Detail předmětu

Metalurgie litin

FSI-PLLAk. rok: 2021/2022

Druhy a vlastnosti litin, struktura, krystalizace. Chemické složení litin.
Mechanické, fyzikální a technologické vlastnosti. Legované litiny - vliv prvků na strukturu a na vlastnosti.
Tavicí agregáty, metalurgické postupy. Výroba šedé, tvárné, vermikulární a temperované litiny. Suroviny, sestavení vsázky, změny chemického složení při tavbě.
Kontrola kvality - kontrola chemického složení, kontrola kvality tekutého kovu, termická analýza, zjišťování mechanických a dalších vlastností.
Metalurgické vady litinových odlitků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu se naučí navrhovat použití jednotlivých druhů litin podle požadovaných vlastností odlitků, zásadám tavení a ovlivňování struktury. Naučí se způsobům kontroly kvality, jednotlivým metodám a možnostem, jak dosáhnout požadované vlastnosti litin.

Prerekvizity

Základy chemie, znalosti struktury a vlastností kovu a slitin

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Účast a požadované znalosti ve cvičeních.
Úspěšné zvládnutí 2 kontrolních testů v průběhu semestru
Zkouška: Získání zápočtu
Výpočtová část zkoušky
Ústní část zkoušky

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámení s druhy a vlastnostmi různých druhů litin, se zásadami jejich výroby, s metalurgickými pochody v jednotlivých tavicích agregátech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

2 testy během semestru, nahrazení absence po dohodě s vyučujícím

Základní literatura

Roučka,J.:Metalurgie litin, PC-DIR s.r.o,Brno,1998, ISBN 80-214-1263-1
Iron Casting Handbook, Iron Casting Soc., Inc. 1981
Ductile Iron Handbook, AFS, Des Plaines, USA, 1993

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Druhy a struktura litin
2. Krystalizace, očkování, kontrola struktury
3. Chemické složení, vlastnosti litin
4. Systém značení litin dle EN ČSN
5. Vsázové suroviny
6. Kuplovny, konstrukce, metalurgie, intenzifikace
7. Indukční pece, bubnové pece, obloukové pece
8. Krystalizace litiny s kuličkovým grafitem
9. Výroba tvárné litiny
10. Výroba vermikulární a temperované litiny
11. Legované litiny
12. Kontrola kvality
13. Tepelné zpracování

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rovnovážné diagramy, strukturní složky
2. Zkoušky mechanických vlastností litin
3. Příprava metalografických vzorků
4. Metalografické hodnocení struktury
5. Výpočet vsázky pro tavení litin
6. Exkurse do slévárny litiny s lupínkovým grafitem (GJL)
7. Výpočet vsázky pro tavení litiny s kuličkovým grafitem (GJS)
8. Exkurse do slévárny GJS
9. Metalurgické vady, vzhled, příčiny vzniku
10. Vliv podmínek tuhnutí a vliv očkování na strukturu litiny GJL
11. Tavba GJL a technologické zkoušky
12. Termická analýza
13. Tavba GJS