Detail předmětu

Multimediální služby

FEKT-BPC-MDSAk. rok: 2020/2021

Předmět Multimediální služby je rozdělen do tří částí. První část je zaměřena na síťové technologie a přenos multimediálních dat sítí Internet. Konkrétně se studenti seznámí se základy směrování v IP sítích, s možnosti vysílání na skupinovou adresu (MULTICAST), se základy pro zajištění kvality služeb. Zvláštní pozornost je zaměřena na protokoly aplikační vrstvy modelu TCP/IP, které jsou používané pro přenos a kontrolu multimediálních dat. V druhé části předmětu se studenti detailně seznámí se současnými technologiemi využívanými při videokonferencích a internetové telefonii. Výuka je zaměřena zejména na podrobnou analýzu standardu H.323 a standardu SIP. Poslední část předmětu je orientovaná na kompresní algoritmy obrazových a zvukových dat. Konkrétně se jedná o popis standardů JPEG, H.26x, MPEG-x a řečových kodeků G-7xx.

Výsledky učení předmětu

Student v předmětu získá teoretické základy z oblasti multimediálních služeb provozovaných v IP sítích. Na základě těchto znalostí bude schopen analyzovat a navrhovat multimediální systémy malého i velkého rozsahu. Student bude schopen vysvětlit principy distribuce multimediálních dat v reálném čase, principy služeb, mezi něž patří například internetová telefonie, videokonference, internetový televize a streaming. Student se bude dále orientovat v používaných kodecích pro kompresi audio/video signálů.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti o IP sítích.

Doporučená nebo povinná literatura

ČÍKA, Petr. Přenos a komprese audio-video dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-5061- 5. (CS)
ČÍKA, P. Multimediální služby. Skriptum VUT v Brně. 2012, ISBN: 978-80-214-4443- 0. (CS)
DAVIDSON, Jonathan. Voice over IP fundamentals. 2nd ed. Indianapolis, Ind.: Cisco Press, c2007. ISBN 978-1-58705-257-6. Zkopírovat citaci (EN)
JACK, Keith. Video Demystified. 4th Edition. Oxford : Elsevier, 2005. 927 s. (EN)
JACK, Keith. Video demystified: a handbook for the digital engineer. 5th ed. Boston: Newnes, c2007. ISBN 978-0750683951. (EN)
FIRESTONE, Scott., Thiya. RAMALINGAM a Steve. FRY. Voice and video conferencing fundamentals: a handbook for the digital engineer. 5th ed. Indianapolis, IN: Cisco Press, c2007. ISBN 978-1-58705-268-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 30 bodů za cvičení (body student získává za samostatné úkoly a samostatný projekt).
Až 70 bodů za závěrečnou zkoušku.
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška, zařazení multimediálních služeb
2. Základy programování v JAVA FX a její využití pro multimédia a multimediální komunikaci
3. Síťový model TCP/IP – způsoby přenosu multimediálních dat v paketových sítích, definice skupinového vysílání – multicastu, streamingu, zajištění kvality služeb (QoS) pro multimediální systémy, kvalita zážitků (QoE)
4. Síťový model TCP/IP - transportní vrstva a její využití při přenosu multimediálních dat, aplikační vrstva - protokoly RTP, RTSP, RTCP, SDP, SAP
5. Možnosti přenosu audio/video dat dle standardu MPEG (IPTV, DVB), Program Stream vs. Transport Stream, Internetová televize, streaming, adaptivní streaming
6. Obousměrná audiovizuální komunikace v reálném čase, popis možností komunikace, protokol SIP (Session Initiation Protocol) - architektura, základní komunikace.
7. Protokol SIP - pokročilé metody
8. Obousměrná audiovizuální komunikace v reálném čase – obecný popis videokonferenční techniky, popis standardu H.323 a jeho srovnání se standardem SIP
9. Komprese statických bitmapových obrazů (Vlastnosti bitmapových obrazů - vlastnosti lidského zrakového systému, kompresní standard JPEG (Joint Picture Expert Group) JPEG 2000
10. Komprese videa - Rodina standardů MPEG (Motion Picture Expert Group)
11. Komprese videa - Rodina standardů H.26x, kodeky využívané ve službách Google, Microsoft, Apple
12. Komprese řečových signálů využívaných při hlasové komunikaci prostřednictvím VoIP a videokonferencí - kodeky G.7xx
13. Shrnutí

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům jak praktické zkušenosti tak i základní teoretické znalosti o multimediálních komunikančích službách v současných přenosových sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning