Detail předmětu

Předdiplomní modulový ateliér M6 – výzkum, teorie a kritika

FA-MA6-AAk. rok: 2023/2024

V předmětu student připravuje projekt, jehož zpracování formuluje a upřesňuje zadání diplomové práce v rámci zadané lokality nebo problému. Jedná se například o zpracování rozsáhlých analýz, strategických studií nebo experimentálních projektů. Předdiplomní projekt není součástí diplomové práce.
Modul Výzkum, teorie a kritika se zaměřuje na formulování individuálních výzkumných a teoretických problémů/zadání, jejich testování a řešení. Obecnými východisky individuálních způsobů a postupů výzkumu jsou: formulace architektonických otázek, problémů a zadání; kritická práce s literaturou a studovanými projekty (hledání architektonických precedentů, autorských způsobů a postupů výzkumu a navrhování); analýza, komparace a testování ve vlastním zobrazení/textu; specifikace nového, dosud ne(vy)řešeného architektonického zadání a variantní návrhy postupů řešení. Modul umožňuje celou škálu výstupů řešených projektů: architektonické a urbanistické studie, výzkum v archivech a in situ protokoly výzkumu, kniha a/nebo model, instalace/výstava, video, akce ve veřejném prostoru apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce. Povinný obsah a rozsah výstupu reflektuje zadanou problematiku a je definován vedoucím práce na začátku semestru.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
 • A: excelentní projekt s osobním přínosem, všechny aspekty a složky projektu jsou výborné až excelentní
 • B: velmi dobrý projekt či výborný projekt s dílčími nedostatky
 • C: dobrý projekt, řemeslně korektní
 • D: řemeslně korektní projekt s dílčími nedostatky
 • E: dostatečně zpracovaný projekt, splnění všech zadaných úkolů, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E), se hodnotí jako nevyhovující.

Vedoucí práce je oprávněn požadovat souběžné či předchozí absolvování vybraných povinně volitelných předmětů.
Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce a na průběžných kritikách. Povinné je odevzdání projektu splňujícího podmínky blíže specifikované vedoucím práce na začátku semestru.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je připravit předdiplomní projekt.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2.
NORBERG-SCHULZ, Christian, Petr KRATOCHVÍL a Pavel HALÍK. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. : il., mapy, plány ; 25 cm. ISBN 978-80-7363-303-5.
TICHÁ, Jana, Rostislav ŠVÁCHA a Milena SRŠŇOVÁ (eds.). Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011. Praha: Zlatý řez, 2018. ISBN 978-80-88033-03-5.
SCHLAFFEROVÁ, Hannelore. City: Život v ulicích plánovaného města. Zlín: Archa, 2017. ISBN 978-80-87545-48-5.
Zlatý řez (časopis). Praha: Zlatý řez. ISSN 1210-4760.
Česká architektura (ediční řada). Praha: Prostor.
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace --- (do 2022) , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:
 1. Analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu, studium teoretických podkladů
 2. Práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení / teze teoretické práce
 3. Finalizace projektu, práce na prezentaci projektu nebo teoretické práce