studijní program

Architektura a urbanismus

Fakulta: FAZkratka: N_A+UAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0731P010001

Udělovaný titul: Ing. arch.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 9.6.2020 - 9.6.2030

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Architektura a urbanismus Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je nabytí odborných znalostí z teoretických, technických a souvisejících disciplín v oblasti architektury a urbanismu a odpovídajícího souboru odborných schopností a dovedností. Jejich šíře a míra je stanovena tak, aby byl absolvent schopen vykonávat praxi samostatného autorizovaného architekta. Dalšími možnými uplatněními absolventa je uplatnění v akademické sféře, vědeckých institucích, státní správě nebo v samosprávě v oblasti architektury a urbanismu.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus má osvojeny nejnovější poznatky v oboru architektury, urbanismu a stavebnictví. Důraz je kladen na zvládnutí jak technických, tak teoretických znalostí architektonických a urbanistických disciplín v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Doplněny jsou související humanitní disciplíny, které tvoří nezbytný podklad pro kvalitní výkon architektonické praxe. Absolvent je schopen tvorbu interpretovat a zasadit do společenského kontextu. Znalosti získané v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v praxi.

Odborné znalosti
Absolvent NMSP prokazuje odborné znalosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus. Vzhledem k předpokládanému uplatnění absolventa odpovídá šíře a míra získaných znalostí požadavkům na náležitosti vzdělání ČKA pro obor Architektura (autorizační řád ČKA §4) a pro obor Územní plánování (autorizační řád ČKA §5):
– komplexní znalosti historie a teorie architektury,
– komplexní znalosti týkající se urbanismu a územního plánování,
– komplexní znalosti metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu,
– komplexní šíře znalostí fyzikálních problémů, technologií a funkce staveb, aby poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí,
– komplexní šíře znalostí průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s integrací dílčích projektů do celkového projektu,
– komplexní znalosti historie a teorie urbanismu (stavby měst) a územního plánování na místní, regionální a vyšší správní úrovni,
– rozvinuté znalosti souvisejících umění, technologií a humanitních věd,
– rozvinuté vědomosti a znalosti kultury, jako jednoho ze základních vlivů na kvalitu územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů,
– komplexní odpovídající znalosti souvislostí architektury s urbanismem, územním plánováním a s procesem projektování staveb,
– komplexní šíře znalostí metod průzkumu a analýz a přípravy zadání pro vypracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů,
– komplexní znalosti celého územně-plánovacího procesu, popřípadě procesu urbanistického projektování, a schopnosti a dovednosti řešit přírodní, kulturní, sociální, ekonomické a technické problémy území a pečovat o jeho hodnoty,
– rozvinuté znalosti technologie utváření prostředí výstavbou, zejména v souvislosti s péčí o zdraví, o přírodní a krajinné složky prostředí v zájmu zlepšení kvality života,
– rozvinuté znalosti odpovídajících oborů, odvětví, technologií, předpisů a postupů, které je nutno koordinovat při územně-plánovací činnosti a při uplatňování územně-plánovacích dokumentací a územně-plánovacích podkladů, popřípadě při vypracování a uplatňování urbanistických plánů a projektů.

Odborné dovednosti
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu získá všechny odborné dovednosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus v míře odpovídající stupni studia. Rozvinutost jejich šíře je dána zejména předpokládaným uplatněním absolventa, tj. zejména jako autorizovaný architekt pro obor Architektura a/nebo pro obor Územní plánování. Vybrané dovednosti budou individuálně rozšířeny na základě volby studenta ve specializovaných a modulových ateliérech, seminářích a navazujících povinně volitelných předmětech.
Dovednosti absolventa NMSP odpovídají požadavkům na náležitosti vzdělání pro obor Architektura (autorizační řád ČKA §4) a pro obor Územní plánování (autorizační řád ČKA §5):
– schopnosti vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky,
– schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky,
– schopnosti chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti pochopit projektování stavby, konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby,
– nezbytné dovednosti pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy,
– schopnosti zpracovávat územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady, popřípadě urbanistické projekty splňující jak přírodní, tak kulturní, sociální, ekonomické, technické a estetické požadavky,
– schopnosti porozumět vztahům mezi lidmi a urbánním prostředím a mezi urbánním prostředím a krajinou, potřebě koncipovat různé prostory a prostředí v souladu s lidskými potřebami a měřítky,
– schopnosti chápat povolání urbanisty a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti a dovednosti plánovat tak, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů území v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy.

Charakteristika profesí

Absolvent NMSP je v rámci studijního programu FA VUT v Brně připravován pro architektonickou praxi jako autorizovaný architekt po složení zkoušky odborné způsobilosti nebo v kanceláři autorizovaného architekta a ve vedení realizace jednoduché stavby. Absolvent NMSP získá uznané odborné vzdělání, které je jednou z podmínek pro udělení autorizace dle Autorizačního řádu ČKA, §4 až 6. Autorizace dle ČKA zaručuje absolventům možnost praxe jak v rámci ČR, tak v rámci EU.
Penzum nabytých znalostí a dovedností umožňuje absolventům NMSP nalézt uplatnění také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se teorií, vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi (např. v Národním památkovém úřadu nebo Akademii věd ČR). Dále se může stát zaměstnancem na úřadech památkové péče, v orgánech ochrany přírody a krajiny. Absolvent NMSP může nalézt uplatnění u pořizovatelů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území nebo politiky územního rozvoje, v zastupování stavebníka, popřípadě navrhovatele při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení a při výkonu odborné funkce v orgánech veřejné správy na úseku územního plánování nebo stavebního řádu. Nad rámec typických uplatnění vyjmenovaných v definici oblasti vzdělávání (nařízení vlády č. 275/2016 Sb.) může absolvent působit též v místní samosprávě jako hlavní architekt, odborník v odborech městského plánování nebo strategického rozvoje. Získá také dostatečnou erudici pro odbornou publicistiku a propagaci architektury.

Podmínky splnění

Státní závěrečné zkoušky v NMSP Architektura a urbanismus jsou tvořeny dvěma částmi: obhajoba závěrečné práce a ústní část. Obě části jsou hodnoceny samostatně v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT stupni A–F.
Ústní část státní závěrečné zkoušky ověřuje znalosti absolventů v oblasti teorie architektury a urbanismu (odpovídající teoretické předměty profilového základu Teorie a estetika architektury, Teorie urbanismu, Tvorba krajiny, Modulový seminář 1–2) a v oblasti legislativa v architektonické praxi (odpovídající předměty profilového základu Architekt v praxi a Stavební právo v architektonické praxi).
Požadavky obhajoby, hodnocení a celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem VUT a navazujícími vnitřními normami Fakulty architektury.

Vytváření studijních plánů

Pravidla pro tvorbu studijních plánů navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus se řídí Řádem studijních programů VUT, Studijním a zkušebním řádem VUT, Směrnicí FA VUT č. 7/2019 Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FA VUT. Pravidla respektují další související předpisy a vnitřní normy upravující obecné povinnosti studenta a organizaci akademického roku a další pokyny (např. metodický pokyn NAU č. 8/2017 Doporučené postupy pro přípravu studijních programů).
Studijní plán profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložené získáním nezbytných teoretických znalostí.
Pro absolvování navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus musí každý student dosáhnout minimálně 120 kreditů, které jsou rovnoměrně rozloženy do dvou let studia (čtyř semestrů). Povinností každého studenta je úspěšně absolvovat povinné předměty v rozsahu 18 kreditů (z toho teoretické předměty profilového základu 6 kreditů a ostatní předměty profilového základu 4 kreditů) a povinně volitelné předměty v rozsahu min. 84 kreditů (z toho typu A 75 kreditů a typu B 9 kreditů). Zbývajících 18 kreditů může být získáno absolvováním povinně volitelných předmětů typu B, volitelných předmětů zařazených do studijního plánu a svobodných předmětů.
Přehledně jsou studijní povinnosti uvedeny v následující tabulce:

kategoriepočet kreditů
povinné předměty18 kreditů
PVP typu A – ateliery75 kreditů
PVP typu B – teoretické předměty5 kreditů
PVP typu B – technické předměty4 kredity
volitelné předměty včetně praxe, PVP typu B – libovolné nad rámec výše uvedené povinnosti, svobodné předměty18 kreditů
celkem120 kreditů


Povinné předměty vedou k nezbytným obecným znalostem a dovednostem absolventa, zpravidla jsou zařazeny jako profilové a jsou ověřovány v rámci ústní části SZZ.
V rámci ateliérové tvorby si student v prvním ročníku volí dva z povinně volitelných předmětů Specializovaný ateliér A1–A6 + B1–B6 podle vlastního zaměření (v zimním i letním semestru). Ve studijním programu jsou tyto předměty zařazeny dvakrát tak, aby student mohl absolvovat specializovaný ateliér se stejným zaměřením dvakrát, pokaždé však s novým zadáním. Ve druhém ročníku vstupuje student do předmětu Předdiplomní modulový projekt M1–M6, na který v následujícím semestru navazuje Příprava diplomové práce M1–M6, u které se předpokládá stejný vedoucí. Nabídka specializovaných ateliérů i diplomových prací může být omezena na základě aktuálních možností fakulty.
Specializované povinně volitelné předměty (typu B) musí student absolvovat v celkovém rozsahu nejméně 9 kreditů za celé dvouleté studium, přičemž 5 kreditů musí být ze skupiny teoretických předmětů a 4 kredity musí být ze skupiny technických předmětů. Povinně volitelné předměty by měly být voleny i s ohledem na profil zvoleného ateliéru/předdiplomního projektu, a to i ve spolupráci s vedoucími těchto prací. Smyslem této volitelnosti je umožnit studentům profilaci podle vlastního zájmu a zaměření. Předměty Architektura 21. století a Stavitelství a environmentální inženýrství jsou založeny na aktuálních poznatcích z oboru předávaných zejména prostřednictvím exkurzí. Obsah obou předmětů se mění každý vyučovaný semestr. Vzhledem k výše uvedenému cíli volitelnosti předmětů je umožněno studentovi absolvovat tyto předměty opakovaně, nejvýše však dvakrát. Této možnosti je dosaženo zařazením dvou předmětů s jiným pořadovým číslem do nabídky povinně volitelných předmětů.
Volitelné předměty, svobodné předměty nebo volitelné předměty typu B nad rámec povinného minima 9 kreditů uvedeného výše doplňují studijní povinnost do výše minimálně 120 kreditů. Mezi volitelnými předměty jsou ve studijním plánu zařazeny další teoretické a technické předměty, nástroje, odborná praxe, odborné cizí jazyky (možno zvolit pouze jeden předmět), vybrané předměty z BSP Architektura a urbanismus (doporučené pro studenty, kteří ve svém předchozím bakalářském studiu na jiné fakultě neabsolvovali ekvivalentní předměty), a tělesná výchova (1 kredit, zápočet). Standardně je takto voleno 18 kreditů, což činí 15 %, čímž je splněn požadavek čl. 3, odst. 4, písm. c směrnice VUT č. 69/2017.
Navazující magisterský studijní program Architektura a urbanismus je koncipován jako program profesní a v souladu s nařízením vlády 274/2016 Sb. zahrnuje praktickou výuku (ateliéry). Dále má student možnost volitelně absolvovat stáž v architektonické kanceláři, výzkumném zařízení nebo státní správě, a to až do výše 9 kreditů.
Délka vyučovací hodiny je v souladu s přílohou č. 1 Rozhodnutí rektora č. 24/2017 stanovena na 50 minut.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551). K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářské studijní programy obsahem spadající do okruhu architektury, urbanismu a územního plánování.
Na studijní program navazuje doktorský studijní program Architektura a urbanismus na FA VUT. Absolventi mohou také pokračovat studiem jiného doktorského studijního programu v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus na jiné vysoké škole.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ARP-KArchitekt v praxics2PovinnýzkP - 26ano
KPR-KKonstrukce a prostředí stavebcs2PovinnýzkP - 26ano
UTE-TETeorie urbanismuen2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 4ano
TVK-TTvorba krajinycs2Povinnýzá,zkP - 22 / S - 4ano
SA1-ASpecializovaný ateliér A1 – prostorová tvorba – výzkum a realizacecs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Aano
SA2-ASpecializovaný ateliér A2 – navrhování stavebcs15Povinně volitelnýklA - 195specializovaný ateliér Aano
SA3-ASpecializovaný ateliér A3 – urbanismus a krajinná tvorbacs15Povinně volitelnýklA - 195specializovaný ateliér Aano
SA4-ASpecializovaný ateliér A4 – experimentální tvorbacs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Aano
SA5-ASpecializovaný ateliér A5 – památková péče a rekonstrukcecs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Aano
SA6-ASpecializovaný ateliér A6 – výzkum, teorie a kritikacs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Aano
A16-TArchitektura 16. stoletícs2Povinně volitelnýklP - 20 / P - 20 / EX - 6 / EX - 6teoretické předměty - skrytéano
A18-TArchitektura 18. stoletícs2Povinně volitelnýklP - 20 / P - 20 / EX - 6 / EX - 6teoretické předměty - skrytéano
A2A-TEArchitektura 20. stoletíen2Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26teoretické předměty - skrytéano
A20-TArchitektura 20. století v USAcs1Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26teoretické předměty - skrytéano
XX1-TArchitektura 21. století 1cs2Povinně volitelnýklP - 10 / P - 10 / EX - 40 / EX - 40teoretické předměty - skrytéano
IA1-TInterpretace architektury 1cs3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26teoretické předměty - skryténe
UT1-TModerní vývoj a teorie urbanismu 1cs3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26teoretické předměty - skrytéano
ORP-TObnova a rekonstrukce památekcs2Povinně volitelnýklP - 8 / P - 8 / VT - 8 / VT - 8 / EX - 10 / EX - 10teoretické předměty - skrytéano
SHP-TETeoretický seminář hostujícího pedagogaen2Povinně volitelnýklS - 12 / S - 12teoretické předměty - skrytéano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26teoretické předměty - skrytéano
ARB-KArchitektura bez bariércs2Povinně volitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8technické předměty - skrytéano
ARB-KEArchitektura bez bariéren2Povinně volitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8technické předměty - skrytéano
KPS-KKonstrukce pozemních stavebcs2Povinně volitelnýklP - 24 / P - 24 / EX - 2 / EX - 2technické předměty - skrytéano
NS3-KNavrhování staveb 3 - veřejné stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26technické předměty - skryténe
NS4-KNavrhování staveb 4 – zemědělské stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26technické předměty - skrytéano
NS5-KNavrhování staveb 5 – průmyslové stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26technické předměty - skrytéano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2Povinně volitelnýklP - 22 / P - 22 / EX - 4 / EX - 4technické předměty - skrytéano
SAP-KSakrální prostorcs2Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26technické předměty - skryténe
SCE-KScénografiecs2Povinně volitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4technické předměty - skrytéano
SE1-KStavitelství a environmentální inženýrství 1cs2Povinně volitelnýklS - 16 / S - 16 / EX - 10 / EX - 10technické předměty - skrytéano
VST-KVýstavnictvícs3Povinně volitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4technické předměty - skrytéano
BIP-WEArchitektonický workshop BIP Vilniusen4VolitelnýVT - 104ano
DA1-TDějiny architektury 1 – úvodcs2VolitelnýzkP - 26ano
DAP-KEDesign architektonických prvkůen2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / S - 24 / S - 24ano
DAP-KDesign architektonických prvkůcs2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / S - 24 / S - 24ano
DEM-KDesign manuálcs3VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
FOA-NFotografie a architekturacs2VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
FOA-NEFotografie a architekturaen2VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
GRT-NGrafické technikycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
IKK-TEInterkulturní komunikaceen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
KTA-TKapitoly z teorie architekturycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
KOA-TKompozice v architektuřecs2VolitelnýklP - 16 / P - 16 / S - 10 / S - 10ano
PRE-NEMarketing pro architektyen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ne
PRE-NMarketing pro architektycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
OA1-NOdborná angličtina 1 (úroveň B2)en2VolitelnýzkC1 - 26 / C1 - 26ano
PS1-KPozemní stavitelství 1cs3Volitelnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
ROS-TRevitalizace a obnova sídelcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
SAJ-TESociálně angažované umění v Japonskuen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ne
OPA-ASpecializovaná odborná praxe 1cs3Volitelnýano
OPB-ASpecializovaná odborná praxe 2cs3Volitelnýano
OPC-ASpecializovaná odborná praxe 3cs3Volitelnýano
STM-KStavební materiálycs1VolitelnýzkP - 26ano
TEM-TTektonické modelycs3VolitelnýklS - 13 / S - 13ano
TAU-TTeorie architektury 1 – úvodcs1VolitelnýkolP - 26ano
UMR-KUmělecká řemeslacs2VolitelnýklS - 4 / S - 4 / EX - 20 / EX - 20ano
ULA-TUrbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkovacs2VolitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4ano
BIM-NVýpočetní technika – BIMcs2VolitelnýklP - 2 / C1 - 24ano
PAD-NVýpočetní technika – parametrický designcs2VolitelnýklCp - 26 / Cp - 26ano
P3D-NVýpočetní technika – 3D CADcs2VolitelnýklP - 2 / C1 - 24ano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / C1 - 24 / C1 - 24ano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
VMO-NVýtvarné techniky – modelovánícs2VolitelnýklP - 2 / C1 - 26ano
UVY-TVývoj urbanismucs2Volitelnýzá,zkP - 22 / S - 4ano
ZGE-TZáklady geoekologiecs1VolitelnýzkP - 26ano
ZSM-KZáklady stavební mechanikycs2Volitelnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky 1rano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky 1rano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky 1rano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky 1rano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky 1rano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IGR-TInformační gramotnostcs2PovinnýklS - 18ano
RES-KRealizace stavebcs2Povinnýzá,zkP - 18 / S - 8ano
SB1-ASpecializovaný ateliér B1 – prostorová tvorba – výzkum a realizacecs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bano
SB2-ASpecializovaný ateliér B2 – navrhování stavebcs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bano
SB3-ASpecializovaný ateliér B3 – urbanismus a krajinná tvorbacs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bano
SB4-ASpecializovaný ateliér B4 – experimentální tvorbacs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bano
SB5-ASpecializovaný ateliér B5 – památková péče a rekonstrukcecs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bano
SB6-ASpecializovaný ateliér B6 – výzkum, teorie a kritikacs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bano
A17-TArchitektura 17. stoletícs2Povinně volitelnýzkP - 20 / EX - 6teoretické předmětyano
A19-TArchitektura 19. stoletícs2Povinně volitelnýzkP - 20 / EX - 6teoretické předmětyano
A2B-TEArchitektura 20. století (Československo)en2Povinně volitelnýzkP - 26teoretické předmětyano
XX2-TArchitektura 21. století 2cs2Povinně volitelnýklP - 20teoretické předmětyano
ORP-TObnova a rekonstrukce památekcs2Povinně volitelnýklP - 8 / VT - 8 / EX - 10teoretické předmětyano
SHP-TETeoretický seminář hostujícího pedagogaen2Povinně volitelnýklS - 12teoretické předmětyano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26teoretické předmětyano
SCE-KEScénografieen2Povinně volitelnýklS - 26technické předmětyano
SE2-KStavitelství a environmentální inženýrství 2cs2Povinně volitelnýklK - 26 / S - 26technické předmětyano
VST-KVýstavnictvícs3Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 4technické předmětyano
DAK-TDějiny architektonické kresbycs1Povinně volitelnýzkteoretické předměty - skryténe
IA2-TEInterpretace architektury 2en3Povinně volitelnýS - 26teoretické předměty - skrytéano
UT2-TModerní vývoj a teorie urbanismu 2cs3Povinně volitelnýS - 26teoretické předměty - skryténe
ARB-KArchitektura bez bariércs2Povinně volitelnýP - 4 / S - 14 / EX - 8technické předměty - skryténe
NS4-KNavrhování staveb 4 – zemědělské stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 26technické předměty - skryténe
AAP-KAktuální architektura vnitřního prostorucs2VolitelnýklP - 12 / S - 14ne
CUL-TECulture Laben2VolitelnýklS - 16ano
DA2-TDějiny architektury 2cs2VolitelnýzkP - 26ano
DA4-TDějiny architektury 4cs2Volitelnýzá,zkP - 26ano
DEU-TDějiny uměnícs1VolitelnýzkP - 26ano
DAP-KDesign architektonických prvkůcs2VolitelnýklP - 2 / S - 24ano
DEM-KDesign manuálcs3VolitelnýklP - 12 / S - 14ano
FOA-NFotografie a architekturacs2VolitelnýklP - 12 / S - 14ano
FOA-NEFotografie a architekturaen2VolitelnýklP - 12 / S - 14ano
GRT-NGrafické technikycs2VolitelnýklS - 26ano
HLS-KEHliněné stavitelstvíen2VolitelnýklP - 26 / EX - 2 / C1 - 2ano
MOT-NModelové technikycs2VolitelnýklP - 2 / S - 13ano
NS1-KNavrhování staveb 1cs2Volitelnýzá,zkP - 26 / S - 12 / EX - 6ano
NK1-KNosné konstrukce 1cs2Volitelnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
OA1-NOdborná angličtina 1 (úroveň B2)en2VolitelnýzkC1 - 26ano
PKA-NOrganizace a produkce kulturních akcícs2VolitelnýklS - 26ano
BAM-TPopularizace architektury – BAMcs2VolitelnýP - 2 / CPR - 20 / EX - 6ano
PS2-KPozemní stavitelství 2cs3Volitelnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2VolitelnýklS - 26ano
2RMAD-SRace, Modern Art and Designen4VolitelnýzkP - 26ano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs2VolitelnýklS - 26ne
SAJ-TESociálně angažované umění v Japonskuen2VolitelnýklS - 26ano
SOA-TESoudobá česká architekturaen2VolitelnýP - 13ano
OPA-ASpecializovaná odborná praxe 1cs3Volitelnýano
OPB-ASpecializovaná odborná praxe 2cs3Volitelnýano
OPC-ASpecializovaná odborná praxe 3cs3Volitelnýano
SPA-KStrukturální principy v architektuřecs2Volitelnýklne
TEM-TTektonické modelycs3VolitelnýklS - 13ne
TRA-TTradicionalismus v architektuře 20. a 21. stoletícs2VolitelnýklS - 26ano
URK-TUrbanistická kompozicecs1Volitelnýzá,zkP - 18 / S - 8ano
PKK-NVýpočetní technika – kreativní kódovánícs2VolitelnýklC1 - 26ne
PAD-NEVýpočetní technika – parametrický designen2VolitelnýklC1 - 26ano
P2D-NVýpočetní technika – 2D CADcs2VolitelnýklC1 - 26ano
VBA-NVýtvarné techniky – barvacs2VolitelnýklP - 2 / C1 - 26ano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs2VolitelnýklP - 2 / S - 24ano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs2VolitelnýklC1 - 26ano
HFH-WEWorkshop on Hybrid Forms of Housingen4VolitelnýS - 26 / VT - 30ano
PAR-WEWorkshop Permakultura v architektuřeen2VolitelnýP - 4 / S - 4 / VT - 24ano
ZSF-KZáklady stavební fyzikycs2Volitelnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky 1r Lano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky 1r Lano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26jazyky 1r Lano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky 1r Lano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky 1r Lano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MS1-TModulový seminářcs2PovinnýP - 20 / S - 22 / EX - 4ano
SP2-KStavební právo v architektonické praxics2PovinnýzkP - 26ano
TEA-TTeorie architekturycs2PovinnýzkP - 26ano
MA1-APředdiplomní modulový ateliér M1 – prostorová tvorba – výzkum a realizacecs15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projektano
MA2-APředdiplomní modulový ateliér M2 – navrhování stavebcs15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projektano
MA3-APředdiplomní modulový ateliér M3 – urbanismus a krajinná tvorbacs15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projektano
MA4-APředdiplomní modulový ateliér M4 – experimentální tvorbacs15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projektano
MA5-APředdiplomní modulový ateliér M5 – památková péče a rekonstrukcecs15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projektano
MA6-APředdiplomní modulový ateliér M6 – výzkum, teorie a kritikacs15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projektano
A16-TArchitektura 16. stoletícs2Povinně volitelnýklP - 20 / P - 20 / EX - 6 / EX - 6teoretické předměty - skrytéano
A18-TArchitektura 18. stoletícs2Povinně volitelnýklP - 20 / P - 20 / EX - 6 / EX - 6teoretické předměty - skrytéano
A2A-TEArchitektura 20. stoletíen2Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26teoretické předměty - skrytéano
A20-TArchitektura 20. století v USAcs1Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26teoretické předměty - skrytéano
XX1-TArchitektura 21. století 1cs2Povinně volitelnýklP - 10 / P - 10 / EX - 40 / EX - 40teoretické předměty - skrytéano
IA1-TInterpretace architektury 1cs3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26teoretické předměty - skryténe
UT1-TModerní vývoj a teorie urbanismu 1cs3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26teoretické předměty - skrytéano
ORP-TObnova a rekonstrukce památekcs2Povinně volitelnýklP - 8 / P - 8 / VT - 8 / VT - 8 / EX - 10 / EX - 10teoretické předměty - skrytéano
SHP-TETeoretický seminář hostujícího pedagogaen2Povinně volitelnýklS - 12 / S - 12teoretické předměty - skrytéano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26teoretické předměty - skrytéano
ARB-KArchitektura bez bariércs2Povinně volitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8technické předměty - skrytéano
ARB-KEArchitektura bez bariéren2Povinně volitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8technické předměty - skrytéano
KPS-KKonstrukce pozemních stavebcs2Povinně volitelnýklP - 24 / P - 24 / EX - 2 / EX - 2technické předměty - skrytéano
NS3-KNavrhování staveb 3 - veřejné stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26technické předměty - skryténe
NS4-KNavrhování staveb 4 – zemědělské stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26technické předměty - skrytéano
NS5-KNavrhování staveb 5 – průmyslové stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26technické předměty - skrytéano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2Povinně volitelnýklP - 22 / P - 22 / EX - 4 / EX - 4technické předměty - skrytéano
SAP-KSakrální prostorcs2Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26technické předměty - skryténe
SCE-KScénografiecs2Povinně volitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4technické předměty - skrytéano
SE1-KStavitelství a environmentální inženýrství 1cs2Povinně volitelnýklS - 16 / S - 16 / EX - 10 / EX - 10technické předměty - skrytéano
VST-KVýstavnictvícs3Povinně volitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4technické předměty - skrytéano
DA3-TDějiny architektury 3cs2Volitelnýzá,zkP - 26ano
DAP-KDesign architektonických prvkůcs2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / S - 24 / S - 24ano
DAP-KEDesign architektonických prvkůen2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / S - 24 / S - 24ano
DEM-KDesign manuálcs3VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
FOA-NFotografie a architekturacs2VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
FOA-NEFotografie a architekturaen2VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
GRT-NGrafické technikycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
IKK-TEInterkulturní komunikaceen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
KTA-TKapitoly z teorie architekturycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
KOA-TKompozice v architektuřecs2VolitelnýklP - 16 / P - 16 / S - 10 / S - 10ano
PRE-NMarketing pro architektycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
PRE-NEMarketing pro architektyen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ne
NS2-KNavrhování staveb 2cs2Volitelnýzá,zkP - 26 / S - 12 / EX - 8ano
NK2-KNosné konstrukce 2cs2Volitelnýzá,zkP - 26 / S - 12ano
OA1-NOdborná angličtina 1 (úroveň B2)en2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
PS3-KPozemní stavitelství 3cs3Volitelnýzá,zkP - 26 / S - 39ano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
ROS-TRevitalizace a obnova sídelcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
SAJ-TESociálně angažované umění v Japonskuen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ne
OPA-ASpecializovaná odborná praxe 1cs3Volitelnýano
OPB-ASpecializovaná odborná praxe 2cs3Volitelnýano
OPC-ASpecializovaná odborná praxe 3cs3Volitelnýano
TEM-TTektonické modelycs3VolitelnýklS - 13 / S - 13ano
UMR-KUmělecká řemeslacs2VolitelnýklS - 4 / S - 4 / EX - 20 / EX - 20ano
ULA-TUrbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkovacs2VolitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4ano
PAD-NVýpočetní technika – parametrický designcs2VolitelnýklCp - 26 / Cp - 26ano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / C1 - 24 / C1 - 24ano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DP1-APříprava diplomové práce M1 – Prostorová tvorba – výzkum a realizacecs30Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práceano
DP2-APříprava diplomové práce M2 – navrhování stavebcs30Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práceano
DP3-APříprava diplomové práce M3 – urbanismus a krajinná tvorbacs30Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práceano
DP4-APříprava diplomové práce M4 – experimentální tvorbacs30Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práceano
DP5-APříprava diplomové práce M5 – památková péče a rekonstrukcecs30Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práceano
DP6-APříprava diplomové práce M6 – výzkum, teorie a kritikacs30Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práceano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
předdiplomní projekt 1 MA1-A, MA2-A, MA3-A, MA4-A, MA5-A, MA6-A
příprava diplomové práce 1 DP1-A, DP2-A, DP3-A, DP4-A, DP5-A, DP6-A
specializovaný ateliér A 1 SA1-A, SA2-A, SA3-A, SA4-A, SA5-A, SA6-A
specializovaný ateliér B 1 SB1-A, SB2-A, SB3-A, SB4-A, SB5-A, SB6-A
technické předměty nekontroluje se SCE-KE, SE2-K, VST-K
teoretické předměty nekontroluje se A17-T, A19-T, A2B-TE, XX2-T, ORP-T, SHP-TE, ZAA-TE