studijní program

Slévárenská technologie

Fakulta: FSIZkratka: N-SLE-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0715A270026

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Získání teoretických a praktických znalostí z oboru slévárenské technologie, založené na teoretických základech vycházejících z fyzikálních, fyzikálně chemických a chemických principů, které jsou aplikovány v oblasti fyzikální metalurgie, slévárenské technologie, teorie a technologie výroby odlitků a kontroly a řízení výroby. Zaměření teoretických předmětů studia vytváří základy pro navazující prakticky zaměřené předměty, které vychází z aktuálních potřeb průmyslu s podporou moderních výrobních technologií, aditivních technologií, virtuálního inženýrství a použití numerických simulací technologických procesů. Cílem je jednak implantovat moderní přístupy a slévárenské technologie a nové vědecké a praktické poznatky z vlastních výzkumných projektů včetně zapojení studentů do praktických cvičení a výzkumné činnosti.

Profil absolventa

Studium oboru Slévárenská technologie je zaměřeno na přípravu inženýrů – slévárenských technologů a metalurgů, výzkumných a vývojových pracovníků a specialistů v oblasti řízení kvality a výroby. V rámci teoreticky zaměřených předmětů student získá znalosti z teorie slévárenské technologie a metalurgie. Jeho znalosti jsou účelně doplněny poznatky o formovacích materiálech a konstrukci a použití slévárenských strojů a zařízení. Student dále získá znalosti z procesů statistického řízení jakosti, kontroly a analýzy vad nebo testování a obrábění litých materiálů. Velký důraz je také kladen na výuku v oblasti aditivních 3D technologií rychlého prototypování a praktické znalosti studentů v oblasti numerické simulace slévárenských procesů. Student získá během studia nejen široké teoretické znalosti, ale také řadu praktických zkušeností formou přednášek od specialistů z praxe, exkurzí a praktických cvičení v laboratořích a experimentální slévárně.

Možnosti uplatnění
Absolvent oboru Slévárenská technologie získá vzdělání se širokým potenciálem uplatněním na trhu nejen v oboru slévárenství, ale i oblasti materiálového inženýrství, svařování a tepelného zpracování kovů a slitin atd. Díky znalostem základních metod řízení jakosti, optimalizačních metod a statistiky najdou absolventi oboru široké uplatnění také v oblasti řízení jakosti, řízení technologických procesů a kontroly a hodnocení kovových materiálů. Úspěšní absolventi oboru mohou najít uplatnění také v oblasti výzkumu a vývoje, nebo mohou pokračovat ve vědeckovýzkumné činnosti ve výzkumných organizacích nebo vysokých školách.

Charakteristika profesí

Studenti magisterského studia programu Slévárenská technologie nacházejí uplatnění nejen v oboru slévárenství jako např. metalurgové nebo slévárenští technologové, ale také v jiných příbuzných technických oborech. Vzhledem k interdisciplinárnímu pojetí oboru i vlastní výuky je studijní program doplněn o předměty z oblasti jakosti a řízení jakosti, statistiky, numerických simulací, aditivních technologií, technické kontroly a zkušebnictví nebo např. ekonomiky. To dává možnosti absolventům se uplatnit i v jiných oblastech materiálového inženýrství, energetiky, technologiím tepelného zpracování a svařování kovů a slitin nebo managementu jakosti a ostatních výrobních technologií. Absolventi se mohou také uplatnit jako výzkumně vývojový pracovníci ve výrobních nebo dodavatelských společnostech, případně pokračovat ve vědecké práci na vysokých školách nebo výzkumných ústavech.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
SZZ je veřejná, ústní a člení se na obhajobu diplomové práce a na odbornou rozpravu. V části obhajoba diplomové práce je diplomantem prezentována vlastní práce, postup řešení, stanovené výsledky a závěry. Diplomant odpovídá na otázky a připomínky oponenta práce a otázky členů komise k diplomové práci. Část odborná rozprava navazuje bezprostředně na obhajobu diplomové práce. Otázky k rozpravě jsou z předmětů studijního programu Slévárenská technologie a všeobecných odborných znalostí. Celkový čas SZZ je minimálně 60 minut. Klasifikace SZZ je studentovi oznámena v den jejího konání.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Úspěšní absolventi magisterského studia programu Slévárenská technologie mohou pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu Strojírenská technologie.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PFMFormovací materiály a ekologiecs7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
POLObrábění litých materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
PTESlévárenská technologie Ics7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
HS2Teorie a technologie svařovánícs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 39ano
HPCTeorie metalurgických procesůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RIVMKP v inženýrských výpočtech Ics5Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
WTVTechnologické vlastnosti materiálůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PTSAditivní technologie ve slévárenstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
PMMMatematické modelovánícs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
PLNMetalurgie neželezných kovůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
PMOMetalurgie ocelics6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
POBTeoretické základy oborucs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 14 / C1 - 12ano
PSTStatistické metody ve strojírenstvícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 13Skupina č. 1 typu Bne
PSRStatistické řízení jakostics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13Skupina č. 1 typu Bano
WMOModelování materiálů Ics4Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
WPIPovrchové inženýrstvícs4VolitelnýklP - 26 / L - 13ano
0PPPPrůmyslový projekt (N-SLE)cs3VolitelnýklPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PKOKontrola jakosti odlitkůcs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
PLLMetalurgie litincs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
PSLSlévárenská technologie IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
PZSZařízení slévárencs7Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 13ano
HC1Aplikace CAD/CAM v technologiics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č. 2 typu Bano
PVO-ATrends in Castings Productionen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26Skupina č. 2 typu Bne
PLIVýroba speciálních odlitkůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 12 / CPP - 14Skupina č. 2 typu Bano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PD5Diplomový projekt (M-SLE)cs12PovinnýVD - 156ano
PD6Seminář k diplomové práci (M-SLE)cs4PovinnýC1 - 26ano
PIN-ASimultánní inženýrstvíen4PovinnýklP - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0PovinnýzkK - 1ano
PTCTechnická příprava výrobycs6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 39ano
PVDVady a opravy odlitkůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 8 / C1 - 4 / CPP - 14ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu B 1 PST, PSR
Skupina č. 2 typu B 1 HC1, PVO-A, PLI