Detail předmětu

Příprava diplomové práce M6 – výzkum, teorie a kritika

FA-DP6-AAk. rok: 2023/2024

V předmětu student připravuje architektonicko-urbanistické řešení zadané diplomové práce.
Modul Výzkum, teorie a kritika se zaměřuje na formulování individuálních výzkumných a teoretických problémů/zadání, jejich testování a řešení. Obecnými východisky individuálních způsobů a postupů výzkumu jsou: formulace architektonických otázek, problémů a zadání; kritická práce s literaturou a studovanými projekty (hledání architektonických precedentů, autorských způsobů a postupů výzkumu a navrhování); analýza, komparace a testování ve vlastním zobrazení/textu; specifikace nového, dosud ne(vy)řešeného architektonického zadání a variantní návrhy postupů řešení. Modul umožňuje celou škálu výstupů řešených projektů: architektonické a urbanistické studie, výzkum v archivech a in situ protokoly výzkumu, kniha a/nebo model, instalace/výstava, video, akce ve veřejném prostoru apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

30

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce podle zadání a podle vnitřní normy Pravidla pro studium na FA.
Konkrétní obsahovou specifikaci definuje zadání diplomové práce, předané studentovi písemnou formou. Diplomová práce zpravidla obsahuje:
 • teoretickou část v rozsahu stanovenou zadáním diplomové práce
 • textovou průvodní část
 • urbanistický kontext
 • architektonické a provozní řešení
 • stavebně konstrukční řešení
 • fyzický model
V modulu M6 je přípustné také zpracování teoretické práce. Náležitosti práce jsou stanoveny vnitřními normami VUT.
Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce a na průběžných kritikách. Povinné je odevzdání projektu splňujícího podmínky blíže specifikované v zadání diplomové práce a dodržení termínu odevzdání (předem stanoveného v zadání diplomové práce).
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je připravit diplomový projekt. Diplomový projekt prokazuje nabytí nutných dovedností, schopností a znalostí v souladu s profilem absolventa. Zároveň diplomový projekt adekvátně svému významu prezentuje připravenost studenta vstoupit do praxe a dalšího stupně své odborné přípravy ve smyslu získání autorizace ČKA.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže dovednosti, schopnosti a znalosti v souladu s profilem absolventa.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže připravenost vstoupit do praxe a dalšího stupně své odborné přípravy ve smyslu získání autorizace ČKA.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže schopnost navrhovat zcela samostatně architektonické a provozní řešení staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz, konstrukci a/nebo urbanistické vazby.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže schopnost aplikace všech souvisejících zákonných a normových požadavků na architektonický/urbanistický návrh.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže schopnost řádného teoretického zdůvodnění svého návrhu.

Základní literatura

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
NORBERG-SCHULZ, Christian, Petr KRATOCHVÍL a Pavel HALÍK. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. : il., mapy, plány ; 25 cm. ISBN 978-80-7363-303-5. (CS)
TICHÁ, Jana, Rostislav ŠVÁCHA a Milena SRŠŇOVÁ (eds.). Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011. Praha: Zlatý řez, 2018. ISBN 978-80-88033-03-5. (CS)
SCHLAFFEROVÁ, Hannelore. City: Život v ulicích plánovaného města. Zlín: Archa, 2017. ISBN 978-80-87545-48-5. (CS)
Zlatý řez (časopis). Praha: Zlatý řez. ISSN 1210-4760. (CS)
Česká architektura (ediční řada). Praha: Prostor. (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)
DOUCET, Isabelle; JANSSENS, Nel (Eds.): Transdisciplinary Knowledge Production: Towards Hybrid Modes of Inquiry in Architecture and Urbanism. Zurich: Springer 2011. ISBN: 978-94-007-0103-8 (EN)
SIMON, Herbert A. The Sciences of the Artifitial. Cambridge, MA: The MIT Press, 1969. ISBN 978-0262691918. (EN)
IMHOF, Barbra; GRUBER, Petra (Eds.). Build to Grow. Zurich: Springer, 2016. (EN)
MALLGRAVE, Harry Francis. Architectural Theory: Volume I – An Anthology from Vitruvius to 1870. Oxford UK: Blackwell Publishing, 2006. ISBN 978-1405102582. (EN)
HAYS, Michael (Ed.) Architecture Theory Since 1968. Cambridge - MA: MIT Press, 1998. ISBN 978-0262581882. (EN)

Doporučená literatura

Centre for Design Research (webpage). URL: http://designresearch.no (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace --- (do 2022) , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor