Detail předmětu

Předdiplomní modulový ateliér M3 – urbanismus a krajinná tvorba

FA-MA3-AAk. rok: 2023/2024

V předmětu student připravuje projekt, jehož zpracování formuluje a upřesňuje zadání diplomové práce v rámci zadané lokality nebo problému. Jedná se například o zpracování rozsáhlých analýz, strategických studií nebo experimentálních projektů. Předdiplomní projekt není součástí diplomové práce.
Témata modulu Urbanismus a krajinná tvorba jsou věnována zejména problematice sídel a urbanizované krajiny. Problematika je řešena v různém měřítku dle konkrétního zadání jako část sídla, sídlo jako celek, sídlo v krajině nebo krajina se sídly. Studentské práce se zaměřují na sídla různých velikostí a významu. Problematika rozvoje sídel a urbanizované krajiny je řešena pomocí nástrojů urbanistické studie nebo územního plánování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce. Povinný obsah a rozsah výstupu reflektuje zadanou problematiku a je definován vedoucím práce na začátku semestru.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
 • A: excelentní projekt s osobním přínosem, všechny aspekty a složky projektu jsou výborné až excelentní
 • B: velmi dobrý projekt či výborný projekt s dílčími nedostatky
 • C: dobrý projekt, řemeslně korektní
 • D: řemeslně korektní projekt s dílčími nedostatky
 • E: dostatečně zpracovaný projekt, splnění všech zadaných úkolů, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E), se hodnotí jako nevyhovující.

Vedoucí práce je oprávněn požadovat souběžné či předchozí absolvování vybraných povinně volitelných předmětů.
Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce a na průběžných kritikách. Povinné je odevzdání projektu splňujícího podmínky blíže specifikované vedoucím práce na začátku semestru.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je připravit předdiplomní projekt.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
NORBERG-SCHULZ, Christian, Petr KRATOCHVÍL a Pavel HALÍK. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. : il., mapy, plány ; 25 cm. ISBN 978-80-7363-303-5. (CS)
GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, xi, 261 s. : il. (převážně barev.), plány ; 26 cm. ISBN 978-80-260-2080-6. (CS)
LYNCH, Kevin, Lenka POPELOVÁ a Jaroslav HUŤA. Obraz města = The image of the city. Praha: Polygon, 2004, xi, 202 s. : il., plány. ISBN 80-7273-094-0. (CS)
SITTE, Camillo a Vladimír BURIÁNEK. Stavba měst podle uměleckých zásad. 2. české vyd. ÚÚR : ABF, 2012, 111 s. : il., 1 portrét, plány, faksim. ; 23 cm. ISBN 978-80-87318-21-8. (CS)
SCHLAFFEROVÁ, Hannelore. City: Život v ulicích plánovaného města. Zlín: Archa, 2017. ISBN 978-80-87545-48-5. (CS)
OSWALT, Philipp. Shrinking cities. New York: Distributed by D.A.P./Distributed Art Publishers, 2006. ISBN ISBN978-3-7757-1682-6. (EN)
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Brno: Host, 2012, 207 s. : il., mapy, plány ; 21 cm. ISBN 978-80-7294-592-4. (CS)
KRATOCHVÍL, Petr. Veřejný prostor v ohrožení?: aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018, 143 stran : ilustrace. ISBN 978-80-88283-18-8. (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. (CS)

Doporučená literatura

Zlatý řez (časopis). Praha: Zlatý řez. ISSN 1210-4760. (CS)
Česká architektura (ediční řada). Praha: Prostor. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace --- (do 2022) , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:
 1. Analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu
 2. Práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení
 3. Finalizace projektu, práce na prezentaci projektu