Ing.

Richard Svoboda

Ph.D.

FAST, ZEL – odborný asistent

+420 54114 7336
Richard.Svoboda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  VALEHRACH, J.; SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D. Liniové stavby jako krajinotvorný prvek. https://orcid.org/0000-0002-1760-4949. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. s. 126-135. ISBN: https://orcid.org/00.
  Detail

  SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D.; VALEHRACH, J. Recycled Materials for Sublayers. In New Technology and Logistics on the Railway. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Acta Polytechnica CTU Proceeding. Prague: Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague, 2023. s. 111-116. ISBN: 978-80-01-07257-8. ISSN: 2336-5382.
  Detail | WWW

 • 2022

  SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D.; VALEHRACH, J. Using of Recycled Materials in Substructure. Zborník prednášok 19. seminára traťového hospodárstva STRAHOS 2022. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2022. s. 184-191. ISBN: 978-80-554-1900-8.
  Detail

  DUŠEK, E.; SVOBODA, R. Problematika návrhu příčných řezů železničních tratí v prostředí CAD. In Nová generace pracovníků v inženýrském stavitelství. Děčín: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p. o., 2022. s. 73-82. ISBN: 978-80-905733-8-3.
  Detail

 • 2020

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely na Mittenwaldské dráze v Rakousku. Tunel, 2020, roč. 29, č. 1, s. 79-81. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely a s lokomotivami II. Tunel, 2020, roč. 29, č. 2, s. 75-78. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  SVOBODA, R. Technologie prací na železničním svršku. In Technologie prací na železničním svršku. Technická knižnice autorizovaného technika a inženýra. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2020. s. 309-319. ISBN: 978-80-88265-17-7.
  Detail | WWW

 • 2019

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely ve Švýcarsku. Tunel, 2019, roč. 28, č. 1, s. 101-105. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY – OPĚT NA SKOK V ČECHÁCH. Tunel, 2019, roč. 28, č. 4, s. 75-78. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, O.; SVĚRÁK, M.; SVOBODA, R. Vliv vnějšího prostředí na zřizování bezstykové koleje a její chování za provozu. In Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 26-34. ISBN: 978-80-02-02876-5.
  Detail

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY VE ŠVÝCARSKU II. Tunel, 2019, roč. 28, č. 3, s. 61-64. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Rakousku III. Tunel, 2019, roč. 28, č. 2, s. 94-98. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  SVOBODA, R.; DUŠEK, E., PEŇÁZOVÁ, G. Vývoj geometrické polohy koleje v čase. In Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty. Děčín: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p. o., 2019. s. 21-25. ISBN: 978-80-905733-6-9.
  Detail

 • 2018

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Německu II. Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 67-69. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S ŽELEZNIČNÍMI TUNELY V RAKOUSKU I. Tunel, 2018, roč. 27, č. 1, s. 65-67. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Rakousku II. Tunel, 2018, roč. 27, č. 3, s. 91-94. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely za oceánem. Tunel, 2018, roč. 27, č. 2, s. 70-73. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

 • 2017

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELEM MONT BLANC. Tunel, 2017, roč. 26, č. 2, s. 71-73. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s městskými tunely - pokračování. Tunel, 2017, roč. 26, č. 4, s. 81-83. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách. Tunel, 2017, roč. 26, č. 1, s. 107-110. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ. Tunel, 2017, roč. 26, č. 3, s. 90-92. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

 • 2016

  HORÁK, V.; SVOBODA, R. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V SRN. Tunel, 2016, roč. 25, č. 4, s. 62-64. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M. Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2016, roč. 2016, č. 42, s. 12-22. ISSN: 1214-9047.
  Detail | WWW

 • 2015

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY VE VZDÁLENÝCH KRAJÍCH. Tunel, 2015, roč. 24, č. 3, s. 118-122. ISSN: 1211- 0728.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; VENDEL, J. Influence of Under Sleeper Pads on Track Quality. Akustika, 2015, roč. 23, č. 3, s. 28-33. ISSN: 1801-9064.
  Detail | WWW

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - MĚSTSKÉ TUNELY. Tunel, 2015, roč. 24, č. 2, s. 98-101. ISSN: 1211- 0728.
  Detail | WWW

 • 2014

  SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M.; MALOVANÝ, L. Plastic Sleeper Anchors in Czech Republic. Proceedings of 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2014. Zagreb: Department of Transport, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2014. s. 499-507. ISBN: 1848- 9842.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; BÍLEK, J. Under Sleeper Pads in Railway Track. Communications, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 27-34. ISSN: 1335-4205.
  Detail

 • 2012

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; SVOBODA, R. Vliv výhybkových konstrukcí Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry. Stavebnictví, 2012, roč. VI, č. 10, s. 24-28. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout. In Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012. Zagreb, Croatia: Univerzity of Zagreb, Croatia, 2012. s. 641-647. ISBN: 978-953-6272-49- 5.
  Detail

 • 2011

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R. Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR. In Železniční dopravní cesta 2011. Děčín: VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, 2011. s. 101-112. ISBN: 978-80-254-8811- 9.
  Detail

 • 2010

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací. Nová železniční technika, 2010, roč. 18, č. 6, s. 15-19. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací. In Environmentální aspekty dopravních staveb. Nová železniční technika. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. s. 59-66. ISBN: 978-80-7204-696- 6. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I. Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y. Nová železniční technika, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 9-16. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Asphalt pavements of tram tracks - catalogue of defects and failures. In Road and Rail Infrastructure. Zagreb: University of Zagreb, 2010. s. 735-741. ISBN: 978-953-6272-37- 2.
  Detail

 • 2009

  SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 115-118. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V. Assessment of Railway Track Dynamic Parameters. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-8. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-6. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Použití pružných prvků v konstrukci koleje. In 5. Fórum kol' ajovej dopravy. Bratislava, SK: FO ART, s.r.o. Bratislava, 2009. s. 121-125. ISBN: 978-80-88973-50- 8.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analysis of Railway Track Dynamic Parameters. In EVACES 09. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2009. s. 239-240. ISBN: 978-83-7125-184- 9.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 47-50. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Hodnocení dynamických parametrů koleje. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 95-98. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-11. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In RAILWAY ENGINEERING– 2009, 10th International Conference & Exhibition, ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE. 2009. s. 58-68. ISBN: 0-947644-64- 4.
  Detail

 • 2008

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR. 4. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava: Spoľočnosť PSKD, 2008. s. 13-1 (13-6 s.)
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců. In Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2008. s. 109-112. ISBN: 978-80-8070-827-6.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou. In Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008. Liberec: SŽDC s.o., 2008. s. 97-107. ISBN: 978-80-254-1554- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou. Nová železniční technika, 2008, roč. 16, č. 5, s. 22-26. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R. Katalog poruch asfaltových krytů tramvajových tratí. In Sborník IX. dopravně - inženýrských dnů. Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Mikulov: Česká silniční společnosti, 2008. s. 147-153. ISBN: 978-80-02-02024-0.
  Detail

 • 2007

  SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements. Akustika, 2007, roč. 2007, č. Volume 7, s. 28-35. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic. Akustika, 2007, roč. 2007, č. Volume 7, s. 20-27. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L. The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed. In 9th International Conference and Exhibition. 1. London, UK: London, 2007. s. 1-8. ISBN: 94-7644-611- 0.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení. Nová železniční technika, 2007, roč. 15, č. 6/ 2007, s. 30-35. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení. In Experiment 07. Sborník. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 371-378. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

 • 2006

  SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M. Sledování závad na železničních tratích. In Juniorstav 2006, sborník konference. Brno: CERM, 2006. s. 271-274. ISBN: 80-214-3109- 1.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; LANGER, V. Železniční stavby II. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2006.
  Detail

 • 2005

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; JANOŠTÍK, D.; MOCKOVČIAK, M. Chování dlouhých betonových pražců ve výhybkách v kolejovém loži. In Proc. of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 200 ( s.)ISBN: 80-8070-382- 5.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M. Železniční stavby I. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005.
  Detail

  SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M. Analýza svislých pohybů výhybkových pražců v železničních stanicích Choceň a Staré Město u Uherského Hradiště UHERSKÉHO HRADIŠTĚ. In Juniorstav 2005, sborník konference. Brno: CERM, 2005. s. 102-106. ISBN: 80-214-2828- 7.
  Detail

  SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M. Závady na železničních tratích. In Juniorstav 2005, sborník konference. Brno: CERM, 2005. s. 106-110. ISBN: 80-214-2828- 7.
  Detail

 • 2004

  PLÁŠEK, O., ZVĚŘINA, P., SVOBODA, R., MOCKOVČIAK, M. Železniční stavby. Železniční svršek a spodek. 1. 1. Brno: CERM, 2004. 291 s. ISBN: 80-214-2621- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.