Detail předmětu

Stavitelství a environmentální inženýrství 2

FA-SE2-KAk. rok: 2023/2024

Předmět stavitelství a environmentální inženýrství 2 navazuje na poznatky a dovednosti získané v technických předmětech bakalářského studijního programu. Dojde v něm k prohloubení vědomostí z oblasti navrhování architektury a stavebních konstrukcí s respektováním environmentálních souvislostí, které ovlivňují probíhající proměny životního prostředí. Zohledněny budou spojitosti, které charakterizují současnou epochu. Především důsledky globální změny klimatu působící na ekosystémy, čerpání neobnovitelných energetických zdrojů či využívání obnovitelných zdrojů energie. Verifikace poznatků se uskuteční formou exkurzí organizovaných na reálných stavbách. Předmět je založen na aktuálních poznatcích z oboru, které jsou předávány zejména prostřednictvím exkurzí, obsah předmětu je každý vyučovaný semestr různý.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavitelství (US)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

K hodnocení budou sloužit následující instrumenty:
A. Míra aktivit uplatněných při zapojení studenta do výuky, přičemž každá neúčast bude hodnocena srážkou 10 bodů.
B. Výsledek testu, hodnocený stobodovou stupnicí.
C. Úroveň přednesené seminární práce, hodnocené stobodovou stupnicí.
D. Výsledná klasifikace bude stanovena průměrem z položek A. až C. K získání klasifikovaného zápočtu musí student získat alespoň 50 % bodů.
Výuka je povinně volitelná. Vždy při zahájení první hodiny se uskuteční kontrola účasti. Připouští se nejvýše 2 absence, bez náhrady. Po představení závěrečného tématu (v 9. týdnu) se uskuteční test, který ověří míru poznatků, jež student v předmětu získal.
Další formou kontroly bude prezentace studentovy seminární práce uskutečněná formou přednášky s podporou digitální techniky. Tyto práce budou prezentovány v 8. až 13. týdnu.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu stavitelství a environmentální inženýrství je dále rozvinout vědomosti, které si studenti osvojili již v bakalářském studijním programu. Budou se týkat navrhování architektury, implementace stavebních konstrukcí a respektování aktuálních environmentálních souvislostí plynoucích z probíhající globální klimatické změny, extenzivního čerpání neobnovitelných energetických zdrojů a tendencí vedoucích k obnovitelným zdrojům energie (OZE).
Student v předmětu stavitelství a environmetální inženýrství:
– Obohatí své poznatky o vědomosti, které mu umožní kreativním způsobem a na soudobé úrovni rozvíjet architektonický koncept.
– Na reálných stavbách, které navštíví na exkurzích, dostane příležitost ověřit své poznatky a míru znalostí nabytých v dosavadním studiu.
– Seznámí se s konkrétními budovami, které obsahují moderní stavební konstrukce a technologie.
– Prostřednictvím kritického přístupu si vytvoří názor na estetickou kvalitu stavebního díla realizovaného v podmínkách, které respektují požadavky plynoucí z klimatické změny.
– Výsledky z této části studia se stanou oporou k samostatné tvorbě v dalším studiu a také v praxi.
– Přiblíží se mu téma navrhování a užívání budov z pohledu udržitelné architektury.
– Získá podporu k aplikaci vlastních prací ve standardech šetrných k fosilním energetickým zdrojům.
– Uvědomí si, jak zacházet s OZE, které jsou chápány jako příspěvek ke snížení účinku klimatické změny.

Základní literatura

Časopis Detail ISSN 0011-9571. (DE)
CHYBÍK, Josef. Energeticky úsporná výstavba. Brno: VUTIUM, 2012, ISBN 978-80-7204-813-7. (CS)
TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 1-3. Praha: Grada, 2008, ISSN 978-80-247-2061-6. (CS)
Průběžný monitoring českých a zahraničních periodik a publikací. (CS)

Doporučená literatura

HAUSER, Gerd. Timber Construction Manual. Basel: Birkhäuser, 2004. ISBN 3-7643-7025-4. (EN)
CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2532-1 (CS)
EBERLE, Dietmar. 9x9. Birkhäuser, 2018, Basel. ISBN 978-3035606331 (CS)
NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA, 2009, ISBN 978-80-8076-077-9. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace --- (do 2022) , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Environmentální vlivy, které doprovázejí současnou výstavbu
2. Interakce architektonického díla a změněných přírodních vlivů
3. Exkurze na rozestavěnou budovu
4. Exkurze na rozestavěnou budovu
5. Exkurze na rozestavěnou budovu
6. Exkurze na dokončenou budovu
7. Exkurze na rekonstruovanou budovu
8. Klimatická změna a její vliv na ekosystémy + studentské seminární práce
9. Energeticky úsporná výstavba v kontextu s architektonickou kvalitou + test
10. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
11. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
12. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
13. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací + klasifikace