Detail předmětu

Vybrané partie z ekologie výroby

FEKT-BPC-VPEAk. rok: 2024/2025

Předmět se věnuje problematice elektrotechnické výroby a jejího vlivu na životní prostředí. V rámci vybraných kapitol jsou zkoumány specifické aspekty ekologických postupů a praktik v průmyslové výrobě. Předmět se věnuje zásadám trvale udržitelné výroby a jejím hlavním cílům, jako je minimalizace odpadu, efektivní využívání zdrojů, snižování emisí a prevence znečištění. Část předmětu je věnována problematice udržitelného rozvoje lidské společnosti s čímž úzce souvisí iniciativa Green Deal. Inciativa Green Deal přináší celou řadu změn v různých oblastech přičemž jednou ze stěžejních oblastí je omezení produkce skleníkových plynů a znečišťujících látek v elektrotechnické výrobě. Posluchač předmětu získá ucelenou představu o cílech a nástrojích které jsou využívány k dosažení uhlíkové neutrality v rámci České republiky, resp. Evropské unii (EU).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Předmět je navržen jako úvod do problematiky ekologie výroby v kontextu soudobých požadavků na ochranu životního prostředí a snižování emisí znečišťujících látek. Pro absolvování předmětu nejsou nutné žádné speciální znalosti ani dovednosti nad rámec běžného středoškolského studia.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vypracovaný projekt na vybrané téma, celkem až 40 bodů z toho: - prezentace k projektu: maximálně 20 bodů - rešerše k projektu: maximálně 20 bodů Závěrečná zkouška písemnou formou: maximálně 60 bodů. Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Absolvent předmětu získá ucelený přehled o produkci hlavních skleníkových plynů a znečišťujících látek z prostředí elektrotechnické výroby. V rámci předmětu se student seznámí s významný zdroji znečištění jak z oblasti z elektrotechnické výroby, tak přímo z oblasti výroby a zpracování elektrické energie (emise a znečištění přímo související s výrobou elektrické energie v tepelných elektrárnách). Absovent předmětu se dále naučí definovat jednotlivé toxické látky a skleníkové plyny spolu s hlavními mechanismy podílející se na globálním oteplování. V rámci předmětu budou zavedeny a vysvětleny pojmy jako: trvalá udržitelnosti, životní cyklus výrobku, lineární vs cirkulární ekonomika, uhlíková neutralita, Green Deal, FitFor55, COP konference, Kjótský a Montrealský protokol apod. Absolvent předmětu tak získá základní znalostí nutné k pochopení širších souvislosti v oblasti ekologie výroby a s tím spojené ochrany životního prostředí.

Základní literatura

Elektronická skripta předmětu (CS)

Doporučená literatura

P. Roth, Kniha ekologie, Universum, (2020), ISBN: 978-80-242-7011-1 P. Roth, Kniha ekologie, Universum, (2020), ISBN 978-80-242-7011-1 (CS)
J. M. Pedraza, Electrical Energy Generation in Europe, Springer Cham, (2016), ISBN:978-3-319-36042-3 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Aktuální témata projektů jsou každoročně součástí aktualizované vyhlášky garanta předmětu. 1. Definice odpadů, produkce všech odpadů a komunálních odpadů, indikátory odpadového hospodářství, produkce odpadů v jednotlivých krajích ČR 2. Lokální i globální zdroje znečištění ovzduší, aktuální legislativa. Odstraňování látek škodlivých pro ozonovou vrstvu: historie, vývoj, legislativa. 3. Ekologičnost provozu elektrického vozidla, ekologie výroby, provozu a likvidace osobních spalovacích a elektrických vozidel. 4. Rozdílné světové pohledy na životní prostředí, Evropská legislativa, Americká legislativa, rozvojové země. 5. Strategie trvalé udržitelnosti, historický vývoj a stávající stav. Prognostické modely v ŽP. Ekonomie ŽP. Komplexní péče o ŽP. 6. Elektromobilita, enviromentální, sociální a politické aspekty v měřítku České republiky a Evropské unie. 7. Státní politika životního prostředí ČR. Zpráva o životním prostředí ČR. Porovnání posledních 30 let a strategické směřování do roku 2030, 2050 8. Mezinárodní závazky v boji s klimatickými změnami, historie a současný vývoj. 9. Výroba elektrické energie a energetický mix v České republice a státech Evropské unie. Energetická budoucnost České republiky, budoucí energetický mix. Zastoupení obnovitelných zdrojů energie a vize jaderné energetiky v České republice. 10. Cirkulární ekonomika a potenciál uzavřených materiálových toků na úrovni města i státu. Nová odpadová legislativa, zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a změnový zákon, změny a dopady na samosprávu i obyvatele. 11. Chráněné krajiné oblasti České rpeubliky, Natura 2000, CHKO, NP jejich popis, specifikace, porovnání s národními chráněnými oblastmi. 12. Aktuální fotovoltaický (FV) „boom“ v České republice a koncept sdílené energetiky. Využití energie z fotovoltaických systémů, výkup a distribuce FV energie v rámci České republiky. 13. Systém sběru a recyklace baterií – primárních a sekundárních článků, rozdíl mezi oběma typy. Recyklace olověných a lithium-iontových akumulátorů, účinnost recyklace, výhody a nevýhody, legislativa.

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ekologie a společnost, definice, ekologická stabilita, stresory, trvale udržitelný rozvoj 2. Vývoj a nakládání s odpadem, historie, katalog odpadů, recyklace, zákon o odpadech 3. Globální oteplování a vliv člověka, historický vývoj teplot, skleníkový efekt a skleníkové plyny, zprávy IPCC a predikce 4. Problematické aspekty elektrotechnické výroby a její vliv na životní prostředí 5. Výroba a rozvod elektrické energie, energetický mix v České republice a státech Evropské unie 6. Emise látek znečišťujících v ovzduší a skleníkových plynů, lokální i globální zdroje znečištění ovzduší 7. Konference OSN o změně klimatu, mezinárodní závazky v boji s klimatickými změnami, Kjótský protokol, Pařížská dohoda, legislativní rámec uhlíkové neutrality 8. Vodíkové hospodářství, rozdělení, zdroje, úložiště, spotřeba, přidávání do zemního plynu, metanizace 9. Elektromobilita v nákladní a osobní dopravě, primární a sekundární emisní znečištění 10. Obnovitelné zdroje v kontextu České republiky, vliv obnovitelných zdrojů na životní prostředí 11. Chráněné krajinné oblasti v České republice a EU 12. Životní cyklus výrobku LCA, Ekologicky šetrný výrobek, Čistší produkce