Detail předmětu

Databázové systémy

FEKT-BPC-DBSAk. rok: 2024/2025

Předmět se věnuje problematice architektury systémů řízení bází dat, základy datové a systémové analýzy. Důraz je kladen na relační datový model, normalizace schématu databáze a jazyky pro definici a manipulaci s daty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a na úrovni 2. ročníku Bc. studia. Student by měl disponovat takovými jazykovými znalostmi, aby porozuměl studijním materiálům i v anglickém jazyce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Odevzdání vypracovaného projektu, který splňuje základní požadovaná kritéria: Integrita dat, přístup do aplikace řízen přidělenými rolemi pro jednotlivé skupiny uživatelů, výstupní sestavy obsahující prostá i kumulativní data.

Max. 30 bodů za hodnocení projektu
Max. 70 bodů za ústní zkoušku

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty se základní problematikou návrhu a tvorby databázových aplikací, zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a dále získání základní znalosti s tvorbou aplikací pro jedno a víceuživatelský přístup k datům, s tvorbou databázových aplikací v prostředí Internetu a se správou databázových systémů.
Studenti jsou schopni vytvořit konceptuální model aplikace, vytvořit databázovou aplikaci pro relační databáze v prostředí klient/ sever i v prostředí internetu. Získají základní znalosti s údržbou a správou databáze.

Základní literatura

RAMAKRISHNAN, Raghu a GEHRKE, Johannes. Database Management Systems. 3rd ed. New York: McGraw-Hill , 2003. ISBN 978-0-07-246563-1. (EN)
Korth H.F, Silberschatz,A.:Database System Concepts,McGRAW-HILL. 1996 (EN)
KRÁL, Jaroslav. Informační systémy. Veletiny: Science, 1998. 356 pp. ISBN 80-86083-00-4. (CS)
Laurenčík, Marek. SQL Podrobný průvodce uživatele. Grada Publishing, a.s., 2018. ISBN ISBN 978-80-271-0774-2 (CS)
RÁČEK, Jaroslav. Strukturovaná analýza systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4190-0. (CS)
Coronel, C., Morris, S. Database Systems: Design, Implementation, & Management 13th Ed. 2018 (EN)

Doporučená literatura

HERNANDEZ, Michael J. Návrh databází. Přeložil Jan Bouda. Praha: GradaPublishing a.s., 2005. ISBN: 80-247-0900-7. (CS)
Hernandez, Michael J. Návrh databází. Přeložil Jan Bouda 1. vyd. Praha :GradaPublishing a.s.2006 (CS)
Kofler, Michael. Mistrovství v MySQL 5 : Kompletní průvodce webového vývojáře. Computer Press, 2007 ISBN 978-80-251-1502-2 (CS)
ŠIMŮNEK, Milan. SQL Kompletní kapesní průvodce. Praha: Grada Publishing a.s., 1998. ISBN 80-7169-692-7. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Základy relační algebry pro operace nad daty. Základní datové typy.
2 Relační datový model, Entita, atribut, relace, kardinalita, index, primární klíč, cizí klíč.
3 Normalizace schématu databáze. Funkční závislost
4 Logický a fyzický datový model, ERD, Diagramy toků dat, Životní cyklus entity.
5 Funkční model, diagramy datových toků
6 Základní typy formulářů při návrhu aplikace.
7 Jazyky pro definici a manipulaci s daty. Základní SQL příkazy
8 Ochrana dat, Použití práv a rolí, přihlašování do aplikace, heslo, login, ověřování hesel
9 Transakční zpracování.
10 Integrita dat
11 Architektura klient server, tlustý klient, rozdíly v tvorbě aplikací
12 Databáze a Internet, technologie XML
13 Webové služby

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Seznámení se s CASE Studio 2, základy relační algebry, základní datové typy
2 Tvorba ukázky relačního datového modelu
3 Pokračování v tvorbě relačního datového modelu
4 Zpracování logického a fyzického datového modelu
5 ERD, diagramy toků dat
6 Tvorba formulářů při návrhu aplikace
7 Základní SQL příkazy, transakční zpracování
8 Ochrana dat, použití práv a rolí
9 - 12 Tvorba vlastního projektu
13 Prezentace vlastního projektu