Detail předmětu

Stavební materiály

FA-STM-KAk. rok: 2023/2024

Předmět představuje přehled základních nejhojněji užívaných materiálů v soudobém stavebnictví. Nejsou opomenuty ani takové, které byly užívány velmi často v minulosti a se kterými se je možno setkat při stavebních úpravách stávajících objektů. Budou diskutovány základní charakteristiky, silné a slabé stránky jednotlivých materiálů. V rámci předmětu proběhne i prezentace výrobků, které jsou vysoce významné a kombinují základní diskutované materiály (např. výplně otvorů), stejně tak bude prostor věnován základním vlastnostem podloží (geologie).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Ústav stavitelství (US)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Řádné ukončení předmětu je podmíněno absolvováním zkoušky. Forma zkoušky je písemná (test s výběrem možností, zakreslování a popis jednoduchých schémat, případně krátké slovní odpovědi na zadanou otázku). Ověřovány jsou znalosti, které byly jakoukoli formou prezentovány na přednáškách. Maximální počet bodů ze zkoušky je 100, minimum pro úspěšné složení zkoušky je 50 bodů.
Hodnocení předmětu je v souladu s ECTS a Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně.
Předmět je vyučován výhradně formou přednášek. Účast na přednáškách není kontrolována. Přednášky jsou bez možnosti náhrady.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení se základním sortimentem materiálů i vybraných výrobků používaných především v soudobém stavebnictví, s jejich základními vlastnostmi, limity použití a možnostmi jejich progresivního využití.
– Student získá orientaci v základním sortimentu stavebních materiálů a výrobků.
– Student si osvojí schopnost samostatně a uvážlivě zvolit vhodné stavební materiály pro konkrétní stavební objekt.
– Student nabude základní znalosti v kompatibilitě/nekompatibilitě jednotlivých stavebních materiálů.
– Student bude schopen orientace v silných a slabých stránkách užitých či navrhovaných materiálů/výrobků ve stavebnictví.
– Student získá schopnost rozpoznat základní rizika užitých/navržených stavebních materiálů/výrobků.

Základní literatura

SVOBODA, Luboš. Stavební hmoty. 2. přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-808-0760-571. (CS)
CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: Grada, 2009. Stavitel. ISBN 978-80-247-2532-1. (CS)
COLLEPARDI, Mario. Moderní beton. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2009. Betonové stavitelství. ISBN 978-80-87093-75-7. (CS)
Dřevo od A do Z. 3. vyd. Čestlice: Rebo, 2010. ISBN 978-80-255-0389-8. (CS)
BOROVEC, Petr. Malby a nátěry. 2., aktualiz. vyd. Vážany nad Litavou: JoshuaCreative, 2010. ISBN 978-80-904414-2-2. (CS)
PTÁČEK, Petr. Ochrana dřeva. Praha: Grada, 2009. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-2326-6. (CS)
SLAVÍČKOVÁ, Jolana a Milan ROCHLA. Nové Rochlovy stavební tabulky. 4. díl, Výplně otvorů. Stínění, zatemňování a zabezpečování otvorů. Materiály a výrobky pro zasklívání. Stavební kování + seznam platných ČSN. Praha: Ehrman & Forster, 2001. ISBN 80-902397-3-0. (CS)
ŽABIČKOVÁ, Ivana. Hliněné stavby. Brno: ERA, 2002. Technická knihovna. ISBN 80-86517-21-7. (CS)
ŽABIČKOVÁ, Ivana, Kateřina ŠMARDOVÁ a Alena KARASOVÁ. Stavět z hlíny - jak a proč. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2009. ISBN 978-80-254-3906-7. (CS)
NOVOTNÝ, Marek. Tepelné izolace a stavební tepelná technika. Praha: ABF, 1994. Stavby a rekonstrukce. ISBN 80-901608-0-8. (CS)
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ a Jiří LABUDEK. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3661-4. (CS)
TOURKOVÁ, Jana. Geologie pro architekty. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-05088-0. (CS)
MÁRTON, Jan. Stavby ze slaměných balíků: slaměné izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí, hliněné omítky, ozeleněné střechy. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Liberec: J. Márton, 2014. ISBN 978-80-260-5713-0. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace --- (do 2022) , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace --- (do 2022) , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vápno, cement, sádra, přísady, příměsi
2. Zdící prvky keramické, pórobetonové, betonové
3. Ocel, ocelové výrobky a konstrukce
4. Beton, betonové výrobky a konstrukce
5. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
6. Materiály pro střešní krytiny a střešní konstrukce
7. Stavební izolace
8. Ochranné nátěry a hmoty pro betonové, ocelové a dřevěné konstrukce
9. Stavební sklo a výplně otvorů
10. Plasty
11. Zeminy a kamenivo
12. Hlína, kámen a přírodní materiály v architektuře
13. Materiály pro povrchové úpravy

eLearning