Detail předmětu

Účetnictví

FP-ucePAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: Pro získání zápočtu je potřeba splnit požadovanou účast na cvičeních (maximálně 3 neúčasti jsou omluveny).
Zápočtová písemná práce v závěru semestru, zpravidla ve 12. nebo 13. týdnu výuky.  Požadovaná minimální úspěšnost je 50 % bodového hodnocení.
Zkouška: Písemný (elektronický) test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.

Pro individuální studijní plán platí stejné podmínky s výjimkou minimální požadované účasti na seminářích.

Účast studentů na cvičeních je evidovaná,  jsou možné max. 3 absence v průběhu semestru.

Učební cíle

Cílem předmětu je vysvětlit studentům základní principy účetnictví a primární návaznosti v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Studenti získají předpoklady pro porozumění základním principům účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Studijní opory

Studijní materiály k přednáškám jsou postupně uveřejňovány v sekci Učební texty, materiály na cvičení v aktualitách předmětu.

Základní literatura

ÚZ č. 1568 Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024.Vyd. Sagit, 2024. ISBN: 978-80-7488-448-1 (CS)
BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-913-0 (CS)

STEJSKALOVÁ, Irena. Finanční účetnictví pro manažery : s netradičně pojatými případovými studiemi. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 192 stran. ISBN 9788075527738.

(CS)

Doporučená literatura

BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-913-0
Kolektiv autorů: meritum Účetnictví podnikatelů 2023. Praha: Wolters Kluwer, 540 s.  ISBN 978-80-7676-641-9   (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah přednášek
1. Podstata a význam účetnictví, základní principy a metodické nástroje
2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje
5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby)
6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů
7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce
10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit
11.Historie účetnictví, informační technologie ve vedení účetnictví
12. Regulace účetnictví, národní a mezinárodní účetní systémy
13. Harmonizace účetnictví, aplikace IFRS

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah seminárních cvičení:
1. Organizační záležitosti, základní principy a metodické nástroje účetnictví
2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje
5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby)
6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů
7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce
10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit
11. Informační technologie ve vedení účetnictví
12. Závěrečný kontrolní test
13. Diskuse výsledků testu, konzultace problémových oblastí

eLearning