Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-BPC-BPAAk. rok: 2024/2025

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru BPC-AMT. Téma bakalářské práce je pokračováním tématu Semestrální práce, která je zadána v předmětu BPC-SBP a který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Prerekvizitou je úspěšné absolvování předmětu BPC-SBP
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.
Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné bakalářské práce studenta vybrané z nabídky ústavu nebo praxe.
Student zpracuje odborné téma jakožto samostatnou technickou práci vybrané z nabídky ústavu nebo praxe. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Základní literatura

Literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce (CS)
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá: Jak napsat odborný text, Praha, Leda, 1999 (CS)
Směrnice č. 38/2017 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Podle tématu práce.