studijní program

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-SEEAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0713A060001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 22.3.2018 - 22.3.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Energetika Bez tematického okruhu 42
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 58

Cíle studia

Ve studijním programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika se nejdříve studují společné základní předměty jako matematika, fyzika, základy elektrotechniky (elektrické obvody i elektromagnetismus), práce s elektrickými měřicími přístroji, práce s různými softwarovými nástroji používanými pro simulace a pro vytváření technické dokumentace a také základy programování. Dále je již vysokoškolské studium rozkročeno nad několika specializovanými oblastmi, přičemž se student může do některé z nich více profilovat:
• energetika
o výroba, přenos, distribuce a průmyslové užití elektrické energie
o provozní vlastnosti elektráren na bázi primárních i obnovitelných zdrojů energie
o zásady dimenzování silových vedení a principy elektrických ochran používaných pro chránění zařízení elektrizační soustavy
o projektování s legislativními požadavky na projektanty, s tvorbou a náležitostmi projektové dokumentace, základní principy projektování silových zásuvkových a světelných obvodů a obvodů slaboproudých
o problematika rozpočtování a oceňování prací a materiálů
o princip funkce systémové elektroinstalace a inteligentní budovy včetně rozvodů zabezpečovacích a protipožárních
o principy ochrany proti přepětí a úderu blesku
o problematika jaderné energie, dílčí komponenty jaderných elektráren, zejména strojní zařízení a pomocné provozy elektrárny, rozdíly mezi jednotlivými typy bloků, vývojové stupně, rozdíly oproti klasické energetice
o základy teorie životního prostředí, problematika týkající se vlivu energetických zařízení na životní prostředí a vlivu životního prostředí na energetická zařízení

• výkonová elektrotechnika a elektronika
o principy činnosti a problematika návrhu různých typů transformátorů, stejnosměrných strojů (tj. motorů nebo generátorů), synchronních a asynchronních strojů a reluktančních strojů, včetně simulací elektromagnetických a tepelných jevů
o návrh regulovaných elektrických pohonů sestávajících z polovodičového měniče, motoru a digitálních či analogových elektronických řídicích obvodů
o principy a návrhy obvodů výkonové elektroniky – usměrňovače, polovodičové měniče nejrůznějších různých typů, spínané zdroje s vysokofrekvenčním transformátorem, výkon od jednotek W do stovek kW
o návrh i realizace digitálních a analogových elektronických obvodů pro řízení silových obvodů měničů, budiče výkonových polovodičů
o základy programování digitálních signálových procesorů (DSP) pro řízení pohonů
o zpětnovazební regulační struktury, jejich matematická analýza a simulace, návrh regulátorů
o návrh a rozbor magnetických obvodů ve výkonové elektronice (transformátory, tlumivky)
o návrhy, simulace a zkušebnictví týkající se elektrických přístrojů (pojistek, jističů, stykačů, vn odpojovačů, vypínačů, odpínačů a dalších), fyzika plazmatu

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika získá teoretické základy a odborné znalosti z oblasti matematiky, fyziky, elektrotechniky, měření, odborné poznatky z oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů, analogové, digitální a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů. Student se během studia obvykle podrobněji zaměřuje na některé z uvedených oblastí.
Studijní program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb.
Absolvent bude schopen
v oblasti elektroenergetiky:
- popsat problematiku elektrizační soustavy, základní parametry prvků elektrických sítí, vypočítat ustálený chod sítí nn a vn a proudové a napěťové poměry na vedení vvn, dimenzovat vodiče pro vedení nebo vymezenou síť na základě ztrát nebo úbytku napětí,
- definovat a vysvětlit základní energetické pojmy, popsat kompletní technologii tepelných elektráren (kondenzační, plynové, teplárny, paroplynové, kogenerační jednotky), provádět komplexní návrh tepelných elektráren, vysvětlit princip jaderných reakcí, provádět základní výpočty tepelných okruhů jaderných elektráren a aplikovat základy fyziky reaktorů, vysvětlit princip výroby ve vodních elektrárnách, definovat principy funkce elektrických generátorů,
- řešit problémy spojené s mechanickým namáháním,
- charakterizovat základní typy a vlastnosti přenosových a distribučních sítí, aplikovat základní hlediska dimenzování silového vedení, vysvětlit principy základních typů elektrických ochran, vysvětlit princip přiřazení pojistky
- komplexně řešit problematiku spojenou se světelnou technikou,
- vysvětlit rozdíly jaderných a klasických elektráren, princip funkce a vlastnosti jaderných elektráren
- porozumět problematice elektromagnetických, silových a tepelných jevů v elektrických přístrojích, posoudit vypínací schopnosti přístrojů, analyzovat časové průběhy zkratových proudů, navrhovat některé elektrické přístroje
v oblasti výkonové elektrotechniky a elektroniky
- popsat hlavní části, principy činnosti a vlastnosti transformátorů, stejnoměrných, synchronních a asynchronních strojů,
- navrhnout magnetický obvod a vinutí transformátoru, stejnosměrného motoru s permanentními magnety a BLDC motoru, synchronního motoru s PM a elektromagnetu,
- matematicky popsat běžné druhy momentově – otáčkových charakteristik poháněných zařízení,
- definovat požadované parametry měniče pohonu a dimenzovat motor pohonu,
- navrhnout detailně určité typy výkonových měničů (pro pohon nebo spínaný zdroj),
- porozumět základním řídicím algoritmům pohonů se stejnosměrným, synchronním a asynchronním motorem, programovat jednoduché řídicí struktury do DSP
- chápat principy chování zpětnovazebních regulovaných systémů, porozumět problematice stability, popsat systém diferenciálními rovnicemi a přenosovými funkcemi, navrhnout vhodný typ regulátoru a jeho parametry

Absolvent bude umět
v oblasti elektroenergetiky
- vypočítat proudové a napěťové poměry na elektrických vedeních nn, vn a vvn z jejich parametrů, navrhovat vodiče vedení na základě ztrát nebo úbytku napětí,
- orientovat se v problematice struktury elektrických sítí
- navrhovat tepelné a vodní elektrárny,
- matematicky popsat tepelné okruhy jaderných i tepelných elektráren,
- popsat techniky ochrany vod a ovzduší, popsat technologie odpadového hospodářství, jaký vliv na životní prostředí má ionizující a neionizující záření, popsat charakteristiku tuhých paliv a emisí,
- určit vhodné stínící materiály pro různě definované zdroje ionizujícího záření a základně určit a přesně změřit dávkový příkon na okolní pracovníky,
- analyzovat komplikované jaderné literární zdroje a vybrat z nich relevantní rešerši, zpracovat ji a prezentovat, správně interpretovat výsledky výpočtů, odlišit relevantní informace v médiích od tendenčních informací,
- provádět výpočty týkající se mechaniky v energetice (tahová, tlaková, ohybová a střihová namáhání, silová namáhání vodičů vedení, izolátorů, dimenzovaní tlakových potrubí a kotlů atd.),
- navrhnout typ a umístění světelných zdrojů podle požadovaných hladin osvětlení, měřit intenzitu a barevné spektrum osvětlení, měřit světelné toky zdrojů světla
v oblasti výkonové elektrotechniky a elektroniky
- provést elektromagnetický návrh stejnosměrného a BLDC motoru, simulovat rozložení magnetického pole elektrických strojů metodou MKP,
- provádět základní výpočty ztrát a tepelné výpočty ve strojích i v oblasti chlazení výkonových polovodičových součástek,
- navrhnout elektromagnet, napěťově i proudově napájený transformátor, cívku s feromagnetickým jádrem
- vytvořit výkresovou dokumentaci elektrického stroje pomocí softwarových nástrojů, včetně 3D vizualizace
- provést návrh neřízených i řízených usměrňovačů, základních polovodičových měničů bez pulzního transformátoru a některých měničů s transformátorem, měřit a analyzovat průběhy napětí a proudů v polovodičových měničích,
- navrhovat slaboproudé digitální a analogové elektronické obvody, programovat DSP

- navrhovat regulované pohony včetně trakčních pohonů elektromobilů (výkonový měnič a elektromotor),
- orientovat se v problematice zdrojů elektrické energie v motorových vozidlech se spalovacím motorem, problematice osvětlení, spouštění a zapalování, systémů ABS a ESP,
- výpočtem a simulacemi ověřit elektromagnetické, silové a tepelné jevy v elektrických přístrojích, dimenzovat jisticí a některé další elektrické přístroje .

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářského programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen elektrotechnických. Ve všech výše uvedených technických oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Zaměření vysokoškolského vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní nebo i vývojářské technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Absolventi se mohou například uplatnit například na těchto konkrétních odborných pozicích:
Elektroenergetika
Energetický specialista, designér obnovitelných zdrojů elektrické energie, řídicí pracovník v energetických provozech, revizní technik, projektant elektrických sítí a rozvodů, konstruktér energetických zařízení, zkušební technik v procesu certifikace energetických zařízení a další.
Výkonová elektrotechnika a elektronika:
Konstruktér elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických přístrojů, zkušební technik elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení, vývojový pracovník v oblasti elektrických pohonů a výkonových měničů včetně spínaných zdrojů a další.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
151 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 16 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / L - 12ano
BPC-MA1BMatematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / COZ - 8 / CPP - 18ano
BPC-PC1SPočítače a programování 1cs5PovinnýklCp - 39ano
BPC-ISETechnické kreslenícs3PovinnýklCp - 39ano
BPC-UMEÚvod do materiálů pro elektrotechnikucs3Povinnýzá,zkP - 14 / L - 26ano
BPC-VMPVektorový a maticový početcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-ELSElektrotechnický seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 13 / L - 13PVB 1ano
BPC-MASMatematický seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 14 / CPP - 12PVB 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-ESOSElektronické součástky pro SEEcs5Povinnýzá,zkP - 14 / COZ - 26 / L - 12ano
BPC-EL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / L - 21ano
BPC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / Cp - 12 / L - 26ano
BPC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / PR - 6ano
BPC-PC2SPočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
BPC-FYSFyzikální seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 26PVB 1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-FY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BPC-MVEMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-SASBSignály a systémy pro SEEcs5PovinnýzkP - 52 / PR - 13ano
BPC-TMBTechnická mechanikacs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 39ano
BPC-VELVýkonová elektronikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-DEEDistribuce elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 2 / L - 12ano
BPC-EPRElektrické přístrojecs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
BPC-ESBElektrické strojecs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
BPC-TRBTeorie řízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-VEEVýroba elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-EEEEkonomika a ekologie energetikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / Cp - 4 / L - 4ano
BPC-EPBElektrické pohonycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-RZBRozvodná zařízenícs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 24 / L - 15ano
BPC-BPSSemestrální prácecs2PovinnýklK - 39ano
BPC-SUESpotřeba a užití elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / L - 16ano
BPC-AEBAutomobilová elektrotechnikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ano
BPC-JEZJaderně energetická zařízenícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / L - 21PVA 1ano
BPA-JEZNuclear Energetic Equipmenten6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / L - 21PVA 1ano
XPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVA 1ano
BPC-REBŘídicí elektronikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ne
BPC-ANAAnalogová technikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 14PVB 3ano
XPC-EMCElektromagnetická kompatibilitacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-KOMKomunikační technologiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ano
BPC-SNISnímačecs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ano
BPC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ano
BPC-ZKZZásady konstrukce elektrotechnických zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-BCSBakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
BPC-ES2Elektrické stroje 2cs5Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 39ano
BPC-MTPMikroprocesorová technika v pohonechcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / L - 39PVA 1ano
BPC-PPKPočítačová podpora konstruovánícs6Povinně volitelnýklCp - 65PVA 1ano
XPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVA 1ano
BPC-SZEStrojní zařízení elektrárencs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 16 / L - 10PVA 1ano
BPC-DIZDiagnostické metody a zkušebnictvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-MKOMobilní komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ano
BPC-OOKOptoelektronika a optické komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 26PVB 3ano
BPC-PGAProgramovatelné automatycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
IALAlgoritmycs, en5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3VolitelnýzkCj - 26ano
XPC-FCE1Angličtina pro FCE 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-AITAngličtina pro ITcs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR3Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-FY1PFyzika 1 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-FY2PFyzika 2 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
BPC-LDTLékařská diagnostická technikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-MEPMikroelektronické praktikumcs2VolitelnýL - 26ano
BPC-MSDMultimediální data v biomedicíněcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
BPC-MDSMultimediální službycs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-NRPNávrh a realizace elektronických přístrojůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-NDINávrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDLcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-NEONávrh elektronických obvodůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-PNENávrhové systémy a praktikum z elektronických obvodůcs3VolitelnýCp - 26 / L - 8ano
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
BPC-OPSOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-PA1Praktická angličtina 1cs5Volitelnýzá,zkCj - 52ano
BPC-I40Průmysl 4.0 - Virtuální výrobacs4VolitelnýP - 10 / L - 39ano
BPC-PTSPřístupové a transportní sítěcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ne
XPC-RU1Ruština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ne
XPC-ESP1Španělština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-TVTTelevizní technika a multimediacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-UINUmělá inteligencecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-UDEÚvod do elektromobilitycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-ZSYZabezpečovací systémycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ZKRZáklady kryptografiecs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
IZPZáklady programovánícs, en7Volitelnýzá,zkP - 39 / S - 12 / Cp - 22 / PR - 5 / O - 1ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
XPC-FCE2Angličtina pro FCE 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-AITAngličtina pro ITcs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-ARSArchitektura sítícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-AUDAudio elektronikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
BPC-CZSČíslicové zpracování signálůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
BPC-DAKDatová komunikacecs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 14ano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ELFElektronické filtrycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FVSFotovoltaické systémycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-FR4Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-FY1PFyzika 1 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-FY2PFyzika 2 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
XPC-HWSHardware počítačových sítícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
BPC-MP2Mikroelektronické praktikum 2cs5Volitelnýzá,zkP - 12 / L - 39ano
BPC-MMSMikrosenzory a mikroelektromechanické systémycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-NAONávrh analogových integrovaných obvodůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
BPC-OOPObjektově orientované programovánícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPC-OKOOptické komunikacecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-PA2Praktická angličtina 2cs5Volitelnýzá,zkCj - 52ano
XPC-PFVProjektování fotovoltaických elektrárencs2VolitelnýCp - 26ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ne
XPC-RU2Ruština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ne
BPC-RJMŘízení jakosti a metrologiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
BPC-SOSSíťové operační systémycs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-ESP2Španělština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-TAPTechnické aplikace plazmatu cs2VolitelnýP - 26ano
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
BPC-UIPÚvod do iniciativy Průmysl 4.0cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
BPC-VPEVybrané partie z ekologie výroby cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-OZUVybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-PISZáklady informačních a komunikačních technologiícs2VolitelnýL - 26ne
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA 1 5 kr - 46 kr BPC-AEB (5 kr), BPC-JEZ (6 kr), BPA-JEZ (6 kr), XPC-PSD (6 kr) zimní/letní sem., BPC-REB (6 kr), BPC-MTP (6 kr), BPC-PPK (6 kr), BPC-SZE (5 kr)
PVB 1 2 kr - 6 kr BPC-ELS (2 kr), BPC-MAS (2 kr), BPC-FYS (2 kr)
PVB2 4 kr - 8 kr BPC-AN4 (2 kr) zimní/letní sem., BPC-AEI (2 kr) zimní/letní sem.
PVB 3 5 kr - 60 kr BPC-ANA (6 kr), XPC-EMC (5 kr), BPC-KOM (6 kr), BPC-SNI (7 kr), BPC-ZSG (5 kr), BPC-ZKZ (5 kr), BPC-DIZ (5 kr), BPC-IOT (5 kr), BPC-MKO (5 kr), BPC-OOK (5 kr), BPC-PGA (6 kr)