studijní program

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-SEEAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0713A060001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 22.3.2018 - 21.3.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Energetika Bez tematického okruhu 42
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 58

Cíle studia

Studijní program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky a energetiky zaměřené na problematiku návrhu, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky, na moderní problematiku výkonové a řídicí elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů. Cílem je seznámit studenty
- se základními principy a metodami matematiky, elektrotechniky a teorie obvodů, fyziky, se zákony mechaniky poddajných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, elektřiny a magnetizmu, se základy práce s elektrickými měřicími přístroji, se základními problémy distribuce elektrické energie,
- s problematikou výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie z primárních zdrojů,
- s provozními vlastnostmi elektráren a obnovitelných zdrojů energie,
- s principem činnosti a provozními vlastnostmi transformátorů, asynchronních strojů, stejno-směrných strojů a synchronních strojů, elektrických pohonů, výkonové elektroniky,
- se zásadami při dimenzování silových vedení a principy elektrických ochran používaných pro chránění zařízení elektrizační soustavy,
- s teorií řízení lineárních soustav jako matematickým základem pro navrhování automatizovaných systémů,
- s problematikou projektování, s legislativními požadavky na projektanty, s tvorbou a náležitostmi projektové dokumentace, se základními principy projektování silových zásuvkových a světelných obvodů a obvodů slaboproudých,
- s principem rozpočtování a oceňování prací a materiálů, principem funkce systémové elektroinstalace a principem funkce inteligentní budovy, včetně rozvodů zabezpečovacích a protipožárních, s principem ochrany proti přepěti a úderu blesku,
- s problematikou jaderné energie, s dílčími komponentami jaderných elektráren, zejména se strojními zařízeními a pomocnými provozy elektrárny, rozdíly mezi jednotlivými typy bloků, vývojovými stupni, rozdíly oproti klasické energetice,
- se základy teorie životního prostředí a problematiky týkající se vlivu energetických zařízení na životní prostředí a vlivu životního prostředí na energetická zařízení.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika získá teoretické základy a odborné znalosti z oblasti matematiky, fyziky, elektrotechniky, měření, základní poznatky z oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů.
Studijní program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.
Absolvent bude schopen
- popsat problematiku elektrizační soustavy, základní parametry prvků elektrických sítí, vypočítat ustálených chod sítí nn a vn a proudové a napěťové poměry na vedení vvn, dimenzovat vodiče pro vedení nebo vymezenou síť na základě ztrát nebo úbytku napětí,
- definovat a vysvětlit základní energetické pojmy, popsat kompletní technologii tepelných elektráren (kondenzační, plynové, teplárny, paroplynové, kogenerační jednotky), provádět komplexní návrh tepelných elektráren, vysvětlit princip jaderných reakcí, provádět základní výpočty tepelných okruhů jaderných elektráren a aplikovat základy fyziky reaktorů, vysvětlit princip výroby ve vodních elektrárnách, definovat principy funkce elektrických generátorů,
- řešit problémy spojené s mechanickým namáháním,
- charakterizovat hlavní části a vlastnosti elektrických strojů, transformátoru, asynchronního stroje, synchronního stroje,
- matematicky popsat běžné druhy momentově – otáčkových charakteristik poháněných zařízení, definovat detailně výkonový měnič nebo ideální spínací prvek,
- charakterizovat základní typy a vlastnosti přenosových a distribučních sítí, aplikovat základní hlediska dimenzování silového vedení, vysvětlit principy základních typů elektrických ochran, vysvětlit princip přiřazení pojistky,
- komplexně řešit problematiku spojenou se světelnou technikou,
- popsat, upravit a aplikovat základní postup návrhu magnetického obvodu a vinutí transformátoru, stejnosměrného motoru s permanentními magnety a BLDC motoru, vypočítat parametry transformátoru, elektromagnetu, stejnosměrného motoru s PM, BLDC motoru a synchronního motoru s PM, ztráty (v určitém ustáleném provozním stavu),
- pochopit vzájemný vztah mezi matematickým modelem soustavy a jejím dynamickým chováním, pochopit vzájemnou souvislost dynamických modelů ve formě diferenciální rovnice, stavového popisu a přenosové funkce,
- vysvětlit rozdíly jaderných a klasických elektráren, princip funkce a vlastnosti jaderných elektráren.

Absolvent bude umět
- měřit a pomocí osciloskopu analyzovat signály v různých výkonových elektronických měničích, měřit provozní vlastnosti různých neřízených diodových usměrňovačů, měřit pulsní měnič pracující v prvním kvadrantu, měřit jednofázový měnič střídavého napětí, vyhodnotit naměřené hodnoty,
- spočítat ztrátový výkon výkonové spínací součástky způsobený vedením proudu, potřebný tepelný odpor chladiče v ustáleném stavu, činný výkon v různých uzlech stejnosměrných pulsních měničů,
- navrhnout a dimenzovat řízený usměrňovač, spočítat v něm napěťové, proudové a výkonové poměry, navrhnout a dimenzovat střídavý měnič napětí. Spočítat v něm napěťové, proudové a výkonové poměry,
- popsat techniky ochrany vod a ovzduší, popsat technologie odpadového hospodářství, jaký vliv na životní prostředí má ionizující a neionizující záření, popsat charakteristiku tuhých paliv a emisí,
- určit vhodné stínící materiály pro různě definované zdroje ionizujícího záření a základně určit dávkový příkon na okolní pracovníky, který dokáže přesně změřit, dokáže analyzovat komplikované jaderné literární zdroje a vybrat z nich relevantní rešerši, zpracovat ji a prezentovat, dokáže správně interpretovat výsledky výpočtů a odlišit relevantní texty v médiích od propagandistického braku,
- vytvořit jednoduché (stator, rotor) i složité (tvarované vinutí) součásti elektrických strojů, vytvořit sestavu kompletního stroje s ohledem na vazby jednotlivých prvků, vytvořit plnohodnotnou výkresovou dokumentaci jednotlivých součástí a sestav, nastavit prostředí pro vytváření výkresové dokumentace podle platných norem,
- vysvětlit a zdůvodnit základní technické požadavky na elektrické příslušenství motorových vozidel a předpisy EHK, objasnit druhy a úlohu zdrojů elektrické energie ve vozidle, vysvětlit význam spouštěcího systému a zapalování v souvislosti s ekologickými požadavky na provoz vozidel, zdůvodnit význam elektronických systémů (ABS, ESP) pro bezpečnost provozu vozidel, analyzovat vliv elektrických a elektronických zařízení na okolí (rušení a způsoby odrušení).

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářského programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen elektrotechnických. Ve všech výše uvedených technických oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Zaměření vysokoškolského vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Absolventi se mohou například uplatnit například na těchto konkrétních odborných pozicích:
Konstruktér elektrických strojů a přístrojů, vývojový pracovník v oblasti elektrických pohonů a výkonových měničů, zkušební technik elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení, energetický specialista a další.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
151 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 16 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
BPC-MA1BMatematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / COZ - 8 / CPP - 18ano
BPC-PC1SPočítače a programování 1cs5PovinnýklCp - 39ano
BPC-ISETechnické kreslenícs3PovinnýklCp - 39ano
BPC-UMEÚvod do materiálů pro elektrotechnikucs3Povinnýzá,zkP - 14 / L - 26ano
BPC-VMPVektorový a maticový početcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-ELSElektrotechnický seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 13 / L - 13PVB 1ano
BPC-MASMatematický seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 14 / CPP - 12PVB 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-ESOSElektronické součástky pro SEEcs5Povinnýzá,zkP - 14 / COZ - 26 / L - 12ano
BPC-EL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 20 / CPP - 19ano
BPC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BPC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / PR - 6ano
BPC-PC2SPočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
BPC-FYSFyzikální seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 26PVB 1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-FY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BPC-MVEMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-SASBSignály a systémy pro SEEcs5PovinnýzkP - 52 / PR - 13ano
BPC-TMBTechnická mechanikacs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 39ano
BPC-VELVýkonová elektronikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-DEEDistribuce elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 2 / L - 12ano
BPC-EPRElektrické přístrojecs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
BPC-ESBElektrické strojecs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
BPC-TRBTeorie řízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-VEEVýroba elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-EEEEkonomika a ekologie energetikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / Cp - 4 / L - 4ano
BPC-EPBElektrické pohonycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-RZBRozvodná zařízenícs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 24 / L - 15ano
BPC-BPSSemestrální prácecs2PovinnýklK - 39ano
BPC-SUESpotřeba a užití elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / L - 16ano
BPC-AEBAutomobilová elektrotechnikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ano
BPC-JEZJaderně energetická zařízenícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / L - 21PVA 1ano
XPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVA 1ano
BPC-REBŘídicí elektronikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ne
BPC-ANAAnalogová technikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 14PVB 3ano
BPC-EMCElektromagnetická kompatibilitacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-KOMKomunikační technologiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ano
BPC-SNISnímačecs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ano
BPC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ano
BPC-ZKZZásady konstrukce elektrotechnických zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-BCSBakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
BPC-ES2Elektrické stroje 2cs5Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 39ano
BPC-MTPMikroprocesorová technika v pohonechcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / P - 13 / L - 39 / L - 39PVA 1ano
BPC-PPKPočítačová podpora konstruovánícs6Povinně volitelnýklCp - 65PVA 1ano
XPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVA 1ano
BPC-SZEStrojní zařízení elektrárencs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 16 / L - 10PVA 1ano
BPC-DIZDiagnostické metody a zkušebnictvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-MKOMobilní komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-OOKOptoelektronika a optické komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-PGAProgramovatelné automatycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzkCj - 26ano
BPC-ALGAlgoritmycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
BPC-AITAngličtina pro ITcs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
BPC-LDTLékařská diagnostická technikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-MEPMikroelektronické praktikumcs2VolitelnýL - 26ano
BPC-MSDMultimediální data v biomedicíněcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
BPC-MDSMultimediální službycs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-NRPNávrh a realizace elektronických přístrojůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-NDINávrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDLcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-NEONávrh elektronických obvodůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-PNENávrhové systémy a praktikum z elektronických obvodůcs3VolitelnýCp - 26 / L - 8ano
BPC-NSPNávrhové systémy plošných spojůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-OPSOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-I40Průmysl 4.0 - Virtuální výrobacs4VolitelnýP - 10 / L - 39ano
BPC-PTSPřístupové a transportní sítěcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-TVTTelevizní technika a multimediacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-UINUmělá inteligencecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-ZSYZabezpečovací systémycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ZKRZáklady kryptografiecs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPC-IZPZáklady programování- algoritmycs6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB2ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB2ano
BPC-AITAngličtina pro ITcs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
BPC-ARSArchitektura sítícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-AUDAudio elektronikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
BPC-CZSČíslicové zpracování signálůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
BPC-DAKDatová komunikacecs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 14ano
BPC-ELFElektronické filtrycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-HWSHardware počítačových sítícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
BPC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
BPC-MP2Mikroelektronické praktikum 2cs5Volitelnýzá,zkP - 12 / L - 39ano
BPC-MTPMikroprocesorová technika v pohonechcs6Volitelnýzá,zkP - 13 / P - 13 / L - 39 / L - 39ano
BPC-MMSMikrosenzory a mikroelektromechanické systémycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-NAONávrh analogových integrovaných obvodůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-OOPObjektově orientované programovánícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPC-OSYOperační systémycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
BPC-OKOOptické komunikacecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-RJMŘízení jakosti a metrologiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-TPRTechnické právocs3VolitelnýP - 39ano
BPC-UIPÚvod do iniciativy Průmysl 4.0cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-OZUVybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-PISZáklady informačních a komunikačních technologiícs2VolitelnýL - 26ano
BPC-IZGZáklady počítačové grafikycs6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / PR - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA 1 5 kr - 46 kr BPC-AEB (5 kr), BPC-JEZ (6 kr), XPC-PSD (6 kr) zimní/letní sem., BPC-REB (6 kr), BPC-MTP (6 kr), BPC-PPK (6 kr), BPC-SZE (5 kr)
PVB 1 2 kr - 6 kr BPC-ELS (2 kr), BPC-MAS (2 kr), BPC-FYS (2 kr)
PVB2 4 kr BPC-AN4 (2 kr), BPC-AEI (2 kr)
PVB 3 5 kr - 60 kr BPC-ANA (6 kr), BPC-EMC (5 kr), BPC-KOM (6 kr), BPC-SNI (7 kr), BPC-ZSG (5 kr), BPC-ZKZ (5 kr), BPC-DIZ (5 kr), BPC-IOT (5 kr), BPC-MKO (5 kr), BPC-OOK (5 kr), BPC-PGA (6 kr)