Detail předmětu

Projektové řízení inovací - TRIZ

FEKT-MPC-PRIAk. rok: 2023/2024

Témata - osnova výuky: Projekty, TRIZ, software, využití.


               Projekty, řízení, inovace.
Metodická a soft. podpora inovačního procesu, inovačního projektu. Literatura. Profesní národní a světové (EU, USA) organizace.
Aplikace v životě, ve studiu (sem. a dip. projekt), v průmyslové praxi, v grantových agenturách, v komisích EU.
Projekt inovační změny: plán, realizace, koordinace, rozsah, čas, náklady, jakost, lidé, komunikace, rizika, vztahy.
Cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje, kontrola, řízení, prezentace výsledků. Počítačová podpora projektového řízení inovačních změn.
Výstup: jak srozumitelně sepsat přesvědčivý návrh změny (inovační projekt).


              TRIZ - Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání. 
     TRIZ učí, jak z  technických problémů dělat inovační úlohy.  Učí myslet systematicky a přitom tvořivě! Kdo nevěří, ať tam běží (:-))
 TRIZ - Analýza: Příprava inovace a informace. Analýza zdokonalovaného objektu (výrobku nebo procesu): komponenty, struktura, funkce, parametry. Lokalizace nežádoucích efektů v objektu.
Příčinně následkové řetězce událostí. Diagnóza nákladovosti, problémovosti a funkčnosti komponent. 
Tendence rozvíjení techniky. Směry inovací: -snižování nákladůl, -rozvíjení funkcí.
Výsledek analýzy: Formulace správných (zacílených) zadání a správně (konkrétně) formulovaných problémů=zadání v podobě: CO a PROČ v objektu inovovat.
 TRIZ - Syntéza.
Metody řešení technických problémů, přehled. Formulování jednoho problému do podoby
až 5. typových úloh.
1. Řešení technických rozporů v technických problémech - invenčními principy.
2. Řešení fyzikálních rozporů v technických rozporech - separačními postupy.
3. Řešení konfliktní interakce látek a polí v problému - standardními modely řešení.
4. řešení neuspokojivé funkce (působení) a možnosti jejího plnění na jiném principu (jevu, efektu). 
5. Zaostalost komponenty a prognóza zdokonalení podle trendů zdokonalování techniky.
Výsledek syntézy: Návrhy (náměty, ideje, koncepty) řešení inovačních úloh (dvou rozporů, konfliktů, funkcí, zaostalosti). JAK řešit inovační až invenční úlohy, zadání.
            Expertní systémy TechOptimizer a Goldfire, počítačová podpora tvůrčího technika jak metodikou TRIZ, tak při vyhledávání informací až znalostí v elektronicky dostupných datech (www portály, databáze nejen patentů, publikace,...). Pokročilá sémantická technologie vyhledávání. Studium stavu techniky a patentoprávní ochrana novosti navrhovaného řešení. Výsledek: Vygenerovaná zpráva o řešení „mikroprojektu“ doktoranda. Praktické využití ve studiu Mgr., PhD projektech, v inovační praxi firem. 
Četné příklady. Četné reference od studentů a inženýrů z firem.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Z oblasti logiky by měl být student schopen:
- používat základní metody myšlení (indukce, dedukce, abstrakce, konkretizace, ...)

Jsou požadovány odborné znalosti na úrovni bakalářského studia, obhájený SP a obhájená BP.

Student, který si zapíše předmět MPRI, by měl být znát:
Odborné téma zadaného SP a DP, na kterých bude aplikovat témata osvojovaná v předmětu MPRI
- sběr informací (patenty, deep web, odvětvové portály),
- analýza zájmového objektu,
- řešení inovačních zadání/invenčních úloh,
- verifikace navržených varinat řešení,
- softwarová podpora Goldfire Innovator (podpora analýzy, syntézy, datamining, knowledge mining, databáze patentů, sémantický procesor, vícekriteriální hodnocení variant).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
3.testy:
Projektové řízení, 5 b.
TRIZ: Analýza zájmového objektu, 10 b.
Syntéza invenčníh úloh, 10 b.

Zpráva o řešeném projektu, 20 b.

Písemná a ústní zkouška, 55 b.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

3. Testy:
Projektové řízení, 5 b.
TRIZ: Analýza zájmového objektu, 10 b.
Syntéza invenčníh úloh, 10 b.

Zpráva o řešeném projektu, 20 b.

Písemná a ústní zkouška, 55 b.

Učební cíle

Poznat, osvojit a používat:
- metodické a SW nástroje projektového řízení, postupy Tvorby a Řešení Inovačních Zadání (TRIZ) při plánování, přípravě a realizaci změn obecně a při formulování a řešení technických (výrobkových a procesních) inovací konkrétně.
- postupy metodiky TRIZ a její sw podporu Goldfire Innovator pro analýzu, syntézu a při dohledávání dat/znalostí.
Předmět nabízí znalosti, rozvíjení dovedností a pěstování schopností potřebných pro návrh a řízení procesu změn obecně, včetně návrhu a řešení technických inovací konkrétně.

Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
Popsat, vysvětlit a použít:
- projekt inovace vybraného objektu (cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje)
- kroky analýzy (komponenty, struktura, funkce, parametry, náklady, problémy a různé typy inovačních zadání),
- typové invenční úlohy (rozpor technický, rozpor fyzikální, model konfliktní dvojice látek nebo energií, technická funkce),
- typová doporučení pro řešení invenčních úloh (invenční principy, separační postupy, modelové vzory řešení, jevy a efekty přírodních věd),
- způsob práce s podporou sw Goldfire Innovator (informace, analýza, syntéza, verifikace).

Ve cvičeních se studenti naučí a formou tří testů a prací na inovačním projektu se ověřuje schopnost:
- naplánovat inovační projekt,
- vyhledávat relevantní informace a znalosti v elektronicky dostupných datech (patenty, průmyslové portály, deep web,...),
- shromáždit informace o konkurenčních objektech,
- analyzovat důkladně zvolený inovovaný objekt,
- syntetizovat typově různá inovační řešení na objektu,
- vytvořit ucelenou zprávu o řešení projektu – o zdokonalení zvoleného objektu.
Doporučená literatura

Andrejsek, K., Beneš,J.: Metody řešení technických problémů, SNTL, 1984
Devojno, I.: Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ, skripta VUT, Brno, 1996
Špakovský, N.: Přístupy a praxe použití OTSM-TRIZ. TRIZing Brno, 2021 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný