Detail předmětu

Stavitelství a environmentální inženýrství 1

FA-SE1-KAk. rok: 2023/2024

Předmět stavitelství a environmentální inženýrství 1 rozvíjí poznatky z technických předmětů bakalářského studijního programu. Je zaměřen na energeticky úsporné metody uplatněné při navrhování budov. Předmět je založen na aktuálních poznatcích z oboru, které jsou předávány zejména prostřednictvím exkurzí, obsah předmětu je každý vyučovaný semestr různý.
Studenti budou seznámeni s:
A. environmentálně udržitelnými koncepcemi použitými při navrhování budov;
B. metodami, které se používají při recyklaci látek a zdrojů;
C. způsoby řešení energeticky úsporných budov podpořených konkrétními příklady;
D. aplikací obnovitelných zdrojů a použití materiálů s úzkou environmentální stopou;
E. řešeními, která za předpokladu úspornosti nepostrádají architektonickou kvalitu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavitelství (US)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

K hodnocení budou sloužit následující instrumenty:
A. Míra aktivit uplatněných při zapojení studenta do výuky, přičemž každá absence bude hodnocena srážkou 10 bodů ze stobodové stupnice.
B. Výsledek testu, hodnocený stobodovou stupnicí.
C. Úroveň přednesené seminární práce, hodnocené stobodovou stupnicí.
D. Výsledná klasifikace bude stanovena průměrem z položek A. až C. K získání klasifikovaného zápočtu musí student získat alespoň 50 % bodů.
Výuka má charakter povinné výuky. Vždy při zahájení první hodiny se uskuteční kontrola účasti. Připouští se nejvýše 2 absence, a to bez náhrady. Po představení závěrečného tématu (v 9. týdnu) se uskuteční test, který ověří míru poznatků, které student v předmětu získal.
Další formou kontroly bude prezentace studentovy seminární práce uskutečněná formou přednášky s podporou digitální techniky. Tyto práce budou prezentovány v 8. až 13. týdnu.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvinout poznatkovou základnu dosud získanou v technických disciplínách a propojit ji s poznatky z architektonických a uměleckých předmětů. Jedná se především o podporu vzdělání v oblasti stavebních konstrukcí pozemních staveb, prezentovaných v souvislostech s nejnovějšími výstupy vědy a techniky. K tomu bude sloužit studium literatury. Z hlediska poznání praxe jsou plánovány exkurze. V jejich rámci budou studenti verifikovat, jak se poznatky, které získali ve výuce, uplatňují v reálné praxi.
Student v předmětu energeticky úsporné stavitelství:
– Především prostřednictvím exkurzí na reálných stavbách ověří své poznatky a míru znalostí získaných v dosavadním studiu.
– Obohatí své poznatky o vědomosti, které mu umožní kreativním způsobem rozvíjet architektonický koncept.
– Pozná konkrétní budovy, které obsahují moderní stavební konstrukce a technologie.
– Kritickým přístupem si vytvoří názor na estetickou kvalitu stavebního díla.
– Výsledky z této části studia se stanou oporou k samostatné tvorbě v dalším studiu a také v praxi.
– Kriticky přistoupí k navrhování a užívání budov z pohledu udržitelné architektury.
– Uvědomí si potřebu aplikovat architektonické návrhy ve standardech šetrných k fosilním energetickým zdrojům.
– Pozná, jak zacházet s obnovitelnými zdroji energie.
– Zaměří se na architektonické navrhování, které povede k omezení produkce látek přispívajících k vytváření klimatické změny.

Základní literatura

Časopis Detail ISSN 0011-9571. (DE)
CHYBÍK, Josef. Energeticky úsporná výstavba. Brno: VUTIUM, 2012, ISBN 978-80-7204-813-7. (CS)
TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 1-3. Praha: Grada, 2008, ISSN 978-80-247-2061-6. (CS)

Doporučená literatura

HAUSER, Gerd. Timber Construction Manual. Basel: Birkhäuser, 2004. ISBN 3-7643-7025-4. (EN)
CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2532-1 (CS)
EBERLE, Dietmar. 9x9. Birkhäuser, 2018, Basel. ISBN 978-3035606331 (CS)
NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA, 2009, ISBN 978-80-8076-077-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program ARCHURB bakalářský

  obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program B_A+U bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace --- (do 2022) , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace --- (do 2022) , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Východiska k energeticky úspornému navrhování budov
2. Stavební materiály a technologie vhodné k navrhování energeticky úsporných budov
3. Exkurze na rozestavěnou budovu
4. Exkurze na rozestavěnou budovu
5. Exkurze na rozestavěnou budovu
6. Exkurze na dokončenou budovu
7. Exkurze na rekonstruovanou budovu
8. Přírodní materiály pro výstavbu nízkoenergetických budov + prezentace seminární práce
9. Rekonstrukce budov s využitím nových materiálů + test
10. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
11. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
12. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
13. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací + klasifikace

Exkurze

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning