Detail předmětu

Francouzština pro začátečníky 2

FEKT-XPC-FR2Ak. rok: 2023/2024

V předmětu bude kladen důraz na osvojení komunikačních dovedností (výslovnost, ústní interakce, poslech, čtení a psaní), základů francouzské gramatiky a rozvoj slovní zásoby na základě Unités 5-7 učebnice Inspire 1. Výuka jazyka bude vhodně propojena s francouzskými reáliemi. Předmětem studia v tomto kurzu budou následující témata: - Gramatika: časové spojky a indikátory frekvence, zvratná slovesa, člen dělivý, vyjádření budoucnosti pomocí futur proche, ukazovací zájmena, vyjádření množství, časování sloves 2. a 3. třídy v přítomném čase, minulý čas složený – passé composé. - Slovní zásoba: denní rutina, potraviny, jídlo a vaření, nakupování, oblečení, barvy, restaurace, cestování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Pro studium předmětu Francouzština pro začátečníky 2 je studentům doporučeno absolvovat předmět Francouzština pro začátečníky 1 nebo mít odpovídající vstupní znalost jazyka. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Písemný test pokrývá slovní zásobu a gramatiku probranou v průběhu semestru. Pro úspěšné složení testu je potřeba získat min. 50 % bodů. 
Aktivní 75% účast na cvičeních (studenti mohou zameškat nejvýše 3 semináře).

Učební cíle

Předmět navazuje na předmět XPC-FR1. Cílem předmětu je tedy upevnit a rozšířit znalosti gramatiky a slovní zásoby na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tak aby absolventi kurzu měli adekvátní jazykové kompetence a obstáli v jednoduchých komunikačních situacích při cestování, studiu či práci.

 

Student/ka si prohloubí a upevní základy francouzské gramatiky, bude vybaven/a adekvátní slovní zásobou na úrovni A1 a schopen/schopna porozumět nejběžnějším každodenním francouzským frázím a vhodně na ně reagovat.

 

Základní literatura

Le Bougnec, Jean-Thierry a Marie-José Lopes. Inspire 1: Méthode de français A1. Hachette, 2020. ISBN 978-2-01-513575-5. (FR)

Doporučená literatura

Pravdová, Marie a Miroslav Pravda. Francouzština nejen pro samouky. Třetí vydání. Voznice: Leda, 2021. ISBN 978-80-7335-755-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-APE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do kurzu; opakování; slovesa VOULOIR a POUVOIR
2. Jak navrhnout program, slovesa VENIR a FAIRE
3. Vyjádření času; opakování časování
4. Denní rutina; slovesa SORTIR, DORMIR, FINIR, PRENDRE; zvratná slovesa
5. Jídlo a nakupování; člen dělivý
6. Vaření
7. Vyjádření blízké budoucnosti
8. V restauraci; Minulý čas složený 1
9. Minulý čas složený 2
10. Popis cesty/dovolené
11. Opakování
12. Cvičná zkouška DELF A1
13. Závěrečný test 

eLearning