Detail předmětu

Architekt v praxi

FA-ARP-KAk. rok: 2023/2024

Poskytnout studentům informace o aspektech architektonické praxe, výkonu státní správy, možnostech uplatnění, profesním prostředí, smyslu, odpovědnosti, metodice práce ap.
Přednášky jsou zaměřeny na získání základních znalostí potřebných pro vstup do profese a vedení vlastní praxe či jiných souvisejících aktivit (proces založení vlastní projekční kanceláře, právní formy společností, vedení účetnictví, jednotlivé projekční stupně, objektovost, náležitosti stavebního řízení apod.).
Základní teoretické znalosti získané na přednáškách jsou prakticky využívány na jednoduchých úkolech zpracovávaných v rámci seminářů. Znalosti získané v rámci těchto přednášek přiblíží studentům problémy, které mohou po absolutoriu nastat v oblasti praktického konání.
Do předmětu budou zvány významné osobnosti architektonického prostředí z různých oblastí působení, z center i z provincie, s delší i kratší stáží.
Náplní předmětu bude představení vybraných architektů s praxí v ČR i v zahraničí v různých oborech – architektura budov, urbanismus, interiér, památková péče, správa a samospráva, podpora a propagace architektury.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je písemná a ústní. Výsledná klasifikace je tvořena ze 75 % výsledkem zkoušky, 25 % kvalitou odevzdané práce.
Podmínkou pro přístup ke zkoušce je odevzdání všech zadaných úkolů. Odevzdaný úkol musí obsahově splňovat všechny zadané požadavky.

Učební cíle

 • Schopnost orientace v současných platných právních normách a předpisech týkajících se realizování vlastní architektonické praxe, výkonu státní správy a v dalších činnostech v oblasti architektury (architekt jako tvůrce, teoretik, kritik, pedagog, politik, manažer, aktivista, propagátor).
 • Získání základních informací a znalostí potřebných pro aktivity v praxi:
  • profesní prostředí
  • podmínky výkonu profese, uplatnění
  • tvorba a manažment, smluvní vztahy, náležitosti, předmět, cena/honorář
  • standardy výkonů
  • zakázka

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

PLOS, Jiří. Stavební zákon s komentářem: pro praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 8024738651 (CS)
Legislativa – právní předpisy, standardy výkonů a dokumentace, vzorové smlouvy a komentáře [online]. Dostupné z: https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa (CS)
Kalkulačka – stanovení honoráře architekta [online]. Dostupné z: https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace --- (do 2022) , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Architekt, architektura, statek veřejného zájmu
 2. Svět, natura a kultura, architektura jako věc i dílo kulturního kódu a vystavěného prostředí
 3. Dílo, smysl, sémiotika, dějinnost
 4. Profil absolventa, odbornost a kreativita, celoživotní sebevzdělávání
 5. Působnost, uplatnění, kreativní třída
 6. Oprávnění k výkonu povolání, autorizovaní architekti, profesní společenství, etika (profesní)
 7. Partneři ve výstavbě: architekt, klient, zhotovitel. Spory a arbitři
 8. Zakázka, autorské dílo. Smlouva: předmět, čas a (bezpečná) cena plnění
 9. Výkony, standardy, proces
 10. Architekt, tvůrčí osobnost
 11. Architekt ve státní správě a samosprávě
 12. Architekt, propagátor
 13. Architekt, památkář

eLearning