Detail předmětu

Informační systém podniku

FP-UispPAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje přehled o hlavních typech podnikových aplikací, trhu, obchodních modelech dodávky a způsobech jejich využití v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, infrastrukturních procesů a podpory rozhodování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Středoškolské znalosti informatiky a znalosti operačních, databázových systémů, kancelářských a internetových aplikací. Základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu a řízení financí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je zpracovat a prezentovat semestrální projekt. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena otevřenými otázkami (váha 40%). Na ústní části zkoušky je diskutován jeden vybraný okruh (váha 40%). Při celkovém hodnocení se přihlíží k aktivitě projevené studentem v průběhu cvičení (váha 20%). Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.


Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná. Docházka na cvičení je povinná. Omluvená absence na přednáškách i cvičeních nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout přehled o hlavních typech podnikových aplikací, trhu, obchodních modelech dodávky a způsobech jejich využití v oblasti plánování podnikových zdrojů, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, infrastrukturních procesů a podpory manažerského rozhodování.


Studenti získají základní přehled o hlavních typech podnikových aplikací a jejich využití. Dále získají znalosti potřebné pro provedení analytických prací, specifikaci požadavků na podnikový informační systém, realizaci výběru, implementace a provozu podnikových aplikací. Absolventi kurzu budou schopni podílet se na řízení implementačních projektů. V rámci cvičení realizovaných získají základní znalosti a dovednosti pro řízení ekonomických a obchodních procesů.

Základní literatura

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7
BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3
GÁLA, L.; POUR, J.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. 3. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4
LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (15th Edition). Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2017. ISBN 978-0134639710

Doporučená literatura

MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-410-X
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Classification of ERP System Services. Journal of Systems Integration, 2016, vol. 7, no. 3, p. 66-78. ISSN: 1804-2724.
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj. Systémová integrace, 2017, roč. 24, č. 3, s. 3-20. ISSN: 1804-2716.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky:
1. Základní pojmový aparát z podnikové informatiky v souvislostech
2. Informační systém podniku, koncepce, architektura, technologie
3. Strategie a řízení podnikové informatiky
4. Životní cyklus informačního systému podniku
5. Plánování a řízení podnikových zdrojů
6. ERP systémy a ekonomické informační systémy
7. Přehled trhu a řízení obchodního modelu dodávky
8. Řízení ekonomiky a financí
9. Řízení lidských zdrojů
10. Plánování a řízení výroby, logistiky a dodavatelských řetězců
11. Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli
12. Manažerské informační systémy
13. Řízení servisních služeb