Detail předmětu

Elektrické instalace

FEKT-XPC-EICAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje se zásadami návrhu, projektování a provedení elektroinstalace v objektech občanské výstavby s ohledem na bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Předmět má praktické zaměření.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, musí být schopen aplikovat Kirchhofovy zákony a Ohmův zákon, musí být schopen analyzovat obvody v třífázové soustavě. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnotí se závěrečný projekt max. 80 bodů. V průběhu semestru bude test za 20 bodů. Zakončení předmětu - klasifikovaný zápočet.


Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení lze nahradit s jinou studijní skupinou.

Učební cíle

Naučit se navrhovat elektrickou instalaci v bytové a občanské výstavbě podle platných mezinárodních norem a českých předpisů s použitím moderních prvků a systémů. Získat přehled o používaných materiálech, vodičích, přístrojích a elektrických zařizovacích předmětech.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat distribuční sítě v ČR,
- definovat podmínky dodávky elektřiny v ČR,
- určit provedení elektroinstalace v objektu občanské výstavby,
- určit způsob jištění vedení před nadproudy,
- určit způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,
- definovat riziko škod při úderu blesku,
- vybrat systém ochrany před bleskem,
- vybrat systém ochranných opatření před elektromagnetickým impulzem,
- určit provedení požárně bezpečné elektroinstalace.

Základní literatura

KADLEC, R.; STEINBAUER, M. Elektrické instalace (MEIC). 2015. (CS)

Doporučená literatura

Soubor norem ČSN 33 2000-1 až 7,ČNI (CS)
ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (CS)
KŘÍŽ, Michal. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: IN-EL, 2013, 60 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-92-4. (CS)
DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v dřevostavbách a provozech pro zpracování dřeva. 1. vyd. Praha: IN-EL, 2013, 67 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-93-1. (CS)
Elektro v praxi 1. díl: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. Olomouc: Solid, 2014. (CS)
DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Vydání sedmé - aktualizované. Pardubice: IN-EL, spol. s. r. o, 2019, 111 stran : ilustrace, foto, grafy, plány. ISBN 978-80-87942-51-2. (CS)
DVOŘÁČEK, Karel. Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí - aktualizované vydání). Třetí - aktualizované vydání. Pardubice: IN-EL, 2018, 112 stran : ilustrace, grafy ;. ISBN 978-80-87942-38-3. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koncepce elektrické instalace nn, legislativa
2. Elektrické přípojky, odběrná zařízení
3. Rozvod za elektroměrem
4. Dimenzování a jištění vedení
5. Systémová (inteligentní) elektroinstalace
6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
7. Elektrická instalace ve zvláštních objektech
8. Tvorba projektu elektrické instalace
9. Reálné projekty
10. Požárně odolná elektrická instalace
11. Ochrana budov a osob před bleskem
12. Ochrana elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky blesku
13. Revize a reálné příklady z praxe 

Laboratorní cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seminář: úložné materiály pro elektrické instalace, upevňovací materiály
2. Seminář: vodiče, kabely a svorky pro elektrické instalace
3. Seminář: instalační přístroje
4. Seminář: ochrana před bleskem a přepětím
5. Seminář: projektování elektroinstalací
6. Počítačové cvičení: simulátor rozvodů a návrh rozváděčů
7. Počítačové cvičení: návrh schémat a návrh osvětlení
8. Laboratorní cvičení: zapojování klasické instalace na cvičném panelu
9. Laboratorní cvičení: programovatelné relé LOGO!
10. Laboratorní cvičení: revize instalace a zařízení
11. Laboratorní cvičení: inteligentní domovní instalace 

Projekt

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning