Detail předmětu

Přístupové a transportní sítě

FEKT-BPC-PTSAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje vývoji telekomunikačních sítí a jejich konvergenci se sítěmi počítačovými. Důraz je kladen na moderní rozbor přístupových a transportních sítí s uvažováním jejich odlišností a také shodných vlastností včetně aplikací analogových a digitálních modulací. Prvořadá pozornost je věnována komplexnímu využití rámce E1 podle doporučení ITU G.703. Studenti získají přehled o používaných pobočkových i veřejných telefonních ústřednách, pochopí princip digitálních spínačů, základy aktuálního signalizačního systému SS7 a internetové SIP ústředny. Rozebrána budou specifika měření v konvergovaných systémech. Základní pozornost bude věnována digitálním systémům vyšších řádů, ochraně transportních sítí a hodnocení kvality.

Výsledky učení předmětu

Absolvent studia je schopen:
- rozlišit souvislosti řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků,
- aplikovat analogové a digitální modulace,
- vysvětlit pojmy vzorkování, kvantování a kódování,
- diskutovat vzorkovací teorém,
- vysvětlit rámec E1,
- vyjádřit spektrum vzorkovaného signálu,
- změřit parametry konvergovaných sítí,
- nastavit SIP ústřednu a digitální přenosové zařízení,
- orientovat se v systémech vyšších řádů
- zhodnotit rozvoj konvergovaných sítí.

Prerekvizity

Předmět je povinný, student by měl být schopen: - demonstrovat principy přepojování okruhů, - interpretovat principy přepojování paketů, - vyjmenovat možnosti oddělení komunikačních kanálů - vyjádřit myšlenku A/D a D/A převodu, - diskutovat elementární pojmy z oblasti zpracování signálů, - aplikovat základní principy a protokoly sítě Ethernet, Studenti by měli mít základní znalosti komunikačních systémů, které získali v povinných předmětech předešlého studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKORPIL, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno 2013.
ŠKORPIL, V., POLÍVKA, M.: Přístupové a transportní sítě, laboratoře. VUT, Brno 2013.
MORREALE, P., TERPLAN, K.: Modern Telecommunications. CRC Press, London 2001.
ODOM,W. and HEALY,R. and MEHRA,N. Směrování a přepínání sítí. Computer Press, Brno 2009.
NOLL, M.A.: Principles of Modern Communications Technology. Artech House, London 2001.
FRENZEL, L.E.: Principles of Electronic Communication Systems. McGraw Hill, New York 2003.
WAGGENER, W.N.: Pulse Code Modulation Systems Design. Artech House, London 1999.
ŠKORPIL, V., VYCHODIL, P., KAPOUN, V. Metody přenosu a spojování pro integrovanou výuku VUT a VSB-TUO

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Součástí je prezentace výsledků v power pointu. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

10-30 bodů za povinný test z laboratoří,
0-70 bodů písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice přístupových a transportních sítí, detailním rozboru digitálního přenosu na základě rámce E1, pochopení konvergence.

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy, telekomunikační technologie, části komunikačních systémů
2. Standardizační organizace, ISO, ITU, ETSI, Fóra, dokumenty RFC
3. Časové dělení kanálu a digitální modulace, PCM, ADM, ADPCM a další
4. Kodéry a dekodéry PCM, kompandory, výhoda komprese, charakteristika typu A a mí
5. Složení rámce a multirámce E1, doporučení ITU G.703
6. Přístupové a transportní sítě, definice, nové poznatky z konvergence
7. Spojovací systémy, ústředny, digitální spojovací pole, signalizace, SIP telefonní ústředna, softwarové vybavení
8. Přenášený signál, linkové kódy, synchronizace digitálních systémů
9. Rozbor celkového zkreslení, kvantizační zkreslení a zkreslení omezením, spektrum vzorkovaného signálu.
10. Měření v konvergovaných systémech, měření chybovosti BER, zpoždění a jitteru, SW analýza
11. Digitální systémy vyšších řádů, multiplexní struktura SDH, složení rámce, začleňování
12. Ochrana transportních sítí, hodnocení kvality
13. Pokročilá využití konvergovaných sítí

Cíl

Podat ucelený přehled o všech nejdůležitějších částech konvergované sítě, která je zde chápána jako prostředek pro doručení informace k požadovanému adresátovi v požadované kvalitě. Řešení přístupových a transportních sítí prostředky koncentrace provozu, integrace služeb a vícenásobného využití přenosových médií. Principy počítačových sítí ve vztahu k integraci s klasickou telekomunikační síti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka a samostatný projekt jsou povinné, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning