Detail předmětu

Projektové řízení inovací - TRIZ

FEKT-MPC-PRIAk. rok: 2023/2024

Projekty, řízení, inovace.
SW a expertní podpora projektu a inovačního procesu. Literatura. Profesní národní a světové (EU, USA) organizace.
Aplikace ve studiu (sem. a dip. projekt), v průmyslové praxi v komisích EU.
Projekt změny: plán, realizace, koordinace, rozsah, čas, náklady, jakost, lidé, komunikace, rizika, vztahy. Cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje, kontrola, řízení, prezentace výsledků. Počítačová podpora projektového řízení inovačních změn.

TRIZ - Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání.
TRIZ - Analýza.
Příprava inovace a informace. Analýza zdokonalovaného objektu (výrobku nebo procesu): komponenty, struktura, funkce, parametry. Lokalizace nežádoucích efektů v objektu.
Příčinně následkové řetězce. Kontrola správnosti formulace funkcí. Stupně plnění funkcí. Diagnóza nákladovosti, problémovosti a funkčnosti prvků. Co a proč změnit?
Tendence rozvíjení techniky. Směry inovací. Snižování nákladů. Doplňkové funkce.
Tendence rozvoje technických systémů, nerovnoměrnost rozvoje prvků v technickém systému - zdroj problémů v technice. Zvyšování konkurenceschopnosti slučováním alternativních systémů. Výsledek analýzy: Formulace správných (aktuálních) zadání a správně (konkrétně) formulovaných zadání v podobě CO a PROČ v objektu inovovat, jak srozumitelně sepsat návrh (projekt) změny.

TRIZ -Syntéza.
Metody řešení technických problémů. Formulování problému do podoby typových úloh.
Řešení technických rozporů v technických problémech invenčními postupy.
Řešení fyzikálních rozporů v technických problémech separačními postupy.
Vazby konfliktu látek a polí v problému a standardní vzorce potřebné změny vazby.
Technická potřeba (funkce) a fyzikální, chemické a geometrické efekty pro její realizaci. Výsledek syntézy: Návrhy (koncepty, ideje) řešení inovačních úloh (rozporů, modelu, funkce).

Expertní systém Goldfire Innovator, počítačová podpora tvůrčího technika nejen metodikou TRIZ . Uplatnění podpory
v inovační praxi USA, Japonska, Evropy a ČR. Verifikace navržených variant řešení
v konfrontaci s www stránkami a patentovými databázemi. Sémantická technologie vyhledávání.
Praktické využití projektového řízení změn ve studiu (projekty), v inovační praxi firem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Z oblasti logiky by měl být student schopen:
- používat základní metody myšlení (indukce, dedukce, abstrakce, konkretizace, ...)

Jsou požadovány odborné znalosti na úrovni bakalářského studia, obhájený SP a obhájená BP.

Student, který si zapíše předmět MPRI, by měl být znát:
Odborné téma zadaného SP a DP, na kterých bude aplikovat témata osvojovaná v předmětu MPRI
- sběr informací (patenty, deep web, odvětvové portály),
- analýza zájmového objektu,
- řešení inovačních zadání/invenčních úloh,
- verifikace navržených varinat řešení,
- softwarová podpora Goldfire Innovator (podpora analýzy, syntézy, datamining, knowledge mining, databáze patentů, sémantický procesor, vícekriteriální hodnocení variant).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
3.testy:
Projektové řízení, 5 b.
TRIZ: Analýza zájmového objektu, 10 b.
Syntéza invenčníh úloh, 10 b.

Zpráva o řešeném projektu, 20 b.

Písemná a ústní zkouška, 55 b.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

3. Testy:
Projektové řízení, 5 b.
TRIZ: Analýza zájmového objektu, 10 b.
Syntéza invenčníh úloh, 10 b.

Zpráva o řešeném projektu, 20 b.

Písemná a ústní zkouška, 55 b.

Učební cíle

Poznat, osvojit a používat:
- metodické a SW nástroje projektového řízení, postupy Tvorby a Řešení Inovačních Zadání (TRIZ) při plánování, přípravě a realizaci změn obecně a při formulování a řešení technických (výrobkových a procesních) inovací konkrétně.
- postupy metodiky TRIZ a její sw podporu Goldfire Innovator pro analýzu, syntézu a při dohledávání dat/znalostí.
Předmět nabízí znalosti, rozvíjení dovedností a pěstování schopností potřebných pro návrh a řízení procesu změn obecně, včetně návrhu a řešení technických inovací konkrétně.

Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
Popsat, vysvětlit a použít:
- projekt inovace vybraného objektu (cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje)
- kroky analýzy (komponenty, struktura, funkce, parametry, náklady, problémy a různé typy inovačních zadání),
- typové invenční úlohy (rozpor technický, rozpor fyzikální, model konfliktní dvojice látek nebo energií, technická funkce),
- typová doporučení pro řešení invenčních úloh (invenční principy, separační postupy, modelové vzory řešení, jevy a efekty přírodních věd),
- způsob práce s podporou sw Goldfire Innovator (informace, analýza, syntéza, verifikace).

Ve cvičeních se studenti naučí a formou tří testů a prací na inovačním projektu se ověřuje schopnost:
- naplánovat inovační projekt,
- vyhledávat relevantní informace a znalosti v elektronicky dostupných datech (patenty, průmyslové portály, deep web,...),
- shromáždit informace o konkurenčních objektech,
- analyzovat důkladně zvolený inovovaný objekt,
- syntetizovat typově různá inovační řešení na objektu,
- vytvořit ucelenou zprávu o řešení projektu – o zdokonalení zvoleného objektu.
Doporučená literatura

Andrejsek, K., Beneš,J.: Metody řešení technických problémů, SNTL, 1984
Devojno, I.: Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ, skripta VUT, Brno, 1996
Špakovský, N.: Přístupy a praxe použití OTSM-TRIZ. TRIZing Brno, 2021 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Projekty, řízení, inovace. SW a expertní podpora projektu. Literatura. Profesní národní a světové (EU, USA) organizace. Aplikace ve studiu (sem. a dip. projekt), v průmyslové praxi, v komisích EU.
Projekt změny: plán, realizace, koordinace, rozsah, čas, náklady, jakost, lidé, komunikace, rizika, vztahy. Cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje, kontrola, řízení, presentace výsledků. Počítačová podpora projektového řízení inovačních změn.
Analýza zdokonalovaného objektu (výrobku nebo procesu). Příprava a informace. Analýza objektu: komponenty, struktura, funkce, parametry. Lokalizace nežádoucích efektů v objektu. Formulace správného (významného) a správně formulovaného problému k řešení. Co změnit?
Příčinně důsledkové řetězce funkcí. Kontrola správnosti formulace funkcí. Stupně plnění funkcí. Diagnóza nákladovosti, problémovosti a funkčnosti prvků. Proč změnit?
Tendence rozvíjení techniky. Směry inovací. Snižování nákladů. Doplňkové funkce. Procedury svinování a rozvíjení výrobků a technologických procesů.
Tendence rozvoje technických systémů, nerovnoměrnost rozvoje prvků v technickém systému - zdroj problémů v technice. Zvyšování konkurenceschopnosti slučováním alternativních systémů. Výsledek analýzy: Formulace správných (aktuálních) zadání a správně (konkrétně) formulovaných zadání v podobě CO a PROČ v objektu inovovat, jak sepsat srozumitelně sepsat návrh (projekt) změny.
Metody řešení technických problémů. Formulování problému do podoby typových úloh.
Řešení technických rozporů v technických problémech heuristickými postupy.
Řešení fyzikálních rozporů v technických problémech separačními postupy.
Vazby konfliktu látek a polí v problému a standardní vzorce potřebné změny vazby.
Technická potřeba (funkce) a fyzikální, chemické a geometrické efekty pro její realizaci. Výsledek syntézy: Návrhy (koncepty, ideje) řešení inovačních úloh (rozporů, modelu, funkce).
Expertní systém Invention Machine, počítačové podpora tvůrčího technika: Uplatnění IM v inovační praxi USA, Japonska, Evropy a ČR. Verifikace navržených variant řešení v konfronataci s www stránkami a patentovými databázemi. Sémantická technologie vyhledávání.
Praktické využití projektového řízení změn ve studiu (projekty), v inovační praxi firem, v programech EU.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s projektovým řízením na příkladech. Metody technické tvůrčí práce. Bariéry tvůrčí práce. SW: Project Manager, ovládání, způsob práce.. SW: (Galerie vynálezců. Řešení problémů. Základní metody a operace. Podněty. Představivost. Duševní vlastnictví. Fantazie).
Týmová práce. Aplikace projektového řízení změn v praxi. MIKROPROJEKT- zadání. SW: CD-Microsoft Project, GENiUM.
Analýza výrobku a technologického procesu (komponenty, struktura, funkce, diagnóza funkční, problémové a nákladové významnosti , model ideální funkčnosti, formulace inovačních zadání. Demonstrační příklady. Práce s SW: Invention Machine (IM).
Analýza příčinně důsledkových řetězců nežádoucích efektů. Zdokonalování objektu procedurou omezování počtu prvků, (resp. operací). Příklady. SW: IM-TechOptimizer 3.5.
Zdokonalování objektu procedurou rozvíjení objektu doplňkovými funkcemi. Příklady. SW: IM-TechOptimizer 3.5.
Zákonitost rozvoje systémů. Slučování alternativních systémů. Příklady. SW: IM 3.5. Kontrolní otázky.
TEST. Algoritmus řešení invenčních zadání (ARIZ). Kontrolní otázky. Příklady. SW: IM-Učitel(win).
Formulace technických rozporů a heuristické postupy jejich řešení. Altšullerova tabulka. SW: IM-Učitel, IM TO 3.5-PRINCIPY. Příklady.
Řešení fyzikálních rozporů v problému.. SW: IM-Učitel. IM-TO 3.5 PRINCIPY. Příklady.
Analýza látek a polí v problému a standardní postupy inovačního řešení. SW: IM3.5-STANDARDY a tendence rozvoje techniky. Příklady. Kontrolní otázky..
Realizace technické funkce (potřeby) fyzikálními, chemickým a geometrickými efekty. SW: IM-TO 3.5 EFEKTY. Příklady. Kontrolní otázky
TEST. Řešení zadaného mikroprojektu s expertním systémem IM TechOptimizer 3.5. SW: IM -Knowledgist -informační a znalostní podpora řešitele (Internet, databáze patentů).
Prezentace mikroprojektu, obhajoba.

eLearning