Detail předmětu

Hardware počítačových sítí

FEKT-BPC-HWSAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje popisu a významu nutného hardware a vybraným protokolům spojených s provozem a správou pevných a bezdrátových datových sítí. Na základě hierarchického dělení sítě jsou podrobněji popsány přepojovací uzly určené pro jednotlivé úrovně. Blíže je popsána vnitřní struktura přepínače a směrovače a jimi prováděné operace nad datovými jednotkami. Je diskutována problematika vnitřního blokování, soutěžení o výstupní port, blokování fronty, skupinového přenosu, algoritmy výběru buněk. Jsou analyzovány klíčové vlastnosti směrovacích protokolů rodiny distance vector a link-state. Dále jsou diskutovány mechanismy zajištění kvality služeb v datových sítích a implementace těchto mechanismů v aktivních síťových, a způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany provozované datové sítě.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti a je schopen popsat principy a vnitřní architekturu aktivních prvků komunikačních sítí, popsat řídící mechanizmy a protokoly, je schopen základních nastavení a ovládání současných síťových prvků.

Prerekvizity

Očekává se úspěšné absolvovaní povinných předmětů Datová komunikace a Architektura sítí. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

MOLNÁR, K. Hardware počítačových sítí, Skriptum VUT, 2012, ISBN 978-80-214-4449-2, 157 stran (CS)
KOTON, J. Aktivní prvky datových sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-94. ISBN: 978-80-214-5066- 0. (CS)
MEDHI D. , RAMASAMY K. Network routing: algorithms, protocols, and architectures, 2. vydaní, Morgan Kaufmann, Cambridge, ISBN: 978-0-12-800737-2, 2018 (EN)
KOTON, J. Hardware of Computer Networks for Joint Teaching Programme of BUT and VSB- TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-158. ISBN: 978-80-214-5068- 4. (EN)
CHAO H. J. Broadband Packet Switching Technologies: A Practical Guide to ATM Switches and IP Routers, Wiley-Interscience, 2001. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Během studia kurzu je možné získat až 100 bodů. Až 30 bodů je možné získat v rámci laboratorních cvičení za vypracování 10 protokolů a jednoho testu. Předmět je ukončen písemnou zkouškou, za kterou je možné získat až 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní popis hardware datových sítí a místo jejich nasazení
2. Pasivní prvky komunikačních sítí
3. Hierarchické dělení sítě, vlastnosti přepojovacích uzlů dle jejich hierarchické úrovně
4. Adresace, základy problematiky směrování v datových sítích
5. Vnitřní architektura přepínače a směrovače
6. Operace nad datovými jednotkami v přepínači
7. Operace nad datovými jednotkami ve směrovači
8. Klasifikace datového provozu, význam a tvorba front v aktivních prvcích
9. Firewally, kontrola datového provozu, ochrana síťové infrastruktury
10. Hardware bezdrátových lokálních sítí a proces komunikace
11. Bezdrátové sítě a standardy pro WPAN, WMAN
12. Nástroje pro konfiguraci a správu síťových zařízení

Cíl

Cíle předmětu je seznámit studenty s komponenty především lokáních komunikačních sítí, vnitřními mechanizmy těchto aktivních prvků, jejich konfigurací a klíčovými komunikačními protokoly pevných a bezdrátových sítí, které tyto aktivní prvky využívají.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning