Detail předmětu

Stavební právo v architektonické praxi

FA-SP2-KAk. rok: 2023/2024

Poskytnout studentům vybrané informace o platné právní úpravě výkonu povolání autorizovaného architekta a vztahů s tím souvisejících. Na praktických příkladech prohloubit znalosti studentů v oblasti stavebního zákona a pravidel při územním plánování a umisťování a povolování staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Vstupní znalosti

Základní orientace v oblasti očanského práva, územního plánování a stavebního řádu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V úvodu přednášky 5. a 10. týdne se uskuteční krátký průběžný kontrolní písemný test z probrané látky (termín kontrolního testu může být vyučujícím s ohledem na charakter probírané látky změněn).
Závěrečná zkouška se uskuteční formou písemného testu, opravný termín může být ústní.
Klasifikace:
1. průběžný test: 10 %,
2. průběžný test: 10 %,
zkouška: 80 % z celkového hodnocení.
Student se povinně zúčastní obou průběžných testů.

Učební cíle

Na praktických ukázkách prohloubit znalosti o nástrojích územního plánování a pravidlech pro umiťování a povolování staveb dle platné české legislativy.

 • Student získá přehled o možnostech koordinace rozvoje území nástroji územního plánování.
 • Student získá znalosti potřebné pro projednávání záměru s dotčenými orgány a se stavebním úřadem.
 • Student získá přehled o právních předpisech potřebných pro samostatný výkon architektonické praxe.
 • Student bude umět uplatnit postupy stavebního zákona při umísťování a povolování staveb.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (CS)
Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (CS)
Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (CS)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (CS)
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. (CS)
Stavební právo. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo. (CS)
Ústav územního rozvoje: publikační činnost, územní plánování, stavební řád, mapový portál, stanoviska a metodiky. On line https://www.uur.cz/

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace --- (do 2022) , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Územní plánování:

 1. Úvod, zákon 283/2021 Sb., základní pojmy. Orgány územního plánovaní, další účastníci. Nástroje územního plánování. ÚAP.
 2. ZÚR, územní plán, regulační plán – jejich obsah a postup pořizování. Jednotný standard ÚPD. Zastavěné území. Územní opatření. Související legislativa.
 3. Územní plánování na republikové úrovni (PASK, PÚR).

Stavební řád:

 1. Stavební zákon č. 283/2021 Sb. - úvod, pojmy
 2. Stavební zákon - soustava stavebních úřadů, stavební právo hmotné
 3. Stavební zákon - stavební řád (část I.) - řízení o povolení záměru
 4. Stavební zákon - stavební řád (část II.) - nestavební záměry, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání, náhrada za škodu
 5. Stavební zákon - stavební řád (část III.) - řízení o užívání, odstraňování staveb a terénních úprav, mimořádné postupy, nález
 6. Stavební zákon - činnosti ve výstavbě, povinnosti zúčastněných osob, informační systémy veřejné správy
 7. Stavební zákon - kontrola, sankce, přestupkový zákon
 8. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu a povolování výjimek z nich
 9. Správní řád č. 500/2004 Sb., zásady správního řízení, rozhodování
 10. Zákon o vyvlastnění a liniový zákon, soustava vyvlastňovacích úřadů, rozhodování

Obecně přednášky povinné nejsou, ale výsledky kontrolních testů, které se uskuteční během výuky v rámci vybraných přednášek, se započítají do celkového hodnocení. Datum konání testu bude předem oznámen.

eLearning