Detail předmětu

Hospodářská angličtina 1

FP-HA1PZAk. rok: 2023/2024

Kurz navazuje na obecný jazyk studovaný na střední škole. Vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Velmi dobré znalosti obecného jazyka ze střední školy minimálně na středně pokročilé úrovni: Mluvnické jevy: Podstatná jména – užití členů, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství podstatných jmen; přídavná jména a příslovce – stupňování, srovnávání; zájmena – osobní, předmětný tvar osobních zájmen, zájmena přivlastňovací, ukazovací, tázací, neurčitá; číslovky - základní, řadové; předložky – s místními a časovými údaji, pádové předložky; slovesa – čas přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý prostý, minulý průběhový, předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, budoucí prostý, budoucí průběhový, jiné formy vyjádření budoucnosti (vazba going to, přítomný čas průběhový), předminulý prostý, předminulý průběhový, způsobová slovesa, opisné tvary způsobových sloves, tvoření otázky, zápor, krátké odpovědi, činný a trpný rod, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, gerundium; skladba - slovosled, existencionální vazba (there is/there are…), tvoření otázek (předmětná, podmětná), souvětí – časové, podmínkové, účelové, krácení vět infinitivními konstrukcemi. Slovní zásoba a frazeologie k tématům: Společenský styk (pozdravy, představení, prosby, poděkování, omluvy), osobní údaje, škola, povolání, denní program a volný čas, rodina, jídlo a pití, nákupy, cestování, doprava, oblečení, dům a byt, zdraví, veřejné služby (pošta, banka, úřady), životní prostředí, počasí

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu prezenční formě studia:
Zápočet: 75% aktivní účast na seminářích, e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zápočet (prostřednictvím Moodle): 75% aktivní účast na online seminářích prostřednictvím MS Teams, e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška (prostřednictvím Moodle): porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Uznání předmětu HA1P na základě mezinárodního certifikátu

Vzhledem k odbornému obsahu nabízených předmětů nelze uznat žádnou zkoušku z obecného jazyka na nižší úrovni než C1. Uznány mohou být mezinárodní zkoušky Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) nebo zkoušky z obchodní angličtiny Business English Certificate (BEC) Vantage, případně Business English Certificate (BEC) Higher. Zkoušky lze uznat do 5 let od jejich konání. 

Uznání předmětu HA1P na základě zkoušky získané na zahraniční univerzitě

Pokud student během svého studijního pobytu v rámci programu Erasmus absolvuje na zahraniční univerzitě předmět odborného anglického jazyka, který svojí náplní prokazatelně odpovídá obsahu a úrovni (obchodní angličtina na úrovni B1 a vyšší) předmětu Hospodářská angličtina a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět uznán jako ekvivalent předmětu Hospodářská angličtina.Účast studentů na cvičeních je systematicky kontrolována.

Učební cíle

Cílem kurzu je rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, schopnost porozumění odborným ekonomickým textům a komunikace o odborných tématech.
Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí je se základní ekonomickou terminologií a umožní jim porozumět jednodušším ekonomickým textům.

Základní literatura

COTTON, D.; FALVEY, D.; KENT, S.; MASCULL, B.; ROGERS, J. Market leader: intermediate: business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Longman, 2010. ISBN 978-1-4082-3695-6. (EN)

Doporučená literatura

MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2010 (EN)
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B1: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2007. ISBN 9780230035362. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kurz Hospodářská angličtina HA1PZ je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci. Obsah učebnice a jednotlivých lekcí byl vyvinut ve spolupráci s časopisem Financial Times, který je jedním z předních zdrojů informací o podnikání ve světě. Studenti se seznámí s aktuálními tématy v oblasti podnikání a zároveň si vybudují profesionální jazykové a komunikační dovednosti potřebné pro moderní podnikání.


1. U1: Brands – Favourite brands, building brand, brand, product and market.
2. U1: Brands – Present Simple and Present Continuous; Taking part in meetings.
3. U2: Travel – Travel experiences, hotel chains, business travelling, British and American travel words.
4. U2: Travel – Future tenses; Telephoning: making arrangements.
5. U3: Change - Attitudes to changes at work, words describing changes, managing meetings.
6. U3: Change - Past Simple and Present Perfect; Meetings - writing the minutes.
7. U4: Organisation – Status within an organisation, successful organisation, words and expressions describing a company structure.
8. U4: Organisation – Noun combinations; Socialising: introductions and networking.
9. U5: Advertising – Authentic advertisements, advertising campaign, words and expressions for talking about advertising.
10. U5: Advertising – Articles; Starting and structuring a presentation.
11. U6: Money – Attitudes to money, investments, words for talking about finance.
12. U6: Money – Describing trends; Dealing with figures.
13. Zápočtový test / Credit by exam.

 

 

eLearning