Detail předmětu

Projektování silových a datových rozvodů

FEKT-XPC-PSDAk. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování silových a datových rozvodů podle platných norem, s obecnými pojmy souvisejícími s projektováním zejména pak s návrhem a vypracováním projektu, plánováním rozpočtu, seznámení s tvorbou výkresové dokumentace a počítačovou podporou projektování.
Předmět je orientován také na problematiku systémových „inteligentních“ instalací a elektroinstalací v inteligentních budovách, programování řídicích a ovládacích systémů včetně problematiky vizualizace.
V rámci předmětu je kladen důraz především na laboratorní a počítačová cvičení, ve kterých se studenti setkají s moderním programovým a přístrojovým vybavením a kde si prakticky vyzkouší práci s moderními a aktuálními technologiemi. Zejména pak v laboratorních cvičeních si studenti prakticky odzkouší zapojení a oživení systémové elektroinstalace několika druhů včetně odzkoušení reálného chodu instalace.
Aktuální informace hledejte vždy v kartě předmětu nebo na e-Learningu, popřípadě budou podány přímo ve výuce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti teoretické elektrotechniky. Dále je požadována základní znalost práce s CAD programy, tzn., kreslení 2D obrázků a schémat, práce s hladinami a objekty apod.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu se skládá ze třech povinných částí.

- Hodnocení samostatného projektu vypracovávaného v rámci počítačových cvičení a dle potřeby dopracovaného mimo výuku.
- Hodnocení laboratorních cvičení, kde student v rámci laboratoří vypracuje zadané úlohy. Pokud vyučující nestanoví jinak, tak se z úloh nevypracovává žádný protokol apod.
- Hodnocení závěrečného zkouškového testu.

Poměr bodů (Pc, Lab, Zk), je upřesněn garantem na začátku semestru. Obvykle (40, 20, 40).

Přednášky z předmětu jsou nepovinné. U přednášek odborníků z praxe je kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.
Počítačová cvičení jsou nepovinná. Povinné je však vypracování samostatného projektu.
Laboratorní cvičení a absolvování všech laboratorních úloh je povinné.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování obecně, podat základní informace o požadavcích na projektanty a to jak obecně odborných tak legislativních a zákonných, seznámit studenty s tvorbou a náležitostmi projektové dokumentace, vysvětlit základní principy projektování silových zásuvkových a světelných obvodů a obvodů slaboproudých. Dále je cílem seznámit studenty s principem rozpočtování a oceňování prací a materiálů, principem funkce systémové elektroinstalace a principem funkce inteligentní budovy, včetně rozvodů zabezpečovacích a protipožárních. V neposlední řadě seznámení s principem ochrany proti přepěti a úderu blesku.
Výstupem studia není plnohodnotný projekt elektroinstalace rodinného domu. Po absolvování předmětu patrně nebude student schopen samostatné projekční činnosti, ale bude umět zodpovědět následující otázky:

- Jaké jsou obecné a legislativní požadavky na projektanta?
- Jaká je hierarchie právních předpisů v ČR?
- Co je to norma, technický předpis a harmonizovaná norma? Jak se od sebe liší?
- Co je to projektová dokumentace a jaké musí splňovat náležitosti?
- Co je obsahem technické zprávy a jakou má strukturu?
- Co je to energetická bilance objektu?
- Jaké jsou základní principy dimenzování a jištění silových obvodů?
- Jaké jsou základní principy projektování silových obvodů?
- Jaké jsou základní principy projektování strukturované kabeláže a podobných datových obvodů?
- Co je to a na jaké principu pracuje systémová elektroinstalace?
- Co je to inteligentní dům?
- Co je to BMS (Building management system) a BIM (Building information modeling)?
- Jaké jsou základní principy projektování přepěťových ochran a co je to přepěťová ochrana?
- apod.

Základní literatura

Dvořáček, K., Csirik, V.:Projektování elektrických zařízení, Praha IN-EL 1999
Hrádek, Vladimír, Zákon o technických požadavcích na výrobky / Vladimír Hrádek, Oldřich Vobořil, Ostrava : Montanex, 2001, 187 s. ; 21 cm, 80-7225-047-7 (brož.)
Steinbauer M. & kol.; Bezpečnost v elektrotechnice, VUT Brno, 2009,
Burant J.; Blesk a přepětí, systémová řešení ochran, FCC Public, Praha 2006, ISBN 80-86534-10-3
BÁTORA, B., Projektování silových a datových rozvodů - počítačové cvičení, 2017 (CS)
BÁTORA, B., Projektování silových a datových rozvodů - laboratorní cvičení, 2019 (CS)
Norma ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (CS)
Bastian a kol., Praktická elektrotechnika, 2004 (CS)
Tkots a kol, Příručka pro elektrotechnika, 2006 (CS)
Dvořáček, K., Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva, 2018 (CS)
Dvořáček, K., Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě, 2019 (CS)
Kříž, M., Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady, 2019 (CS)

Doporučená literatura

Příručka pro projektování, montáže a revize, SALTEK 2016
Portal TZB-info - sekce elektrotechnika, dostupné z www.tzb-info.cz
Gašparovský, D.: Elektrotechnické a telekomunikačné inštalacie, Verlag Dashofer, 2013
Gašparovský, D.: Elektrické rozvody a inštalácie. Bratislava, FEI STU 2001, 287 s. ISBN 802271528X, 9788022715287
POLÁČEK, Dušan; PETRÁSEK, Alen; ČERMÁK, Václav. . Moderní elektroinstalace : elektroinstalační úložné materiály a jejich užití. Ostrava : Montanex, 1998. 207 s. : il. ISBN 80-85780-81-X.
HUDEC, Jaroslav. Přepětí a elektromagnetická kompatibilita. Vyd. 1. Hradec Králové: HAKEL, 1996, 229 s. ISBN 80-902201-0-x.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MPC-EEN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova přednášek
1. Všeobecný úvod do projektování, specifika projektování v elektrotechnice, požadavky na samostatné projektování.
2. Legislativa v projektování, normy a předpisy, bezpečnost práce a klasifikace způsobilosti pracovníků v elektrotechnice.
3. Pojmy v projektování, projekt, projektová dokumentace, výkresová dokumentace, Rozdělení vlivů prostředí, kategorie prostorů.
4. Výkazy výměr, rozpočty, oceňování prací a materiálů, kalkulace, kalkulační vzorce.
5. Elektroinstalační materiál v sítích nn, spojovací a propojovací materiály, vodiče, kabely, vedení, materiály používané v praxi, uzemnění, hromosvody, ochranné pospojování.
6. Rozvody EZS a EPS, záložní zdroje energie, systémy nouzového osvětlení.
7. Konstrukční materiály vn a vvn, konstrukce rozvodů, projektování volných vedení, kabelová vedení.
8. Projektování silových rozvodů. Dimenzování a jištění vedení.
9. Projektování rozvaděče nn. Projektování přepěťových ochran.
10. Projektování slaboproudých, sdělovacích a lan sítí. Souběhy, rušení a stínění vedení. Požadavky z pohledu elektromagnetické kompatibility.
11. Inteligentní elektrické instalace, požadavky, projektování, programování.
12. Moderní systémy projektování, počítačem podporované projektování, systémy CAD, CAM, CAE, současné trendy v projektování.
13. Úkoly projektanta budoucnosti v oblasti energetiky, celkový náhled na energetické problémy dnešního a budoucího světa.

Cvičení na počítači

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova počítačových cvičení
1. Zadání projektu elektroinstalace.
2. Návrh schématu zapojení, dimenzování, návrh jištění.
3. Návrh sběrnicové instalace EIB.
4. Tvorba výkresové dokumentace.
5. Návrh uložení pro datové rozvody.
6. Návrh ochrany proti přepětí.
7. Zpracování výkazu výměr, ocenění prací a materiálu.

Laboratorní cvičení

15 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova laboratorních cvičení
1. Klasické světelné obvody.
2. Klasické zásuvkové obvody, přepěťové ochrany.
3. Zapojení asynchronního motoru.
4. Moderní elektrické instalace, zapojení a programování.

eLearning