Detail předmětu

Praktikum z matematiky 1

FP-pmzPAk. rok: 2023/2024

Obsah tohoto praktika odpovídá předmětu Matematika 1 a dává studentům možnost se podrobněji seznámit s praktickým řešením konkretních úloh, procvičit si obtížnější partie a překonat obtíže pří zvládání učiva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Učivo středoškolské matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky pro udělení zápočtu:
Absolvování kontrolních testů a dosažení alespoň 50 % bodů nebo absolvování souhrnné písemné práce a dosažení alespoň 50 % bodů.

Účast na praktiku je kontrolována.

Studenti s ISP: Absolvování kontrolních testů a dosažení alespoň 50 % bodů nebo absolvování souhrnné písemné práce a dosažení alespoň 50 % bodů.

Učební cíle

Cílem předmětu je zopakování, upevnění a utřídění poznatků získaných na přednášce a cvičení v předmětu Matematika I a rozvíjení dovednosti studentů řešit samostatně úlohy ze všech probíraných tematických okruhů.
Student bude schopen řešit matematické úlohy z probíraných témat a aplikovat matematické postupy při řešení konkrétních úloh v navazujících předmětech. Studenti budou seznámení s českou a anglickou odbornou terminologií.
Získané vědomosti a praktické matematické dovednosti zejména budou oporou pro získávání vědomostí a rozšiřování dovedností v oborech s ekonomickým zaměřením a pro korektní využívání matematických software a dále budou důležitým východiskem pro osvojování nových poznatků v navazujících předmětech matematického charakteru.

Studijní opory

Viz. literatura

Základní literatura

MEZNÍK, I. Diskrétní matematika pro užitou informatiku, Brno 2013, CERM s.r.o., 185 s, ISBN: 978-80-214-4761- 5 (CS)
MEZNÍK, I.: Matematika I, , 9. vydání, Brno 2011, FP VUT v Brně, 150s, ISBN 978-80-214-3725-8 (CS)
MAROŠOVÁ, M. - MEZNÍK, I.: Cvičení z matematiky I., 2. vydání, Brno 2008, FP VUT v Brně, 144s, ISBN 978-80-214-3724-1 (CS)

Doporučená literatura

MEZNÍK, I.- KARÁSEK, J.- MIKLÍČEK, J.: Matematika I pro strojní fakulty, 1. vydání, SNTL, Praha 1992, 502s, ISBN 80–03–00313-X (CS)
FECENKO, J.: Matematika. 2.vydání, Ekonóm, Bratislava 1995, 377s, ISBN 80-225-0675-3 (SK)
JACQUES, I.: Mathematics for economics and business. Second edition. Addison-Wesley, Wokingham 1994, 485s, ISBN 0-201-42769-9 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní matematické pojmy I
 2. Základní matematické pojmy II
 3. Základní matematické pojmy III
 4. Matice (vlastnosti, operace s maticemi, výpočet hodnosti a inverzní matice)
 5. Determinanty (vlastnosti, pravidla a výpočet determinantů)
 6. Soustavy lineárních rovnic (řešitelnost, GEM a Cramerovo pravidlo)
 7. Funkce jedné proměnné (základní charakteristiky funkcí, vlastnosti, racionální operace s funkcemi, složená, prostá, inverzní funkce, konstrukce a posuny grafů)
 8. Opakování (lineální algebra, základní vlastnosti funkcí)
 9. Polynomy (kořeny polynomu a jejich určení, Hornerovo schéma)
 10. Posloupnosti (omezené a monotónní posloupnosti reálných čísel, limita posloupnosti)
 11. Limita a spojitost funkce (limita ve vlastním bodě, základní vlastnosti a pravidla pro výpočet, spojitost v bodě a na intervalu)
 12. Limita v nevlastním bodě (základní vlastnosti a pravidla pro výpočet)
 13. Derivace 1.řádu (smysl, základní vlastnosti a pravidla, derivace elementárních funkcí)

eLearning