Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2

FA-PS2-KAk. rok: 2023/2024

Poznání stavebního objektu jako součásti obecného prostoru s hierarchií systémů a systémy struktur. Stavební konstrukce konstrukčně jednoduchých objektů, jejich návaznosti, zákonitosti jejich užití. Převod obecných zkušeností na soustavu částí objektů a hlavních konstrukcí. Analýza realizovaných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavitelství (US)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen při splnění požadované docházky, odevzdání veškeré samostatné práce a absolvování zápočtového testu na min. 15 bodů ze 30 možných. Termíny odevzdání samostatných úkolů a termíny kontrolních testů jsou stanoveny vyučujícím formou písemného zadání na začátku semestru a jsou závazné.
Předmět je absolvován úspěšným složením písemné zkoušky sestávající se z teoretické a praktické (výkresové) části.
Povinná účast na seminářích se dvěma omluvenými absencemi, další absence je možné nahradit po dohodě s vyučujícím v jiném semináři nebo ji lze ze zvlášť závažných zdravotních důvodů omluvit.
Přednášky jsou nepovinné.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je poznání stavebního objektu po konstrukční stránce. Znalost vztahu mezi konstrukcí zastřešení a střešního pláště s dispozičním řešením a okrajovými podmínkami působící na stavební konstrukci.
– Student si vyzkouší aplikaci jednotlivých konstrukčních řešení na jednoduchém stavebním objektu.
– Student bude znát zákonitosti užití tradičních vázaných krovových konstrukcí.
– Student bude znát zákonitosti užití moderních krovových konstrukcí.
– Student si bude uvědomovat rizika plynoucí z využití podstřešních prostor a podkroví.
– Student bude znát zákonitosti návrhu plochých a provozních střech.
– Student bude znát zákonitosti návrhu podlah a vnitřních příček.
– Student se seznámí se základy a zásadami řešení požární bezpečnosti staveb.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

HÁJEK, Václav, Luděk NOVÁK a Jindřich ŠMEJCKÝ. Konstrukce pozemních staveb 30: kompletační konstrukce. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. (CS)
Odborné časopisy: Stavitel, Stavba, Materiály pro stavbu, Architectural Review, Architecture et Technique, Detail (CS)

Doporučená literatura

SEDLÁČKOVÁ, Marie a Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ. Pozemní stavitelství: kreslení stavebních konstrukcí a výkresů pozemních staveb. Brno: PC-DIR, 1995. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0738-7 (CS)
MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství. [Díl] 1. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997. ISBN 80-7078-503-9. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a84d9120-e5c2-11e5-bdc9-005056827e52 (CS)
ČSN – řady 01 a 73 (CS)
BILL, Zdeněk a Vladimír ŽĎÁRA. Zastřešení budov. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1998. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 80-902460-8-7. (CS)
VINAŘ, Jan. Historické krovy: typologie, průzkum, opravy. Praha: Grada, 2010. Stavitel. ISBN 978-80-247-3038-7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:e04966c0-2aa7-11e5-8cc8-005056827e52 (CS)
CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché střechy: praktický průvodce. Praha: Grada, 2009. Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:8067b0a0-de70-11e4-8565-005056827e52 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
    specializace --- (do 2022) , 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný
    specializace --- (do 2022) , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zastřešení budov I – úvod, přehled, konstrukční a technické požadavky
2. Zastřešení budov II – tradiční krovové soustavy
3. Zastřešení budov III – moderní krovové soustavy
4. Zastřešení budov IV – problematika plášťů šikmých střech a podkroví
5. Ploché střechy jednoplášťové
6. Ploché střechy víceplášťové
7. Střechy s provozními vrstvami
8. Klempířské práce stavební
9. Příčky, funkce, požadavky, materiálové možnosti a užití
10. Vnitřní podlahy a dlažby, funkce, požadavky, konstrukční úpravy, materiálové řešení
11. Venkovní pochozí plochy, funkce, požadavky, konstrukční úpravy, materiálové řešení
12. Požární ochrana budov I
13. Požární ochrana budov II

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning