Detail předmětu

Průmysl 4.0 - Virtuální výroba

FEKT-BPC-I40Ak. rok: 2020/2021

Hlavním tématem předmětu je seznámení s fenoménem Průmyslu 4.0 a zejména s problematikou virtuální výroby. Studenti kromě potřebných teoretických znalostí získají v průběhu laboratorních cvičení zkušenosti s návrhem layoutu robotických linek, jejich simulací, odlaďováním a virtuálním zprovozněním prostřednictvím reálného PLC.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen
- Navrhnout layout jednoduché robotické buňky
- V CAD systému modelovat jednoduché součástky
- Provést simulaci této buňky v systému Tecnomatix Process Simulate
- Odladit funkcionalitu buňky prostřednictvím simulace
- Provést virtuální zprovoznění se simulovaným i skutečným PLC

Prerekvizity

Vyžaduje se základní znalost programování PLC - absolvování předmětu BBC-PPA.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolektiv autorů. Národni iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016 [cit. 1.8.2017]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Studenti pracují ve dvojicích a spolupodílejí se na vytváření čtyř protokolů a zpracování a obhajobuě projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získává zápočet za odevzdání všech protokolů v požadované kvalitě, dále za vypracování a obhájení projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky Průmysl 4.0.
2. Digitální výroba.
3. Product Lifecycle Management (PLM).
4. Strojové učení a BigData v kontextu průmyslu 4.0.
5. Cloud Computing v kontextu průmyslu 4.0.
6. Bezpečnost v průmyslu 4.0

Cíl

Cílem předmětu je obeznámení studentů se základními koncepty Průmyslu 4.0 a s fenoménem virtuální výroby. Cílem předmětu je rovněž poskytnout studentům možnost vyzkoušet si vybrané moderní SW/HW prostředky používané pro návrh layoutu robotických linek, jejich simulaci, odlaďování a virtuální zprovoznění výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratoře, zpracování protokolů, vypracování a obhajoba projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning