studijní program

Účetnictví a daně

Fakulta: FPZkratka: BAK-UADAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0411A050004

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního programu „Účetnictví a daně“ je poskytnout vysokoškolské bakalářské studium, v jehož průběhu získají studenti základní teoretické znalosti, které jsou standardem pro ekonomické obory, a dále praktické a vzájemně provázané odborné znalosti financí, daní, účetnictví podnikatelských subjektů a vybraných oblastí soukromého a veřejného práva. Akcent je kladen na porozumění širších souvislostí a vazeb, což umožní absolventům celostní náhled na podnik. Absolventi tohoto programu se vyznačují vysokým stupněm finanční gramotnosti. Výuka je zaměřena i na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopnosti jejich aplikace v praxi.

Navrhovaný bakalářský studijní program je koncipován jako akademicky zaměřený. Nicméně s ohledem na profil studijního programu je ve studijním plánu zahrnuta i odborná praxe, která je s ohledem na budoucí uplatnitelnost absolventů žádoucí. Studijní program připravuje své absolventy nejenom pro další studium v navazujících ekonomicky zaměřených magisterských programech, ale rovněž i k vlastnímu výkonu určitých profesí.

Uplatnění absolventů programu:
V soukromé sféře najdou absolenti své uplatnění na pozici účetních, asistentů auditorů nebo daňových poradců, ve středním managementu podniku či na finančních úsecích podniků. Studijní plán programu „Účetnictví a daně“ vytváří i dobrý základ pro to, aby absolvent programu mohl začít realizovat výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti ekonomického a účetního poradenství.
Absolventi programu najdou své uplatnění i ve veřejné sféře – zejména jako úřední osoby správců daně či na různých pozicích v jiných institucích státní správy.
Po úspěšném ukončení studia v tomto studijním programu mohou jeho absolventi pokračovat také na druhém stupni vysokoškolského vzdělávání v rámci studijních programů akreditovaných v oblasti vzdělávání Ekonomické obory, a to jak na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, tak i na jiných ekonomicky zaměřených fakultách.

Profil absolventa

Rámcový (obecný) profil absolventa

Absolventi studijního programu prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
• znalosti klíčových ekonomických pojmů a kategorií;
• znalosti finanční a účetní problematiky obecně a v návaznosti na užší profilaci absolventa daného programu;
• znalosti matematicko-statistických metod využitelných při základním zpracování ekonomických dat;
• znalosti relevantního legislativního rámce fungování právnických osob;
• znalost principů investičního a finančního rozhodování.

Absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
• kriticky zhodnotit dopady fiskální a monetární politiky;
• kriticky a komplexně zhodnotit dopady legislativních změn na chod a ekonomiku podniku;
• identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data;
• aplikovat základní koncepty matematicko-statistické analýzy a pravděpodobnostní metody pro analýzu ekonomických dat;
• provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat;
• využívat softwarovou podporu pro organizační, prezentační a analytickou práci.


Výstupy učení ve vztahu k užší profilaci programu

Znalosti
• Absolvent získá teoretické znalosti z oblasti ekonomie, managementu a ekonomiky podniku – zná příslušnou odbornou terminologii, vazby a souvislosti.
• Odborné (z pohledu programu profilové) znalosti absolventa představují zejména znalosti financí, účetnictví a daní podnikatelských subjektů a dále odborné znalosti z vybraných oblastí soukromého a veřejného práva.
• Absolvent zná konstrukční prvky většiny daní a zná systematiku příslušné právní úpravy.
• Absolvent programu zná specifika ekonomiky a financí nepodnikatelských subjektů.
• Absolvent zná ekonomická kritéria rozhodování o formách financování, faktory určování podnikových potřeb, zásady investování a principy sestavení zakladatelského rozpočtu.
• Absolvent zná přístupy a metody užívané k finanční analýze podniku.
• Absolvent rovněž získá znalosti MS Office a základních statistických metod a postupů užívaných pro zpracování dat.
• Absolvováním jazykových předmětů získá absolvent znalosti odborného anglického jazyka minimálně na úrovni B1.


Dovednosti
• Absolvent je schopen charakterizovat základní ekonomické kategorie a principy z pohledu současné mikroekonomické a makroekonomické teorie, chápe stavební prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby.
• Absolvent je schopen aplikovat normy účetních a daňových předpisů při reflexi souvisejícího legislativního rámce a ekonomických souvislostí (např. v kontextu identifikace možných, právem aprobovaných, variant řešení a selekce optimální volby).
• Absolvent je schopen posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí, sestavit kalkulaci nákladů. K danému účelu je schopen využívat softwarové podpory.
• Absolvent dovede aplikovat metody a přístupy užívané k posouzení finančního zdraví podniku.
• Absolvent dovede sestavit zakladatelský rozpočet.
• Absolvent je schopen participovat jako člen týmu, který chápe roli a význam účetnictví a účetních informací pro řízení.
• Absolvent umí využít své komunikační dovednosti při prezentaci své vlastní práce i práce svého týmu a to i v anglickém jazyce, který ovládá slovem i písmem.

Kompetence
• Absolvent je schopen nahlížet na řešené problémy/posuzované hospodářské operace systémově – tj. v širších souvislostech (tj. náhledem ekonomiky podniku, pravidel zakotvených v účetních a daňových předpisech, ale i náhledem úpravy korporátního práva).
• Je schopen posoudit a řešit i méně obvyklé (nestandardní) hospodářské operace.
• Absolvent je schopen vést účetnictví podnikatelských subjektů, navrhovat kroky vedoucí k daňové optimalizaci a vyplňovat daňové přiznání pro daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí.
• Absolvent dokáže participovat na přípravě rozpočtů a posoudit jejich ekonomické dopady.
• Absolvent je schopen posoudit finanční zdraví podnikatelského subjektu.
• Absolvent je schopen kriticky diskutovat o ekonomických dopadech hospodářských operací. Je schopen interpretovat výsledky ekonomických analýz a komunikovat je s pracovníky ostatních útvarů v podniku.
• Absolvent je platným členem pracovních skupin řešících úkoly ve vybraných oblastech podnikové ekonomiky.
• Absolvent dokáže vést jednání v anglickém jazyce.


Klíčové výsledky učení
• Znalost metod a přístupů k hodnocení finančního zdraví podniku.
• Znalost účetnictví podnikatelů odpovídající bakalářskému studijnímu programu.
• Znalost hmotněprávní úpravy daní (důchodové daně, majetkové daně a DPH) a procesněprávní úpravy (daňového řádu) a vzájemných souvislostí (ekonomika/finance, účetnictví a daně).
• Znalost vybraných oblastí a institutů soukromého a veřejného práva.
• Znalost základních postupů pro zpracování a analýzu dat a prezentování výsledků provedených analýz (MS Office).
• Znalost stavebních prvků tržní ekonomiky a jejich vzájemných vazeb.
• Znalost odborného anglického jazyka slovem i písmem.


Profesní profil absolventů

Absolvent studia dokáže:
• posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí;
• sestavit kalkulaci nákladů na činnosti, resp. produkty;
• posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí;
• posoudit finanční situaci podniku a vytvořit základní predikci finančního plánu;
• vést kompletně a samostatně účetnictví malých a středních podniků;
• identifikovat daňové povinnosti živnostníků a malých a středních podniků, v souvislosti s tím navrhovat prostředky vedoucí k jejich daňové optimalizaci;
• sestavovat daňová hlášení pro důchodové daně, majetkové daně a pro DPH;
• jako člen týmu srozumitelně prezentovat ekonomické výsledky a jejich relevanci pro rozhodování v podniku;
• zhodnotit dopad legislativních změn na účetnictví a daně podniku;
• efektivně využívat pro svou práci informační technologie a aplikovat základní statistické metody při zpracování dat.

Charakteristika profesí

V soukromé sféře najdou absolventi své uplatnění na pozicích účetních, asistentů auditorů nebo daňových poradců, ve středním managementu podniku či na finančních úsecích podniků. Studijní program „Účetnictví a daně“ vytváří i dobrý základ pro to, aby absolvent programu mohl realizovat výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti ekonomického a účetního poradenství. Absolventi programu najdou své uplatnění i ve veřejné sféře – zejména jako úřední osoby správců daně či na různých pozicích v jiných institucích státní správy, kde je v tomto ohledu patrná rostoucí poptávka.

Po úspěšném ukončení studia v tomto studijním programu mohou jeho absolventi pokračovat také na druhém stupni vysokoškolského vzdělávání v rámci studijních programů akreditovaných v oblasti vzdělávání Ekonomické obory a to jak na Fakultě podnikatelské VUT v Brně (profilově nejlépe odpovídá studijní program „Účetnictví a finanční řízení podniku“), tak i na jiných ekonomicky zaměřených fakultách.

Podmínky splnění

Studijní plán bakalářského studijního programu „Účetnictví a daně“ je rozvržen do tří let (do šesti semestrů). Studijní povinnosti jsou v zásadě rovnoměrně rozvrženy do jednotlivých semestrů tak, aby minimální počet kreditů v 1. a 2. ročníku byl 60/akademický rok a za celou dobu studia pak minimálně 180.


Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby bakalářské práce a z ústní odborné zkoušky. Ústní odborná zkouška se skládá ze tří základních okruhů:

• Finance a ekonomika podniku: pokrývá předměty Ekonomika podniku, Finance podniku, Finanční analýza a plánování, Základy práva, Právo obchodních korporací.
• Účetnictví: zahrnuje materii předmětů Účetnictví, Finanční účetnictví a Nákladové účetnictví.
• Daně: předměty Zdanění fyzických osob, Zdanění právnických osob, Daň z přidané hodnoty a Účetní a daňové praktikum.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán bakalářského studijního programu „Účetnictví a daně“ je rozvržen do tří let (do šesti semestrů). Studijní povinnosti jsou v zásadě rovnoměrně rozvrženy do jednotlivých semestrů tak, aby minimální počet kreditů v 1. a 2. ročníku byl 60/akademický rok a za celou dobu studia pak minimálně 180.

Výuka probíhá v prvním až pátém semestru po dobu 13 týdnů, v šestém semestru probíhá výuka ve zkráceném semestru 10 týdnů (jde o pravidlo poplatné studiu na FP VUT v Brně, nikoliv o specifikum programu).

Studijní plán bakalářského studijního programu Účetnictví a daně operuje se čtyřmi základními kategoriemi předmětů.

První skupinou jsou základní předměty teoretického základu (Makroekonomie 1, Mikroekonomie 1, Management, Ekonomika podniku, Veřejné finance, Veřejné právo, Finance podniku, Metodika tvorby závěrečných prací). Další kategorií jsou povinné předměty profilujícího základu – mezi ně patří jednak předměty standardně náležející do oblasti Ekonomické obory a dále pak určité specializační předměty odpovídající cíli a profilu absolventa tohoto programu. Jmenovitě se jedná o předměty zaměřené na informatiku, matematiku, finance, účetnictví, daně a vybrané oblasti práva. Jedná se akademický bakalářský studijní program, který vychovává své absolventy nejenom k navazujícímu studiu - zejména pro určité specializační navazující magisterské studijní programy (oblast financí, účetnictví, ekonomika podniku), ale i k případnému výkonu profese ihned po zakončení bakalářského studia. Ke zvýšení a zkvalitnění kompetencí absolventů jsou do studijního plánu zahrnuty odborné praxe (Odborná praxe 1 (120 hod.) a Odborná praxe 2 (120 hod.)). Ke zkvalitnění obsahu závěrečné práce (a to jak po obsahové, tak i formální stránce) jsou ve studijním plánu zahrnuty předměty Informační gramotnost, Předdiplomní seminář a Diplomní seminář.
Studijní plán rovněž zahrnuje povinně volitelné předměty typu B (tedy ty, které nevstupují do státní závěrečné zkoušky: PVB1 – PVB5).

Studenti mají možnost výběru i dalších předmětů – kategorie volitelných předmětů. Ty zahrnují jednak sportovní aktivity nabízené Centrem sportovních aktivit VUT, předměty obsažené v jiných bakalářských studijních programech (při respektování prerekvizit a návazností předmětů), a dále pak tzv. svobodné předměty (předměty nabízené fakultami VUT v rámci celého VUT).

Blíže viz Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu „Účetnictví a daně“.

Studium na vstupu do 1. ročníku předpokládá znalost anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Fakulta podnikatelská vytvořila podmínky i pro studium studentů se zdravotním postižením. Služby jsou studentům poskytovány prostřednictvím Poradenského centra VUT Alfons – viz https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Úspěšní absolventi bakalářského studia, kteří budou mít zájem o další vzdělávání v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultě podnikatelské a splní podmínky přijímacího řízení, budou moci pokračovat ve studiu na FP VUT v Brně. Z nabízených studijních programů je profilově nejbližší program Účetnictví a finanční řízení podniku. Absolventi budou moci pochopitelně pokračovat ve svém studiu i na programech nabízených jinými univerzitami v oblasti Ekonomické obory.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
epPEkonomika podnikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
infPInformatikacs5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
mak1PMakroekonomie 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
manPManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ma1PMatematika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UzpPZáklady právacs3PovinnýzkP - 26ano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
pzmPPraktikum ze základů matematikycs3VolitelnýC1 - 26ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3VolitelnýklC1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IGInformační gramotnostcs2PovinnýCPP - 13ano
ma2PMatematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
mik1PMikroekonomie 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ucePÚčetnictvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UvfPVeřejné financecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UvpPVeřejné právocs3PovinnýzkP - 26ano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3VolitelnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
fpPFinance podnikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UfuPFinanční účetnictvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UopPPrávo obchodních korporacícs3PovinnýzkP - 26ano
statPStatistikacs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
UzfoPZdanění fyzických osobcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ftPFinanční trhycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26PVB3ano
mkPManažerská komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 26PVB3ano
ssrPSpolečenský styk a rétorikacs3Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 13PVB3ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UfudPEkonomika a účetnictví neziskových organizacícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
fapPFinanční analýza a plánovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UmpaPMzdová a personální agendacs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
Uopx1POdborná praxe 1cs6PovinnýPX - 120ano
UzpoPZdanění právnických osobcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
marPMarketingcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26PVB4ano
pfPPersonal Financeen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PVB4ano
zdPZpracování datcs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 26PVB4ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UdphPDaň z přidané hodnotycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UnuPNákladové účetnictvícs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
Uopx2POdborná praxe 2cs6PovinnýPX - 120ano
UpdsPPředdiplomní seminářcs3PovinnýC1 - 26ano
UupcPÚčetnictví na PCcs3PovinnýklCPP - 26ano
UispPInformační systém podnikucs3Povinně volitelnýzkP - 26PVB5ano
prPProjektové řízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PVB5ano
smarPStatistické metody a analýza rizikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PVB5ano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UdsPDiplomní seminářcs6PovinnýSD - 20ano
UmzpPMezinárodní zdanění příjmůcs3PovinnýzkP - 20ano
UudpPÚčetní a daňové praktikumcs5PovinnýklP - 20 / C1 - 20ano
UvhoPVybrané hospodářské operace z pohledu financí a účetnictvícs3PovinnýklP - 10 / C1 - 10ano
bpsPBankovní produkty a službycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10PVB6ano
UfifPFundamentals of International Financial Reporting Standardsen4Povinně volitelnýzkP - 20PVB6ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PVB1 1 HA1PZ, HA2PZ
PVB2 1 HA2PL, HA3PL
PVB3 2 - 3 ftP, mkP, ssrP
PVB4 2 - 3 marP, pfP, zdP
PVB5 1 - 3 UispP, prP, smarP
PVB6 1 - 2 bpsP, UfifP