Detail předmětu

Elektromagnetická kompatibilita

FEKT-BPC-EMCAk. rok: 2020/2021

Základní pojmy a úkoly elektromagnetické kompatibility (EMC). Zdroje, přijímače a cesty přenosu rušivých signálů. Snižování úrovně a omezení rušivých signálů. Technické prostředky ke zlepšování odolnosti elektronických zařízení vůči přírodním a umělým rušivým signálům, elektrostatickým výbojům a průmyslovému rušení. Experimentální ověřování a testování elektromagnetické kompatibility, národní a mezinárodní normy, technické prostředky. Laboratorní měření elmag. rušení a testování odolnosti elektrických přístrojů. Výuka je doplněna exkurzí v profesionální zkušebně EMC.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) porozumět základním pojmům elektromagnetické kompatibility (slučitelnosti) EMC. Umí (2) identifikovat a klasifikovat zdroje, přijímače a cesty přenosu rušivých signálů. Dále umí (3) navrhnout řešení pro snížení a omezení úrovně rušivých signálů. Umí použít (4) technické prostředky ke zlepšování odolnosti elektronických zařízení vůči přírodním a umělým rušivým signálům, elektrostatickým výbojům a průmyslovému rušení. Absolvent je dále schopen (5) provádět měření a zajišťovat úrovně EMC a to včetně experimentálního ověřování elektromagnetické kompatibility technických zařízení dle národních a mezinárodních norem.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

DŘÍNOVSKÝ, J., FRÝZA, T., SVAČINA, J., KEJÍK, Z., RŮŽEK, V., ZACHAR, J. Elektromagnetická kompatibilita. MJ Servis s.r.o., Božetěchova 133, 612 00 Brno, ISBN: 978-80-214-4202-3 (CS)
VACULÍKOVÁ, P. aj. Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů. GRADA Publishing, Praha 1998 (CS)
PAUL, C. R. Introduction to Electromagnetic Compatibility. John Wiley, New York 1992 (EN)
RODEWALD, A. Elektromagnetische Verträglichkeit - Grundlagen, Experimente, Praxis. Vieweg Verlag, Wiesbaden 1995 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratorní cvičení a exkurzi na odborná pracoviště.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné testy během semestru a laboratorní cvičení (30 bodů), závěrečná zkouška (70 bodů).

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Elektromagnetická kompatibilita - definice, vznik a vývoj, příklady
2. Zdroje rušivých signálů. Spojité a impulsní rušení. Přepětí. Bleskový výboj, výboje ESD, NEMP
3. Vazební mechanismy přenosu rušení
4. Metody zmenšování parazitních vazeb
5. Odrušovací kondenzátory a tlumivky. Odrušovací filtry. Zásady a problémy návrhu
6. Přepěťové ochranné prvky odrušovacích filtrů. Plynové výbojky, varistory, speciální diody
7. Elektromagnetické stínění, jeho účinnost. Účinnost stínění ve vzdáleném a blízkém poli
8. Měření rušivých signálů s umělou zátěží LISN, pomocí napěťových a proudových sond
9. Měření rušivých signálů pomocí absorpčních kleští a pomocí antén. Měření ve volném prostoru, ve stíněných komorách
10. Měřicí přijímače a spektrální analyzátory. Špičková, kvazi-špičková a detekce střední hodnoty
11. Elektromagnetická odolnost a její testování. Kritéria elmag. odolnosti technických zařízení
12. Normalizace v oblasti EMC. Normy civilní a vojenské, základní, kmenové a předmětové
13. Speciální oblasti EMC: ochrana a management kmitočtového spektra, EMC komunikačních systémů, lékařská EMC, automobilová EMC

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a úkoly elektromagnetické kompatibility (slučitelnosti) EMC. Zdroje, přijímače a cesty přenosu rušivých signálů. Snižování úrovně a omezení rušivých signálů. Technické prostředky ke zlepšování odolnosti elektronických zařízení vůči přírodním a umělým rušivým signálům, elektrostatickým výbojům a průmyslovému rušení. Měření a zajišťování EMC. Experimentální ověřování elektromagnetické kompatibility technických zařízení, národní a mezinárodní normy, technické prostředky. Laboratorní měření elmag. rušení a testování elmag. odolnosti elektrických přístrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning