studijní program

Telekomunikační a informační technika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-TITAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060011

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Telekomunikační a informační technika na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra s hlubšími teoretickými základy i praktickými znalostmi moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Základem jsou předměty teoretické i praktické informatiky, multimédií, komunikační techniky a předměty elektronické.
Nabídka povinně volitelných předmětů spolu se semestrálním projektem a diplomovou prací umožňuje studentům zaměřovat se úžeji na problematiku mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředků moderních síťových technologií, na telekomunikační služby, multimédia, internetové technologie a jejich služby, Internet věcí IoT, smart technologie, na zabezpečovací metody a na multimediální přenosy. Student se rovněž seznamuje s problematikou číslicových filtrů, signálových procesorů, zpracování multimediálních signálů i s návrhem elektronických obvodů a systémů. Absolvent bude umět pracovat s uživatelskými rozhraními, využívat paralelní procesy v operačních systémech, bude umět zajistit bezpečnost informačních systémů. Podle individuální volby bude také detailně seznámen s metodami zpracování a přenosu digitálních řečových, hudebních a obrazových signálů. Seznámí se s návrhem a realizací počítačových sítí, databázových systémů a s distribuovanými aplikacemi, stejně jako s nejrůznějšími informačními technikami. Své teoretické znalosti si student prohloubí studiem dalších teoretických předmětů z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních programů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Profil absolventa

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií. Je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, vlastní konstrukcí elektroniky, aplikačním využitím, službami, smart systémy, Internetem věcí IoT či s dohledovými a měřicími systémy. Spektrum jeho teoretických i praktických znalostí sahá od poznatků o vlastnostech přenášených multimediálních signálů a dat, přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci komunikačních a informačních systémů. Je obeznámen se strukturou a tvorbou různých služeb v mobilních či pevných komunikačních a počítačových sítích.
Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu radiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto programu jsou schopni se uplatnit ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných technologií telekomunikační a informační techniky. Mohou se podílet na vývoji nových generací služeb v klasických i mobilních komunikačních a počítačových sítích. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.
Studijní program Telekomunikační a informační technika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb.

Charakteristika profesí

Podle průzkumů patří absolventi informačních oborů na trhu práce k nejžádanějším a s uplatněním nemají žádné problémy, absolventi programu MPC-TIT jsou velmi žádáni. Mohou si obvykle vybírat z mnoha nabídek a zájmu zaměstnavatelů odpovídá také nadprůměrné finanční ohodnocení. Absolventi také často volí vlastní podnikání, ke kterému mají odpovídající vzdělání. Zaměstnavatelé a praxe obecně oceňují praktické znalosti s hlubšími teoretickými základy moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Absolventi nabízejí znalosti problematiky mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředků moderních síťových technologií, telekomunikačních služeb, multimédií, internetových technologie včetně Internetu věcí, chytrých technologií a obecně Průmyslu 4.0, zabezpečovacích metod a multimediálních přenosů. Absolventi jsou připraveni uspokojit aktuální požadavky trhu práce v oblasti telekomunikačních a informačních technologií.

Vytváření studijních plánů

Studijní plány odpovídají rychlému rozvoji telekomunikačních a informačních technologií.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
57 kreditů v povinných předmětech,
54 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-DSADatové struktury a algoritmycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPC-TSDTeorie sdělovánícs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13 / L - 13ano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA1ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA1ano
MPC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
MPC-MFYModerní fyzikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 13PVA2ano
MPC-MOSModerní síťové technologiecs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA3ano
MPC-OSEOptické sítěcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA3ano
MPC-DMEDiagnostické metody v elektrotechnicecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ano
XPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVB2ano
MPC-SAJSpolehlivost a jakostcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 20 / L - 6PVB2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-CSIČíslicové signály a systémycs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 39ano
MPC-PKTPokročilé komunikační technikycs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-SSYBezdrátové senzorové sítěcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 18 / PR - 8PVA1ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA1ano
MPC-MPGModerní počítačová grafikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA4ano
MPC-NSBNávrh, správa a bezpečnost počítačových sítícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA4ano
MPC-NAVPočítače a jejich periferiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ano
MPC-PZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ano
MPC-ADPVzájemný převod A/D signálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ano
MPC-ZREZpracování řečics6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA2ano
MPC-NANNanotechnologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / PR - 13PVA2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-BKSBezpečnost komunikačních systémůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-SPISemestrální prácecs1PovinnýklK - 26ano
MPC-CASČíslicové zpracování akustických signálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA5ano
MPC-PZPParalelní zpracování datcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13PVA5ano
MPC-SPRSignálové procesorycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA5ano
MPC-TLSTelekomunikační systémycs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA5ano
MPC-VDPVyšší techniky datových přenosůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA5ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MSTDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MPC-STTSeminář TITcs3PovinnýS - 26ano
MPC-KRYKryptografiecs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26 / PR - 13PVA6ano
MPC-SKSSlužby komunikačních systémůcs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA6ano
MPC-ZMDZpracování multimediálních datcs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA6ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-OSEOptical Networksen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MPA-PZPParallel Data Processingen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13ano
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
MPA-KPMMobile Network Communication Systemsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB3ano
XPC-FCE1Angličtina pro FCE 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
MPC-ELOElektronické obvodycs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13ano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 338ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
MPC-OPTOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5VolitelnýzkCp - 52ne
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ano
MPC-UINUmělá inteligencecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-IOTCommunication Systems for IoTen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-FCE2Angličtina pro FCE 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MPC-CIFČíslicové filtrycs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ne
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-EICElektrické instalacecs5VolitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
WAPInternetové aplikacecs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
MPC-NENNávrh elektronických přístrojůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
MPC-PLDProgramovatelné logické obvodycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ne
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
MPA-TOCTheory of Communicationsen4Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 5 kr - 20 kr MPC-DRE (5 kr), MPC-PSO (5 kr), MPC-MAT (5 kr), MPC-MNM (5 kr)
PVA2 5 kr - 20 kr MPC-KVE (5 kr), MPC-MFY (5 kr), MPC-FPF (5 kr), MPC-NAN (5 kr)
PVA3 5 kr - 12 kr MPC-MOS (7 kr), MPC-OSE (5 kr)
PVA4 11 kr - 41 kr MPC-SSY (6 kr), MPC-MPG (6 kr), MPC-NSB (5 kr), MPC-NAV (6 kr), MPC-PZO (6 kr), MPC-ADP (6 kr), MPC-ZRE (6 kr)
PVA5 6 kr - 37 kr MPC-CAS (6 kr), MPC-PZP (6 kr), MPC-SPR (6 kr), MPC-TLS (7 kr), MPC-VDP (6 kr)
PVA6 7 kr - 21 kr MPC-KRY (7 kr), MPC-SKS (7 kr), MPC-ZMD (7 kr)
PVB1 4 kr MPC-EFE1 (2 kr) zimní/letní sem., MPC-EFE2 (2 kr) zimní/letní sem.
PVB2 5 kr - 17 kr MPC-DME (6 kr), XPC-PSD (6 kr), MPC-SAJ (5 kr)
PVB3 6 kr MPA-KPM (6 kr)