Detail předmětu

Konverzace na aktuální téma

FEKT-XPC-KATAk. rok: 2023/2024

Předmět otevírá možnost vyjadřovat se ke společensko-vědním kontroverznějším tématům rozšířeným o zajímavé aspekty z oblasti práva a marketingu, a dát podnět k hlubšímu přemýšlení.
Smyslem je překonat propast mezi umělou třídní konverzací a přirozenou, živou mluvou, a dát studentům prostor vyjádřit se k věcem, které hýbou společností a týkají se osobní, politické i morální roviny.
Součástí kurzu jsou studentské prezentace, které obsahují potřebné vstupní informace a slouží jako odrazový můstek k diskuzím. 

Diskutovaná témata:

FINANCE:  Shaking the Money Trees

FAKE NEWS:  Secrets, Lies, Conspiracy Theories

FUTURE: Next Giant Leaps

LAW: The Code of Silence

GENDER ISSUES:  Can We Go Gender Free?

IMMIGRATION AND RACISM: We All Bleed the Same Colour

SCIENCE AND TECHNOLOGY: Mastering a Servant

RELIGION: Who Controls the Clicker?

NOVEL VIEWPOINTS: Forget the Box, Think.

MARKETING: Hacking the Unconscious

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Student, který se do předmětu zapíše, má být schopen:

- používat obecnou slovní zásobu ze všech běžných oblastí (rodina, domov, jídlo, zaměstnání, zdraví a nemoci, cestování, sport, koníčky)
- v konverzaci pečlivě aplikovat gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa)
- komunikovat srozumitelně s jistou chybovou tolerancí
- velmi dobře rozumět anglicky vedené hodině

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

písemný test (40 bodů), obsahuje slovní zásobu
prezentace (45 bodů), speech (15 bodů)

Pokud se vyskytnou koronovavirové restrikce, hodnocení proběhne distanční formou.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prostřednictvím konverzace co nejefektivněji, ale bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty. Okruh témat je rozšířen o zajímavé aspekty z oblasti práva nebo marketingu.
Jsou začleněny různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace, ale i práce se slovním přízvukem a větnou intonací.
Důraz je kladen na soustavné rozšiřování a upevňování slovní zásoby včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení.


Aktivní účastí v hodinách i písemnou zkouškou se ověří, že absolvent předmětu je schopen:

- komunikovat s větší jistotou během diskuzí o abstraktnějších tématech
- používat širší slovní zásobu vycházející z diskutovaných témat včetně slangu, frázových sloves a idiomů (věda a technika, náboženství, peníze, zbraně, vesmír, lži, trest smrti, závislosti, umění, přistěhovalectví, rasismus)
- v konverzaci hladce a pečlivě aplikovat běžná gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa)
- správně používat přízvuk a intonaci
- vytvořit dobře strukturovanou a přitažlivou prezentaci
- vyjednávat, přesvědčovat, vyjádřit a obhájit svůj názor

Základní literatura

MacAndrew, Richard and Martínez, Ron: TABOOS AND ISSUES.
Haines, Simon: ADVANCED SKILLS (A resource book of advanced-level skills activities).
Gammidge, Mick: SPEAKING EXTRA (A resource book of multi-level skills activities).
Koebecses, Z., Extended contextual metaphor theory, ISBN 978-110-849-0870 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do kursu
Plánování jednotlivých životních cílů
Hledání nejlepších řešení dané situace
Schopnost vzájemné komunikace na skupinové dovolené
Výběr nejzajímavějších míst pro zahraniční turisty
Výběr správné osoby do zaměstnání
Hodnocení NASA
Učení hovořit zpaměti
Posuňková řeč
Způsoby slušného chování
Společenské chování
Problémy lidí žijících v nové zemi
Ústní pohovor
Dárky a darování
Názory studentů na zvyky
Názory studentů na rodinný život
Rozhovory o emocích
Vynálezy
Schopnost vcítit se
Nejdůležitější věci dnešní doby
Nebezpečí budoucnosti
Osobní zodpovědnost
Konfliktní situace na letišti
Pozice sekretářky v práci
Plánování krátké dovolené
Závěrečný ústní pohovor

eLearning