Detail předmětu

Podnikatelské minimum

FEKT-XPC-POMAk. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá následujícími pěti problémovými okruhy:
1. Finanční aspekty podnikání.
2. Legální a daňové otázky.
3. Ekonomické aktivity v tržním prostředí.
4. Sledování hospodářských operací v rámci podniku.
5. Časová hodnota peněz a finanční matematika.

Výsledky učení předmětu

Na konci kurzu bude student schopný:
• chápat práva a povinnosti vyplývající z legislativy,
• popsat základní pravidla pro sledování ekonomických dějů v podniku,
• rozlišovat mezi výnosy a náklady, ziskem, vyhodnotit obchodní marži,
• aplikovat ekonomický způsob uvažování,
• vnímat vzácnost výrobních faktorů a roli zisků, mezd, úroku a renty,
• interpretovat účetní závěrku, bilanci a výsledovku,
• vysvětlit roli nabídky a poptávky při formování tržní ceny,
• chápat roli finančních trhů a cenných papírů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl mít základní znalosti na úrovni středoškolského studia, z oblasti matematiky pak znalosti pravidel pro jednoduché a složené úročení a parciálních derivací funkcí více proměnných.

Literatura

Aktuální legislativa, jako je Živnostenský zákon, Zákon o obchodních korporacích, Občanský zákoník - na úvodní přednášce budou sděleny odkazy. (CS)
TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra a Eva JELÍNKOVÁ. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert. ISBN 978-80-271-0689-9. (CS)
MEIXNEROVÁ, Lucie, Šárka ZAPLETALOVÁ a Zuzana STEFANOVOVÁ. Mezinárodní podnikání: vybrané strategické, manažerské a ekonomické aspekty. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-654-8. (CS)
JANATKA, František. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-754-7. (CS)
PEVNÁ, Jana. Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2225-8. (CS)
Podklady pro studium a internetové odkazy budou průběžně zveřejňovány v e-learningu. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je zakončen zápočtem, není klasifikován.
Účast a aktivita na cvičeních.
Písemný test na závěr semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu / hodnocení : V rámci cvičení budou prostřednictvím e-learningu zveřejňována bodovaná zadání v minimálně deseti týdnech výuky. Celkem bude možné získat min. 100 bodů. Podmínku k zápočtu student splní , pokud v průběhu semestru získá minimálně 70 bodů. Na množství bodů nezáleží, nejde o klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

(1) Úvod, základní pojmy, ekonomický způsob uvažování, marketingová orientace, finanční trhy a další souvislosti.
(2) Podnik a podnikání. Majetek podniku a zdroje jeho financování. Zobrazení hospodářské situace podniku, účetní výkazy – rozvaha, výsledovka.
(3) Bankovní a dodavatelské úvěry jako zdroj financování. Dlužník, role věřitele a úroku. Úvěrová rizika, kredibilita a bonita dlužníka. Dluhopisy (obligace), dělení dluhopisů a obchodovatelnost dluhopisů. Akcie jako vlastní zdroj financování podniku.
(4) Sledování hospodářské činnosti v podniku, vazby mezi účetními výkazy. Zavedení pojmu účet, ideový základ účetnictví, účetní zásady.
(5) Účetnictví vs. daňová evidence, účetní vs. daňové doklady, zásady daňové evidence a vedení deníku příjmů a výdajů, daňové a nedaňové příjmy a výdaje, vnější a vnitřní účetní doklady.
(6) Daňový systém České republiky, druhy daní, daňové techniky.
(7) Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. Pracovněprávní vztahy, odvody a zdaňování zaměstnanců.
(8) Hospodářská činnost podniku v tržním prostředí; nabídka, poptávka a tržní cena. Plánovaná vs. tržní ekonomika, zvláštní ekonomické zóny; formování tržních cen.
(9) Druhy nákladů, způsoby jejich určování. Nákladové modely, analýza bodu zvratu.
(10) Časová hodnota peněz a finanční matematika (současná a budoucí hodnota, diskontování a složené úrokování). Nominální a reálné hodnoty, inflace, banky a finanční systém.
(11) Produkční faktory, reálný a finanční kapitál, peněžní a kapitálový trh. Kapitálový výnos, rentabilita kapitálu, ROA a ROE.
(12) Shrnutí, výuková zpětná vazba.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout praktický přehled legálních, ekonomických, finančních a dalších otázek souvisejících s podnikáním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná, neúčast lze nahradit s jinou skupinou. Při delší omluvené neúčasti způsob náhrady dle domluvy s vyučujícím – formou samostatného zpracování tématu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning