Detail předmětu

Virtuální instrumentace v automatizaci

FEKT-BPC-VIAAk. rok: 2024/2025

Předmět se zabývá programováním měřicích systémů a zařízení se zaměřením na virtuální instrumentaci a vývojové prostředí LabVIEW. Studenti se seznámí se strukturou a ovládáním vývojového prostředí LabVIEW firmy National Instruments a naučí se programovat aplikace v tomto prostředí. V rámci předmětu mohou studenti získat (po úspěšném vykonání závěrečného testu) mezinárodně uznávanou certifikaci NI Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by se měl orientovat v používaných metodách měření elektrických a neelektrických veličin, popsat základní vlastnosti specializovaných měřicích přístrojů a diskutovat možnosti jejich použití včetně výběru vhodného snímače pro měření. Student by měl být také schopen samostatné přípravy z dostupných interaktivních studijních materiálů a disponoval takovými jazykovými znalostmi, aby porozuměl studijním materiálům i v anglickém jazyce. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené", kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Celkem až 100 bodů za počítačová cvičení, kde student může získat až 15 bodů za každý ze dvou písemných testů, 20 bodů z jedné samostatné úlohy a 50 bodů ze závěrečného počítačového testu. Klasifikovaný zápočet je udělen při dosažení min. 50 bodů.
Povinná účast na cvičeních, v případě neúčasti je možno doplnit zameškanou látku samostatným studiem z interaktivních studijních materiálů. Tolerují se dvě omluvené neúčasti.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojovým prostředím LabVIEW a naučit je využívat toto prostředí pro programování měřicích aplikací v PC. Vysvětlit specifika grafického programování v LabVIEW včetně použití univerzálních hardwarových prostředků pro měření a způsob jejich konfigurace.
Absolvent předmětu je schopen programovat jednoduché aplikace pro PC v prostředí LabVIEW. Zná toto vývojové prostředí a dokáže ho nakonfigurovat. Umí pracovat i s pomocnými programy pro konfiguraci univerzálních měřicích prostředků (NI MAX).

Základní literatura

JENNINGS, R., DE LA CUEVA, F. LabVIEW Graphical Programming. Fifth Edition, 2019. McGraw-Hill Education. ISBN 9781260135268. (CS)
ESSICK, J. Hands On Introduction to LabVIEW for Scientists and Engineers. 4th Edition. 2018. Oxford University Press. ISBN 978-0190853068. (CS)

Doporučená literatura

VLACH, J. Začínáme s LabVIEW. BEN technická literatura. Praha, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor