Detail předmětu

Slévárenská technologie I

FSI-PTEAk. rok: 2021/2022

Základní přehled o možných technologiích výroby odlitků. Předmět dává přehled o základních technologických postupech při zhotovení odlitku především s ohledem na použití určité technologie, tj. volbu typu modelového zařízení a formy (trvalé – netrvalé).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Výsledky učení předmětu

Studenti získají všeobecný přehled možností výroby odlitků a schopnost
objektivního porovnání vhodnosti jednotlivých technologií s ohledem na
dosažitelnou kvalitu a ekonomii výroby.

Prerekvizity

Základní principy výroby odlitků - znalosti ze cvičení v 1.roč. bakalářského studia a přednášek Technologie tváření,svařování a slévání ve 3.roč bak.studia. Znalosti z nauky o materiálu a příslušných částí fyziky(proudění kapalin,termomechanika,atd).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučena, účast na cvičeních povinná.
Zápočet: semestrální práce písemná - povinná
Zkouška: písemná a ústní

Učební cíle

Cílem kursu je seznámení s širokými možnostmi zhotovení odlitku ať už
s ohledem na zvolený typ technologie formy a jádra, tak na způsob
zaplnění dutiny formy tekutým kovem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Základní literatura

Kolektiv: Metals Handbook Volume 15 - Casting ,ASM,9th edition
John Campbell: Castings,Butterworth-Heinemann Ltd,1991
Kolektiv: Giesserei Lexikon ,Schone-Schiel,1991
Schleg,F.:"Technology of metalcasting",AFS,2003
Beeley,P.:"Foundry Technology",Oxford,2001

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - historie slévárenské výroby
2. Principy výroby odlitků (základní pojmy – modelové zařízení, rámy, formovací směs, ...)
3. Modelové zařízení a jejich zhotovení (trvalé modely, netrvalé modely)
4. Základní rozdělení slévárenských forem (netrvalé, trvalé)
5. Dělení netrvalých forem podle pojivových systémů (I.- IV. Generace)
6. Technologie netrvalých forem I. Generace (jílová pojiva)
7. Zhušťování forem I. generace
8. Netrvalé formy II. Generace – Samovolně Tuhnoucí (ST)
9. Netrvalé formy II. Generace – Tuhnoucí Zásahem Zvenčí (ZZ)
10. Stručný přehled technologií III. a IV. Generace
11. Technologie lití do trvalých forem – základní pojmy
12. Dokončovací operace při výrobě odlitků
13. Základní pojmy při řízení kvality odlitků

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. Praktická laboratorní cvičení(ukázky, výpočty, exkurze),
zaměřená na výše uvedených 13 tématických okruhů dle přednášek.

eLearning