Detail předmětu

Francouzština pro začátečníky 1

FEKT-XPC-FR1Ak. rok: 2023/2024

V předmětu bude kladen důraz na osvojení komunikačních dovedností (výslovnost, ústní interakce, poslech, čtení a psaní), základů francouzské gramatiky a rozvoj slovní zásoby. Výuka jazyka bude vhodně propojena s francouzskými reáliemi.  V průběhu semestru budou probrány Unités 1-4 učebnice Inspire 1 obsahující následují gramatické a lexikální jevy: - Gramatika: osobní zájmena, člen určitý a neurčitý, tázací zájmena, přivlastňovací zájmena, slovesa být a mít, přítomný čas sloves 1. třídy, rod podstatných a přídavných jmen, množné číslo přídavných jmen, sloveso aller, vazba il y a. - Slovní zásoba: pozdravy, představení se, abeceda, čísla, základní pokyny ve škole, země a národnosti, dny v týdnu, měsíce, roční období, rodina, povolání, vzhled, charakter, oblečení, sport a volný čas, orientace ve městě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem v podobě písemného testu, který pokrývá slovní zásobu a gramatiku probranou v průběhu semestru. Pro úspěšné složení testu je potřeba získat min. 50 % bodů. K testu budou připuštěni pouze studenti splňující požadavky na docházku (75% účast na cvičeních).
Aktivní 75% účast na cvičeních (studenti mohou zameškat nejvýše 3 semináře).

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentek a studentů se základy gramatiky a slovní zásoby na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tak aby absolventi kurzu měli adekvátní jazykové kompetence a obstáli v jednoduchých komunikačních situacích při cestování, studiu či práci.

 

Student/ka získá znalosti základů francouzské gramatiky, bude vybaven/a základní slovní zásobou a schopen/schopna porozumět základním každodenním francouzským frázím a vhodně na ně reagovat.

 

Základní literatura

Le Bougnec, Jean-Thierry a Marie-José Lopes. Inspire 1: Méthode de français A1. Hachette, 2020. ISBN 978-2-01-513575-5. (FR)

Doporučená literatura

Pravdová, Marie a Miroslav Pravda. Francouzština nejen pro samouky. Třetí vydání. Voznice: Leda, 2021. ISBN 978-80-7335-755-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-APE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do kurzu; základní pozdravy; úvod do francouzské výslovnosti
2. Pozdravy 2; Qu´est-ce que c´est?; sloveso Être; základní přídavná jména
3. Přivlastňovací zájmena; slovesa Habiter a Parler
4. Sloveso Avoir; číslovky
5. Praktické opakování: Rezervace hotelu
6. Rodina; přivlastňovací zájmena 2
7. Zaměstnání
8. Oblečení; přídavná jména 2
9. Časování sloves 1. třídy - shrnutí; vyjádření preferencí
10. Popis města; fráze Il y a
11. Orientace ve městě; sloveso Aller
12. Opakování
13. Závěrečný test 

eLearning