Detail předmětu

Hospodářská angličtina 2

FP-HA2PZAk. rok: 2023/2024

Je vyžadována velmi dobrá znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni a alespoň základní znalosti obchodní angličtiny. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro formální komunikaci v ekonomických profesích.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Velmi dobré středoškolské znalosti jazyka a znalosti odborných struktur a slovní zásoby odpovídající kurzu Hospodářská angličtina 1.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu prezenční formě studia:
Zápočet: 75% aktivní účast na seminářích, e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zápočet (prostřednictvím Moodle): 75% aktivní účast na online seminářích (MS Teams), e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška (prostřednictvím Moodle): porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Uznání předmětu HA2P na základě mezinárodního certifikátu

Vzhledem k odbornému obsahu nabízených předmětů nelze uznat žádnou zkoušku z obecného jazyka na nižší úrovni než C1. Uznány mohou být mezinárodní zkoušky Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) nebo zkoušky z obchodní angličtiny Business English Certificate (BEC) Vantage, případně Business English Certificate (BEC) Higher. Zkoušky lze uznat do 5 let od jejich konání. 

Uznání předmětu HA2P na základě zkoušky získané na zahraniční univerzitě

Pokud student během svého studijního pobytu v rámci programu Erasmus absolvuje na zahraniční univerzitě předmět odborného anglického jazyka, který svojí náplní prokazatelně odpovídá obsahu a úrovni (obchodní angličtina na úrovni B1 a vyšší) předmětu Hospodářská angličtina a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět uznán jako ekvivalent předmětu Hospodářská angličtina.Účast studentů na cvičeních je systematicky kontrolována.

Učební cíle

Cílem kurzu je rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, schopnost porozumění odborným ekonomickým textům a komunikace o odborných tématech.
Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí je se základní ekonomickou terminologií a umožní jim porozumět jednodušším ekonomickým textům.

Základní literatura

COTTON, D.; FALVEY, D.; KENT, S.; MASCULL, B.; ROGERS, J. Market leader: intermediate: business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Longman, 2010. ISBN 978-1-4082-3695-6.

Doporučená literatura

MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2010 (EN)
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064.
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B1: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2007. ISBN 9780230035362. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět HA2PZ je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1-B2. Požaduje se velmi dobrá znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro formální komunikaci v ekonomických profesích.

The subject HA2PZ is focused on the characteristic features of business English at the B1-B2 level. A very good knowledge of the general language at least at an intermediate level is required. It provides students with the appropriate vocabulary and skills necessary for formal communication in economic professions.

1. U7: Cultures - Cultural awareness in business, culture shock.
2. U7: Cultures - Business relationships, giving advice, expressing obligation and necessity.
3. U8: Human resources – Job interviews, talking about job applications, recruitment process.
4. U8: Human resources – Infinitives and -ing forms, getting information on the phone.
5. U9: International markets – Development of international markets, talking about free trade.
6. U9: International markets – Conditionals, negotiating.
7. U10: Ethics – Ethics at work, describing illegal activities or unethical behaviour.
8. U10: Ethics – Narrative tenses, considering options.
9. U11: Leadership – Qualities of good relationship, words to describe character.
10. U11: Leadership – Relative clauses, presentations and presenting.
11. U12: Competition – Idioms from sport to describe competition.
12. U12: Competition – Passives, negotiating.
13. Zápočtový test / Credit by exam 

 

eLearning