Detail předmětu

Příprava diplomové práce M3 – urbanismus a krajinná tvorba

FA-DP3-AAk. rok: 2023/2024

V předmětu student připravuje architektonicko-urbanistické řešení zadané diplomové práce. Důraz je kladen také na správné teoretické zdůvodnění návrhu – diplomová práce povinně obsahuje písemnou, teoretickou a/nebo kritickou část včetně studované literatury v rozsahu určeném zadáním diplomové práce.
Témata modulu Urbanismus a krajinná tvorba jsou věnována zejména problematice sídel a urbanizované krajiny. Problematika je řešena v různém měřítku dle konkrétního zadání jako část sídla, sídlo jako celek, sídlo v krajině nebo krajina se sídly. Studentské práce se zaměřují na sídla různých velikostí a významu. Problematika rozvoje sídel a urbanizované krajiny je řešena pomocí nástrojů urbanistické studie nebo územního plánování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

30

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce podle zadání a podle vnitřní normy Pravidla pro studium na FA.
Konkrétní obsahovou specifikaci definuje zadání diplomové práce, předané studentovi písemnou formou. Diplomová práce zpravidla obsahuje:
 • teoretickou část v rozsahu stanovenou zadáním diplomové práce
 • textovou průvodní část
 • urbanistický kontext
 • architektonické a provozní řešení
 • stavebně konstrukční řešení
 • fyzický model

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce a na průběžných kritikách. Povinné je odevzdání projektu splňujícího podmínky blíže specifikované v zadání diplomové práce a dodržení termínu odevzdání (předem stanoveného v zadání diplomové práce).
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je připravit diplomový projekt. Diplomový projekt prokazuje nabytí nutných dovedností, schopností a znalostí v souladu s profilem absolventa. Zároveň diplomový projekt adekvátně svému významu prezentuje připravenost studenta vstoupit do praxe a dalšího stupně své odborné přípravy ve smyslu získání autorizace ČKA.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže dovednosti, schopnosti a znalosti v souladu s profilem absolventa.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže připravenost vstoupit do praxe a dalšího stupně své odborné přípravy ve smyslu získání autorizace ČKA.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže schopnost navrhovat zcela samostatně architektonické a provozní řešení staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz, konstrukci a/nebo urbanistické vazby.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže schopnost aplikace všech souvisejících zákonných a normových požadavků na architektonický/urbanistický návrh.
 • Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže schopnost řádného teoretického zdůvodnění svého návrhu.

Základní literatura

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
NORBERG-SCHULZ, Christian, Petr KRATOCHVÍL a Pavel HALÍK. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. : il., mapy, plány ; 25 cm. ISBN 978-80-7363-303-5. (CS)
GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, xi, 261 s. : il. (převážně barev.), plány ; 26 cm. ISBN 978-80-260-2080-6. (CS)
LYNCH, Kevin, Lenka POPELOVÁ a Jaroslav HUŤA. Obraz města = The image of the city. Praha: Polygon, 2004, xi, 202 s. : il., plány. ISBN 80-7273-094-0. (CS)
SITTE, Camillo a Vladimír BURIÁNEK. Stavba měst podle uměleckých zásad. 2. české vyd. ÚÚR : ABF, 2012, 111 s. : il., 1 portrét, plány, faksim. ; 23 cm. ISBN 978-80-87318-21-8. (CS)
SCHLAFFEROVÁ, Hannelore. City: Život v ulicích plánovaného města. Zlín: Archa, 2017. ISBN 978-80-87545-48-5. (CS)
OSWALT, Philipp. Shrinking cities. New York: Distributed by D.A.P./Distributed Art Publishers, 2006. ISBN ISBN978-3-7757-1682-6. (EN)
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Brno: Host, 2012, 207 s. : il., mapy, plány ; 21 cm. ISBN 978-80-7294-592-4. (CS)
KRATOCHVÍL, Petr. Veřejný prostor v ohrožení?: aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018, 143 stran : ilustrace. ISBN 978-80-88283-18-8. (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. (CS)
DOUCET, Isabelle; JANSSENS, Nel (Eds.): Transdisciplinary Knowledge Production: Towards Hybrid Modes of Inquiry in Architecture and Urbanism. Zurich: Springer 2011. ISBN: 978-94-007-0103-8 (EN)
SIMON, Herbert A. The Sciences of the Artifitial. Cambridge, MA: The MIT Press, 1969. ISBN 978-0262691918. (EN)
IMHOF, Barbra; GRUBER, Petra (Eds.). Build to Grow. Zurich: Springer, 2016. (EN)
MALLGRAVE, Harry Francis. Architectural Theory: Volume I – An Anthology from Vitruvius to 1870. Oxford UK: Blackwell Publishing, 2006. ISBN 978-1405102582. (EN)
HAYS, Michael (Ed.) Architecture Theory Since 1968. Cambridge - MA: MIT Press, 1998. ISBN 978-0262581882. (EN)

Doporučená literatura

Zlatý řez (časopis). Praha: Zlatý řez. ISSN 1210-4760. (CS)
Česká architektura (ediční řada). Praha: Prostor. (CS)
Centre for Design Research (webpage). URL: http://designresearch.no (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace --- (do 2022) , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:
 1. Analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu
  Volba kritického, historiografického a/nebo výzkumného a teoretického zaměření práce
  Zahájení práce na návrhu vlastních zobrazovacích, analytických a interpretačních nástrojů a postupů: textové, architektonické-vizuální a architektonické-prostorové
  Formulování hlavní výzkumné otázky a otázek vedlejších. Formulace postupů, metod a metodologie bádání k diplomní práci. Formulace hypotézy (teze) a její ověřování
 2. Práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení
  Práce na teoretické části diplomové práce
 3. Finalizace projektu a textové části
  Práce na prezentaci projektu