Detail publikace

Technologie prací na železničním svršku

SVOBODA, R.

Originální název

Technologie prací na železničním svršku

Anglický název

Technology procedures on the railway superstructure

Typ

kapitola v knize

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Unikátní publikace podává ucelený přehled aktuálních poznatků a pracovních postupů týkajících se prací na železničním svršku. Všechny potřebné informace jsou přehledně seřazeny do tematických kapitol, jenž jsou doplněny bohatými odkazy na literaturu (zákony, vyhlášky, směrnice, nařízení, normy, odborná literatura z oboru atd.). Autorský kolektiv je složený z představitelů akademické obce, odborníků Správy železniční dopravní cesty a zhotovitelů. První část knihy čtenáře seznamuje se základní užívanou terminologií, přibližuje teorii namáhání železničního svršku a jeho součástí, rozebírá složení jednotlivých soustav a sestav železničního svršku a představuje základní parametry geometrické polohy koleje (GPK). Druhá část podává informace o diagnostice železničního svršku (GPK, defektoskopie, mikrogeometrie kolejnic apod.), o geodetických pracích prováděných před, v průběhu i po dokončení stavby, rozebírá projektovou přípravu pro investice, opravy a rekonstrukce a popisuje obecně přípravné a dokončovací práce. Nosnou částí je část třetí, která se věnuje jednotlivým technologiím a používané mechanizaci pro konkrétní úkony, ať už se jedná o pokládku (či výměnu) kolejového roštu, čištění kolejového lože, úpravu GPK, svařování kolejnic a zřizování bezstykové koleje, broušení a reprofilaci kolejnic, či montáž a demontáž zařízení trakčního systému a zabezpečovacích zařízení. Finální čtvrtá část uvádí přehled normativní a předpisové základny pro práce na železničním svršku – české i evropské normy, technické specifikace interoperability a předpisy Správy železnic.

Anglický abstrakt

The unique publication provides a comprehensive overview of current knowledge and work procedures related to work on the railway superstructure. All necessary information is clearly arranged in thematic chapters, which are supplemented by rich references to literature (laws, decrees, directives, regulations, standards, professional literature in the field, etc.). The author's team is composed of representatives of the academic community, experts from the Railway Infrastructure Administration and contractors. The first part of the book acquaints the reader with the basic terminology used, introduces the theory of stress of the railway superstructure and its components, discusses the composition of individual systems and assemblies of the railway superstructure and presents the basic parameters of the geometric position of the track (GPK). The second part provides information on the diagnosis of the railway superstructure (track layout, defectoscopy, microgeometry of rails, etc.), geodetic work performed before, during and after construction, discusses project preparation for investment, repairs and reconstruction and describes the general preparatory and finishing work. The supporting part is the third part, which deals with individual technologies and mechanization used for specific tasks, whether it is laying (or replacement) of the rail grate, cleaning the rail bed, track layout modification, rail welding and establishing non-contact rail, grinding and reprofiling rails, or assembly and disassembly of traction system equipment and safety devices. The final fourth part provides an overview of the normative and regulatory basis for work on the railway superstructure - Czech and European standards, technical specifications for interoperability and regulations of the Railway Administration.

Klíčová slova

železniční stavby, technologie prací, stavební mechanizace

Klíčová slova v angličtině

railway structures, technology procedures, construction machinery

Autoři

SVOBODA, R.

Vydáno

1. 1. 2020

Nakladatel

Informační centrum ČKAIT

Místo

Praha

ISBN

978-80-88265-17-7

Kniha

Technologie prací na železničním svršku

Edice

Technická knižnice autorizovaného technika a inženýra

Strany od

309

Strany do

319

Strany počet

10

URL

BibTex

@inbook{BUT170026,
  author="Richard {Svoboda}",
  title="Technologie prací na železničním svršku",
  booktitle="Technologie prací na železničním svršku",
  year="2020",
  publisher="Informační centrum ČKAIT",
  address="Praha",
  series="Technická knižnice autorizovaného technika a inženýra",
  pages="309--319",
  isbn="978-80-88265-17-7",
  url="https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=9&product_id=484"
}