Detail předmětu

Technické právo

FEKT-XPC-TPRAk. rok: 2020/2021

Občanské právo jako soubor osobních, osobnostních a majetkových práv a povinností. Pojem, struktura a formy dané základními zásadami, vztahy a právy včetně aplikace občanského práva hmotného a procesního.
Trestní právo, jeho struktura, základní zásady jakož i vlastní trestněprávní instituty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání základní orientace a znalostí právního řádu ČR se zaměřením na soukromé právo, práva duševního vlastnictví a vybraných částí práva trestního.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování je založeno na přednáškách, součástí přednášek je i diskuse se studenty o jednotlivých tématech.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1. Smysl, stručné dějiny a význam práva v lidské společnosti
2. Právní kultury, dělení práva a základní pojmy
3. Občanské právo hmotné - věcná práva
4. Občanské právo hmotné - závazkové právo
5. Obchodní a živnostenské právo
6. Pracovní právo, autorské právo, průmyslová práva
7. Právo rodinné, dědické a finanční
8. Správní právo hmotné a procesní
9. Trestní právo hmotné
10. Trestní právo procesní
11. Občanské právo procesní
12. Evropská integrace a evropské právo
13. Ústavní právo

Učební cíle

Základní seznámení se strukturou práva v ČR s bližším zaměřením na občanské právo, práva duševního vlastnictví včetně vybraných kapitol práva trestního.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Občanskýb zákoník č. 40/1964 Sb.
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Trestní řád č. 141/1961 Sb.
Autorské právo č. 121/2000 Sb.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základy práva,vznik práva prameny práva, právní normy, struktura práva.
Občanské právo hmotné - obecná charakteristika, pojem, předmět, metoda OP, subjekty občanskoprávních vztahů, ochrana osobnosti.
Právní úkony, právní skutečnosti, čas jako právní skutečnost, smlouvy,prekluze promlčení.
Vlastnické právo, nabývání, ochrana, zánik, spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
Práva k cizím věcem, věcna břemena, zástavní právo, zadržovací právo.
Odpovědnost za škodu, závazkové právo, závazky z právních úkonů.
Oč4anský soudní řád- soudy, úkony soudu a účastníků, průběh řízení.
Trestní právo hmotné základy trestní odpovědnosti, působnost trestních zákonů, trestné činy, tresty.
Trestní právo procesní pravomoc a přislušnost soudů, osoby zúčastněné na trestním řízení.
Postupy trestního stíhání řízení před soudem, úkony sozuvisející.
Autorské právo, předmět, obsah, trvání, ochrana, licence.
Ochrana průmyslových vzorů.
Vynálezy a zlepšovací návrhy.