Detail předmětu

Obchodní angličtina

FEKT-XPC-BENAk. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech. Předmět se zaměřuje na rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také schopnost aktivně využívat nabyté znalosti v rámci řešení případových studií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvování předmětu Praktická angličtina 2 pro studenty programu AJEI-H

Studenti jsou schopni:
- používat gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětů, na něž navazuje,
- aplikovat znalosti formálního i neformálního stylu v písemném projevu,
- použít různé jazykové prostředky k popisu osob a míst,
- vyjmenovat a popsat různé volnočasové aktivity a sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších souvislostech,
- charakterizovat různá zaměstnání,
- komunikovat v situacích spojených s cestováním,
- diskutovat o problémech turistického průmyslu,
- vyjádřit svůj názor na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média,
- popsat v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl,
- vyjmenovat různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlit souvislosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet – celkem 40 bodů / k uznání zápočtu je nutné dosáhnout minima 24 bodů.
1. 75% aktivní účast na cvičeních
2. E-learning aktivity – maximum 10 bodů (bez požadovaného minima)
3. Zápočtový test – maximum 30 bodů (bez požadovaného minima)
Zkouška – celkem 60 bodů / k uznání zkoušky je nutné dosáhnout minima 30 bodů)
1. Poslech s porozuměním – maximum 30 bodů / minimum 15 bodů
2. Porozumění odbornému textu – maximum 30 bodů / minimum 15 bodů
Celkem 100 bodů (zápočet a zkouška). Z dosaženého počtu bodů je vypočítána výsledná známka.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Učební cíle

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje:
- aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk,
- rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby,
- zaměření na komunikační a prezentační dovednosti v pracovním procesu,
- aplikaci zásad cizojazyčné korespondence.

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- orientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům,
- porozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu,
- hovořit o probraných ekonomických tématech,
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu v praxi, např. při simulaci obchodních jednání, prezentacích, komunikaci v rámci mezinárodních týmů, nebo v obchodní korespondenci.Základní literatura

TRAPPE, Tonya, Graham TULLIS, Louise PILE, Susan LOWE, Christine JOHNSON a Irene BARRALL. Intelligent business: upper intermediate business English. Harlow: Pearson Education, 2006. ISBN 0-582-84809-1.
JOHNSON, Christine a Irene BARRALL. Intelligent Business Upper Intermediate. Skills Book. Harlow: Pearson Education Limited, 2006. ISBN 9780582846968.
MACKENZIE, Ian. English for business studies: a course for business studies and economics students. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-74341-9.

Doporučená literatura

HUNTER, Amie et al. Business Communication. Coursebook. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 9780190444273 .
HARRISON, Andrew. Business Environment in a Global Context. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 9780199672585.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor