Detail předmětu

Lékařská diagnostická technika

FEKT-BPC-LDTAk. rok: 2020/2021

Předmět je věnován principům funkce a konstrukčnímu řešení diagnostických přístrojů a systémů pro snímání elektrických signálů a neelektrických veličin z organismu (EKG,EEG,EMG, EGG, impedanční měření, snímání krevního tlaku, měření průtoku krve, pletysmografie, meření teploty). Praktické zkušenosti získají studenti s prostředím LabView, které bude využito pro akvizici a zpracování biosignálů spolu s převodníky od firmy Vernier a akvizičními kartami National Instruments.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá základní vědomosti o funkci a o vlastnostech nejčastěji používané lékařské diagnostické techniky. Bude schopen je aplikovat v praxi především při interpretaci naměřených dat, při výběru přístrojové techniky a specifikaci požadavků.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat principy zesilovačů pro snímání biologických signálů,
- vyjmenovat jejich vlastnosti,
- popsat principy měření EKG, EMG a EEG,
- popsat principy neinvazivního měření krevního tlaku,
- vyjmenovat metody pro měření průtoku,
- posat diluční metodu,
- uvést aplikaci Dopplerova jevu pro měření průtoku,
- vyjmenovat a definovat principy metod pro měření změn objemu tkáně,
- diskutovat zdroje chyb u uvedených diagnostických metod,
- vysvětlit princip RTG zobrazovacích systémů,
- vysvětlit princip CT RTG zobrazovacích systémů,
- vysvětlit princip PET/SPECT zobrazovacích systémů,
- vysvětlit princip ultrazvukových zobrazovacích systémů.

Prerekvizity

Student by měl být schopen analyzovat jednoduché elektronické obvody s pasivními a aktivními součástkami; měl by mít přehled o funkci tranzistorů a operačních zesilovačů; měl by mít přehled o základních fyzikálních zákonech a vlastnostech fyzikálních polí na úrovni bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává tři samostatné protokoly.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 20 bodů z laboratorních cvičení.
Až 80 bodů ze závěrečné zkoušky.
Forma zkoušky je upřesněna na začátku semestru vyhláškou ke kurzu.
Závěrečná zkouška ověřuje orientaci v problematice jednotlivých přístrojů pro lékařskou diagnostiku a pochopení významu příslušných parametrů přístrojů.

Osnovy výuky

1. Záznamové elektrody, polarizace elektrod, druhy elektrod.
2. Zesilovače pro biologické signály, požadavky na zesilovače a jejich řešení.
3. Elektrokardiografie, vlastnosti EKG, princip činnosti a vlastnosti přístroje, .
4. Elektroencefalografie, vlastnosti EEG, princip a vlastnosti přístroje, způsoby snímání mozkových signálů,doplňková zařízení k elektroencefalografu (fotostimulátor, fonostimulátor)..
5. Elektromyografie, vlastnosti EMG signálů, princip a vlastnosti přístroje, stimulátory.
6. Fonokardiografie - princip přístroje pro snímání zvukových projevů srdce.
7. Pletysmografie - impedanční a optické měření objemových změn.
8. Měření krevního tlaku, měření invazivní i neinvazivní, princip použitých metod.
9. Přístroje pro měření dýchání, 'apnea alarm', dechové objemy.
10. Přístroje pro měření průtoku krve.
11. Měření teploty.
12. Základy monitorovací techniky, funkce monitorů a jejich vazba na nemocniční informační systém.
13. Obecné parametry meřících přístrojů.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti měření základních elektrických i neelektrických biologických signálů a v oblasti akvizice základních lékařských zobrazovacích modalit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícícm.

Základní literatura

Chmelař M.: Lékařská přístrojová technika 1, Akademické nakladatelství CERM1995
Chmelař M.: Lékarská laboratorní technika, skriptum VUT 2000
Drastich A.: Zobrazovací systémy v lékařství, VUT FEI, Brno 1989
Drastich A.:Netelevizní zobrazovací systémy, UBMI FEI VUT v Brně 2001
Krstel E.: Imaging Systems for Medical Diagnostics, Siemens aktiengesellschaft, Berlin 1990
Bronzino, J.D. The Biomedical engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton 1995
Rozman,J. a kol. Elektronické přístroje v lékařství, Academia, 2006

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Snímání biologických signálů - záznamové elektrody, polarizace elektrod,druhy elektrod.
2. Zesilovače pro biologické signály, požadavky na zesilovače a jejich řešení.
3. Elektroencefalografie, princip a vlastnosti přístroje, způsoby snímání a hodnocení mozkových signálů,doplňková zařízení k elektroencefalografu.
4. Elektrokardiografie, princip činnosti a vlastnosti přístroje, analýza a hodnocení EKG.
5. Elektromyografie, princip činnosti přístroje, snímání a hodnocení signálů ze svalových skupin, vlastnosti přístroje a doplňkových zařízení.
6. Měření krevního tlaku, měření invazivní i neinvazivní, princip použitých metod.
7. Měření průtoku krve - diluční metody, Dopplerův princip.
8. Pletysmografie - kapacitní princip, fotoelektrická metoda, Impedanční měření.
9. Základy monitorovací techniky, funkce monitorů a jejich vazba na nemocniční informační systém, snímané a vyhodnocované veličiny.
10. Rentgenové zobrazovací systémy, základní principy konstrukce konvenčních a digitálních skiaskopických a skiagrafickcých systémů.
11. Výpočetní rentgenová tomografie, základní principy konstrukce standardních a helical- výpočetních tomografů, jejich diagnostické využití.
12. Gamazobrazovací systémy, principy konstrukce planárních gamazobrazovacích systémů, základní principy konstrukce SPECT a PET zobrazovacích systémů, diagnostické využití.
13. Ultrazvukové zobrazovací systémy, základní principy konstrukce a jejich diagnostické využití.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. LabVIEW - Úvod, základní matematické operace.
2. Základní programové struktury v prostředí LabVIEW
3. Filtrace a spektrální analýza biologických signálů v prostředí LabVIEW.
4. Rozhraní DAQ a LabPro a jejich využití pro diagnostické üčely.
5. Samostatná práce -detektor R-vlny I.
6. Samostatná práce -detektor R-vlny II.
7. Samostatná práce -detektor R-vlny III.
8. Prostředky pro lékařskou diagnostiku - spirometrie.
9. Návrh a konstrukce jednoduchého zesilovače pro EKG I.
10. Návrh a konstrukce jednoduchého zesilovače pro EKG II.
11. Návrh a realizace antialiasingového filtru I.
12. Návrh a realizace antialiasingového filtru II.
13. Zápočtový test.