Detail předmětu

Kontrola jakosti odlitků

FSI-PKOAk. rok: 2021/2022

Ekonomické aspekty jakosti. Jakost a ekologie. Právní předpisy.
Systémy zabezpečující řízení jakosti. Quality Journal. Tvorba příručky jakosti - rozbor a aplikace. Demingovy principy, Juranova trilogie, ztrátová funkce Taguchi. Chemické analytické metody, elektrochemické spektrometrické metody. Stanovení plynů v kovech. Aplikace mechanických zkoušek pro zkoušení odlitků. Fyzikální zkoušky ke zjišťování provozně-technologických vlastností. Vizuální kontrola. Základní metody nedestruktivního zkoušení založené na kapilárních jevech, magnetických a elektrických vlastnostech látek, akustické a radiologické metody, infračervená defektoskopie. Základy a aplikace ultrazvukové defektoskopie. Zásady statistické přejímky. Metrologické laboratoře.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní získat studentům široký přehled v oblasti jednotlivých
kontrolních metod a na ně navazujících systémů řízení jakosti.

Prerekvizity

Základní znalosti o jakosti a metrologii. Přehled o slévárenských technologiích. Znalosti o materiálu, mechanických a technologických vlastnostech. Základy, principy a jednotky použité v nedestruktivních metodách (Nauka o materiálu, Fyzika).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení.
Zkouška: prověřuje znalosti z jednotlivých metod zkoušení
materiálů a vyhodnocování vlastností materiálů a jejich aplikaci
na praktických příkladech.
Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami rozboru chemických,
fyzikálních, provozně-technologických vlastností slévárenských materiálů, defektoskopických
zkoušek a jejich aplikací. Měli by se seznámit s principy a systémy
zabezpečujícími řízení jakosti ve strojírenských podnicích. Znalosti
uplatní při zpracování závěrečného diplomového projektu i v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičení je povinná. Pochopení přednášené látky je kontrolováno ve cvičeních. Nahrazení zameškaných hodin projedná student s garantem předmětu. V případě více neúčastí zpracování individuálního programu a obhajoba při zápočtu.

Základní literatura

KOPEC, B. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (nauka o materiálu IV). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 571 s. ISBN 978-80-7204-591-4. (CS)
ČECH, Jaroslav. Vady a kontrola odlitků. 2. vyd. Brno: VUT Brno, 1991, 140 s. ISBN 80-214-0278-4. (CS)
Metals Handbook: Volume 10, American Society for Metals, USA, 1998 (EN)
ČECH, Jaroslav. Technická měření ve slévárenství. 3. vyd. Brno: VUT Brno, 1990, 178 s. ISBN 80-214-0093-5. (CS)
Metals Handbook: Volume 15, American Society for Metals, USA, 1998 (EN)

Doporučená literatura

Čech,J.: Technická měření ve slévárenství, VUT FSI Brno, 1990
Čech,J.: Vady a kontrola odlitků, VUT FSI Brno, 1991
Mizuno,S.: Řízení jakosti, VP Praha, 1993

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Jakost - ekologie, Quality Journal
2. Chemické, elektrochemické analytické metody
3. Spektrometrické analytické metody
4. Plyny v kovech, mechanické zkoušky na odlitcích
5. Fyzikální zkoušky
6. Provozně - technologické zkoušky
7. Obrobitelnost, lomová mechanika
8. Vizuální kontrola, kapilární metody, metody magnetické a elektromagnetické
9. Ultrazvuková defektoskopie
10. Radiologické zkoušky
11. Izotopy, betatron, urychlovače
12. Chování vad při namáhání
13. Příručka jakosti

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Exkurze - spektrometrické laboratoře
2. Ultrazvuk - vady, mechanické vlastnosti
3. Měření zbytkových pnutí, E - modul
4. Měření zbytkových pnutí - rentgenograficky
5. Mechanické zkoušky
6. Nedestruktivní zkoušení, elektromagnetické zkoušky
7. Rentgen
8. Statistický software Q-DAS
9. Metrologie pro laboratoře
10.Příručka jakosti
11. Příručka jakosti
12. Výběr slévárenských materiálů
13. Zápočet