Detail předmětu

Odborná angličtina 1 (úroveň B2)

FA-OA1-NAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na studium autentických architektonických textů v angličtině, ze kterých studenti získají soudobou odbornou terminologii potřebnou pro popis svých projektů a pro práci architekta v mezinárodním týmu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav zobrazování (UZ)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnoceno je odevzdané psané shrnutí vlastního projektu a ústní zkouška.
Ústní zkouška má za cíl ověřit studentovy znalosti odborné terminologie potřebné pro vykonávání profese architekta a má 2 části:
 • ústní prezentace vlastního projektu a následná diskuze,
 • rozhovor na vybrané téma vážící se k vysokoškolskému studiu a architektonické praxi.
K úspěšnému zvládnutí musí student v anglickém jazyce prokázat, že je schopen srozumitelně představit svůj projekt, správně používat základní terminologii svého oboru a popsat své studium na VUT.
Student se povinně zúčastní minimálně 80 % výuky, vypracuje psané úkoly a vykoná závěrečnou zkoušku formou prezentace a rozhovoru na vybrané téma. Zameškanou účast lze po předchozí domluvě nahradit vypracováním psaného úkolu.
V případě omluvy lze se souhlasem vyučujícího nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvíjet studentovu kompetenci komunikovat v anglickém jazyce tak, aby v jazyce získal schopnost používat získané odborné znalosti (viz standardy MŠMT 2016).
Cílem výuky je poskytnout studentům odbornou anglickou terminologii potřebnou pro prezentaci svých architektonických projektů v angličtině ústní a psanou formou.
Cílem zkoušky je ověřit studentovu schopnost komunikovat v anglickém jazyce v situacích spojených se studiem a prací architekta na úrovni B2 dle CEFR.
 • Student si osvojí základy odborné angličtiny potřebné pro zahraniční studium nebo pro vykonání stáže v zahraničním architektonickém studiu.
 • Student bude znát současnou anglickou terminologii pro popis obytných budov a jejich okolí.
 • Student bude schopen představit svůj architektonický projekt v mluvené angličtině a reagovat na základní otázky k projektu.
 • Student bude umět popsat stavební pozemek, konstrukci, fasádu, materiály a funkce budovy.
 • Student bude schopen vytvořit část výkresové dokumentace s anglickým popisem.
 • Student bude umět napsat abstrakt k projektu v odborném stylu.

Základní literatura

Heidenreich, S. English for Architects and Civil Engineers. Wiesbaden: Vieweg Teubner Verlag, 2010. ISBN 978-3-8348-0950-6. (EN)

Doporučená literatura

Wallwork, A. English for Interacting on Campus. Springer, 2016. ISBN 978-3-319-28732-4 (EN)
Vince, M. Macmillan English Grammar in Context. Oxford: Macmillan, 2008. ISBN 978-1-4050-7140-6. (EN)
Powell, M: Dynamic Presentations, Cambridge University Press 2011. ISBN 978-0-521-15004-0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BE_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB bakalářský

  obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní odborná terminologie. Práce s odbornými slovníky. Popis exteriéru domu
 2. Popis konstrukce rodinného domu. Regionální rozdíly v terminologii
 3. Stavební materiály, popis jejich vlastností v architektuře
 4. Typy architektonických výkresů a dokumentace. Popis situace domu
 5. Dispozice a funkční zónování domu. Popis půdorysu
 6. Obytné budovy. Klasifikace a popis dispozice
 7. Veřejné budovy. Klasifikace a funkce
 8. Renovace budov. Tipy, jak prezentovat v cizím jazyce
 9. Urbanismus a prostorové uspořádání
 10. Veřejný prostor. Popis a funkce. Psaní abstraktů
 11. Nácvik prezentace studentských projektů. Životopis v anglickém jazyce
 12. Nácvik prezentace studentských projektů. Portfolio v anglickém jazyce
 13. Konzultace odevzdaných abstraktů a životopisů

eLearning