemi abstraktních modelů k různým fyzikálním a jiným reálným systémům,
- se základy moderních způsobů a metod měření fyzikálních veličin včetně významu senzorů a měření fyzikálních (technologických) veličin v technických i netechnických oborech,
- s metodami analýzy chování nelineárních dynamických systémů, návrhem a praktickou realizací regulátorů pro řízení nelineárních systémů.
- se základní terminologií v oblasti umělá inteligence (strojové učení, řešení úloh, reprezentace znalostí, znalostní systémy, počítačové vidění a umělé neuronové sítě),
- s vlastnostmi logických systémů a jejich navrhování, konstrukce, zkoušení a praktického použití,
- se základními pojmy zpracování signálů, teorií vzorkování a rekonstrukce a číslicovými filtry se zaměřením na pozdější rozšíření na vícerozměrné, zejména obrazové signály,
- s diskrétními obrazy, konkrétně s geometrickou a jasovou transformací, integrální transformací, s gradientními operátory, s metodami matematické morfologie a se základním náhledem do segmentace, popisu a klasifikace obrazu,
- s vlastnostmi automatizačních prostředků (snímači a akčními členy a dále řídicími členy, prostředky vizualizace a operátorského řízení).
Cílem je také umožnit studentům v případě jejich zájmu prakticky vytvořit mobilní robotické systémy a osvojit si nejdůležitější oblasti robotiky – mechanický návrh, vývoj elektroniky a programování.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Automatizační a měřicí technika získá teoretické základy a odborné znalosti z oblasti matematiky, fyziky, elektrotechniky, měření, aplikované informatiky, číslicové techniky.
Studijní program Automatizační a měřicí technika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb.
Odborné znalosti:
Základní znalosti pro popis, analýzu a návrh kombinačních a sekvenčních logických sítí v číslicových systémech, teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti snímačů a metod měření nejfrekventovanějších neelektrických veličin, včetně návrhu koncepce měření, zpracování a vyhodnocení výsledků.
Znalosti pro popis vlastnosti prvků elektrických obvodů a jejich modelů a aplikace základních obvodových zákonů při analýze lineárních i nelineárních elektrických obvodů.
Analýza lineárních elektrických obvodů v harmonickém ustáleném stavu, popis šíření vln na přenosovém vedení v ustáleném stavu i při přechodném ději, vysvětlení chování rezonančních obvodů RLC, aplikace Laplaceovy transformace při řešení přechodných dějů v lineárních obvodech.
Komplexní řešení úloh s využitím moderních programovacích technik.
Odborné dovednosti:
Schopnost vysvětlit rozdíl mezi mikroprocesorem, mikrokontrolerem, signálovým procesorem a signálovým kontrolérem, vysvětlit mechanismus segmentace, stránkování, swapování a virtualizace paměti.
Schopnost rozdělit a popsat automatizační prostředky podle funkce v automatizačním systému, rozdělit prvky procesní a řídicí instrumentace a popsat jejich vlastnosti, popsat strukturu servomechanizmů, krokových motorů a dalších vybraných pohonů, rozdělit a charakterizovat základní pneumatické a hydraulické pohony a systémy, popsat základní prvky pro řízení budov.
Schopnost aplikovat měřicí a řídicí systémy.
Schopnost vysvětlit teorii vzorkování a rekonstrukce signálů u jednorozměrných i vícerozměrných signálů (zejména obrazových signálů).
Schopnost aplikovat základní transformace na diskrétní obrazy s cílem segmentace, popisu a klasifikace obrazu.
Schopnost vysvětlit pojem umělá inteligence z pohledu její aplikace v technických zařízení, vysvětlit architekturu a funkčnost znalostních systémů, vytvořit bázi znalosti pro expertní systém NPS32
Schopnost vysvětlit paradigmata vybraných umělých neuronových sítí (perceptron, vícevrstvá neuronová síť s učením backpropagation, konvoluční neuronová síť).
Odborné způsobilosti:
Absolvent bude umět zpracovávat naměřená data včetně jejich vyhodnocení, činit kvalifikované závěry o konkrétním měření, používat elektrické měřicí přístroje, navrhnout a realizovat měření elektrických veličin.
Bude umět vytvořit softwarové vybavení pro jednoduchý embedded systém v assembleru a jazyce C.
Bude umět systematicky sestavovat abstraktní modely mechanických, elektromechanických a jiných systémů, provádět jejich simulaci a základní analýzu pomocí univerzálního programového vybavení MATLAB-Simulink.
Bude umět provádět normalizaci modelů pro použití na mikroprocesorech, linearizovat modely nelineárních systémů, sestavovat základní modely systémů diskrétních událostí
Bude umět prakticky pracovat s vybranými prvky procesní a řídicí instrumentace včetně základních typů pohonů.
Bude umět navrhovat, používat, seřizovat a udržovat systémy aplikované informatiky zejména v průmyslových technologiích.
Bude umět zvolit oblasti použití expertních systémů a aplikovat zpracování optické informace prostředky umělé inteligence.
Bude umět analyzovat komplikovanější řídicí systémy určené především pro řízení nelineárních soustav, navrhovat řídicí struktury pro nelineární systémy, ověřovat stabilitu nelineárních dynamických systémů, navrhovat řízení nelineárních systémů s využitím linearizace.
Bude umět navrhovat základní řídicí struktury založené na releové regulaci a klouzavém režimu.
Bude umět popsat principy základních typů snímačů, využívat principy metod měření mechanických veličin (poloha, rychlost, zrychlení, síla, moment), průtok, teploty, záření a postupy zpracování naměřených dat a jejich vyhodnocení.

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářského programu Automatizační a měřicí technika naleznou své uplatnění jako provozní technici pro měřicí, řídicí a automatizační systémy a ve všech oblastech aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Absolvent je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou - Pravidla pro organizaci studia na FEKT, a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
157 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 14 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné (PV) předměty jsou vybrané odborné předměty, které slouží k rozšíření odborných znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu "Kybernetika, automatizace a měření" na FEKT VUT, "Kybernetika na FEI VŠB", nebo ve studijních pogramech podobného odborného zaměření..

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
BPC-MA1BMatematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / COZ - 8 / CPP - 18ano
BPC-TDETechnická dokumentacecs3PovinnýklP - 12 / Cp - 26ano
BPC-UDPÚvod do programovánícs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPC-USKÚvod do studia automatizační a měřicí technikycs1PovinnýP - 14ano
BPC-VMPVektorový a maticový početcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-ELSElektrotechnický seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 13 / L - 13PVB 1ano
BPC-MASMatematický seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 14 / CPP - 12PVB 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-ALDAlgoritmy a datové strukturycs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPC-EL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 20 / CPP - 19ano
BPC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / Cp - 12 / L - 26ano
BPC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / PR - 6ano
BPC-UKBÚvod do kybernetikycs3PovinnýP - 16 / Cp - 10ano
BPC-FYSFyzikální seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 26PVB 1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-LOSLogické obvody a systémycs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-MVEMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-NEONávrh elektronických obvodůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-PNENávrhové systémy a praktikum z elektronických obvodůcs3PovinnýCp - 26 / L - 8ano
BPC-SASSignály a systémycs8Povinnýzá,zkP - 52 / Cp - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-FY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BPC-MODModelování a simulacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / Cp - 12ano
BPC-PPAProstředky průmyslové automatizacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-RESResilientní systémycs1PovinnýP - 18ano
BPC-MICVestavné systémy a mikroprocesorycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPC-VIAVirtuální instrumentace v automatizacics3PovinnýklP - 13 / L - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-RR1Řízení a regulace 1cs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / Cp - 12ano
BPC-SBPSeminář k bakalářské prácics2PovinnýklS - 13ano
BPC-SNISnímačecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-UINUmělá inteligencecs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-PPCZáklady programování v C++cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPA-EPBElectrical Drivesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ano
BPA-JEZNuclear Energetic Equipmenten6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / L - 21PVB 3ano
BPC-I40Průmysl 4.0 - Virtuální výrobacs4Povinně volitelnýP - 10 / L - 39PVB 3ano
BPC-RBMRobotika a manipulátorycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 8PVB 3ano
BPC-SPCSubsystémy PCcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-ZDAZpracování a digitalizace analogových signálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-BPABakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
BPC-RR2Řízení a regulace 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13ano
BPC-ZVSZpracování vícerozměrných signálůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-BPLBezpilotní letadlacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVB 3ano
BPC-CRTČíslicová řídicí technikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB 3ano
BPC-DBSDatabázové systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ano
BPA-VELPower Electronicsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12PVB 3ano
BPC-PGAProgramovatelné automatycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ano
XPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVB 3ano
BPC-PRPRobotika a zpracování obrazucs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ano
BPC-SOSSíťové operační systémycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB 2ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB 2ano
IALAlgoritmycs, en5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
BPC-ANAAnalogová technikacs6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 14ano
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3VolitelnýzkCj - 26ano
XPC-FCE1Angličtina pro FCE 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-AITAngličtina pro ITcs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-AEBAutomobilová elektrotechnikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
BPC-EPBElektrické pohonycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR3Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-FY1PFyzika 1 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-FY2PFyzika 2 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-KOMKomunikační technologiecs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
BPC-LDTLékařská diagnostická technikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-MEPMikroelektronické praktikumcs2VolitelnýL - 26ano
BPC-MDSMultimediální službycs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-NRPNávrh a realizace elektronických přístrojůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
BPC-OPAOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-PA1Praktická angličtina 1cs5Volitelnýzá,zkCj - 52ano
BPC-PTSPřístupové a transportní sítěcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ne
XPC-RU1Ruština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-ESP1Španělština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-TVTTelevizní technika a multimediacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-UDEÚvod do elektromobilitycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-ZSYZabezpečovací systémycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ZKRZáklady kryptografiecs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
IZPZáklady programovánícs, en7Volitelnýzá,zkP - 39 / S - 12 / Cp - 22 / PR - 5 / O - 1ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB 2ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB 2ano
XPC-FCE2Angličtina pro FCE 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-AITAngličtina pro ITcs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-ARSArchitektura sítícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-AUDAudio elektronikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
BPC-CZSČíslicové zpracování signálůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
BPC-DAKDatová komunikacecs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 14ano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ELFElektronické filtrycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FVSFotovoltaické systémycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-FR4Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-FY1PFyzika 1 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-FY2PFyzika 2 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
XPC-HWSHardware počítačových sítícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
BPC-MKOMobilní komunikacecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
BPC-OOPObjektově orientované programovánícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPC-OKOOptické komunikacecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-PA2Praktická angličtina 2cs5Volitelnýzá,zkCj - 52ano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-PFVProjektování fotovoltaických elektrárencs2VolitelnýCp - 26ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ne
XPC-RU2Ruština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ne
XPC-ESP2Španělština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-TAPTechnické aplikace plazmatu cs2VolitelnýP - 26ano
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
BPC-TPTTerapeutická a protetická technika cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-UIPÚvod do iniciativy Průmysl 4.0cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
BPC-VPEVybrané partie z ekologie výroby cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-OZUVybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ZESZáklady energetiky pro slaboproudé oborycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
BPC-PISZáklady informačních a komunikačních technologiícs2VolitelnýL - 26ano
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVB 1 2 kr - 6 kr BPC-ELS (2 kr), BPC-MAS (2 kr), BPC-FYS (2 kr)
PVB 2 4 kr - 8 kr BPC-AN4 (2 kr) zimní/letní sem., BPC-AEI (2 kr) zimní/letní sem.
PVB 3 8 kr - 80 kr BPA-EPB (5 kr), BPA-JEZ (6 kr), BPC-I40 (4 kr), BPC-RBM (4 kr), BPC-SPC (4 kr), BPC-ZDA (6 kr), BPC-BPL (5 kr), BPC-CRT (6 kr), BPC-DBS (5 kr), BPA-VEL (6 kr), BPC-PGA (6 kr), XPC-PSD (6 kr), BPC-PRP (7 kr), BPC-SOS (6 kr)